Министерство за животна средина и просторно планирање

 

Министерството за животна средина и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на:

  • следењето на состојбата на животната средина;
  • заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување;
  • заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области;
  • реставрацијата на загадените делови од животната средина;
  • предлагањето мерки за третман на цврст отпад;
  • просторното планирање;
  • просторниот информативен систем;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши и други работи утврдени со закон.

Министер: Садула Дураки

Адреса: Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3, 1000 Скопје
Телефон: 02/3251 403; 02/3225 237 

Website: www.moepp.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MacedoniaMOEPP
Twitter: www.twitter.com/MOEPPMKD
YouTube: www.youtube.com/channel/UCClb47KE53BCaWwXnkz85_Q