Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • përcjelljen e gjendjes së mjedisit jetësor;
  • mbrojtjen e ujërave, tokës, florës, faunës, ajrit dhe mbështjellësit të ozonit nga ndotja;
  • mbrojtjen nga zhurma, rrezatimi, mbrojtja nga bidiversiteti, gjeodiversiteti dhe zonat e mbrojtura;
  • restaurimin e pjesëve të ndotura të mjedisit jetësor;
  • propozimin e masave për trajtimin e mbeturinave të ngurta;
  • planifikimin hapësinor;
  • sistemin informativ hapësinor;
  • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Ministër: Sadulla Duraki

Adresa: “Drezdenska” nr. 52, 1000 Shkup (Instituti i Ndërtimtarisë i Maqedonisë)
Tel: 02/3066-930, faks: 02/3066-931

Website: www.moepp.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MacedoniaMOEPP
Twitter: www.twitter.com/MOEPPMKD
YouTube: www.youtube.com/channel/UCClb47KE53BCaWwXnkz85_Q