МТСП: Во тек исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец март 2019 година.

Права од социјална заштита:

• Социјална парична помош
• Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега) 
• Цивилна инвалиднина 
• Мобилност и слепило 
• Постојана парична помош 
• Еднократна парична помош 
• Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
• Сместување во згрижувачко семејство
• Парична помош за студирање 
• Парична помош за згрижувач
• Социјално домување
• Азиланти домување
• Социјална парична помош за азиланти
• Субвенции за електрична енергија

Права од детска заштита:

• Детски додаток
• Еднократна парична помош за новороденче 
• Родителски додаток за трето дете
• Родителски додаток за четврто дете
• Единствен родителски додаток 
• Посебен додаток-за месец 4/2019 година

Права на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства на паднатите борци и Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ:

•    Група инвалидитет
•    Ортопетски додаток
•    Нега и помош
•    Семејна инвалиднина
•    Соуживатели на семејна инвалиднина
•    Зголемена семејна инвалиднина
•    Инвалидски додаток
•    Додаток за деца
•    Материјално обезбедување
•    Нега и помош за материјалци