134-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.05.2019 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (629.65 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за повреда на договорните обврски од страна на правното лице ДПТУ АСПЕКТУС ФАРМА ДОО Скопје (поранешен назив ДПТУ ПРОДИС ДОО Скопје), корисник на ТИРЗ „Скопје 1“ и потребата од започнување на постапка за наплата на средства поради активирање на договорни пенали за 2017 и 2018 година
2 Информација за обезбедување со огревно дрво за затоплување на подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со Предлог-одлука за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
3 Информација со Предлог-одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика (Предлагач: Царинска управа)
4 Информација за извештајот за реализација на Акцискиот план (2016-2017) за реализација на Националната стратегија за млади (2016-2025) за период 2016-2017 година и активности за спроведување на НСМ за 2018 година
5 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-344/18 (КО Долнени)
6 Информацијата за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
7 Информација за креирање на политиките и спроведувањето на реформа во шумарскиот сектор во Република Северна Македонија
8 Информација во врска со евалуацијата на понудите за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи, со Предлог-одлуки
9 Информација со Предлог-одлука за формирање на Комисијата за управување со отпад од пакување
10 Информација за наплата на побарувањата по основ на асистенција на Министерството за внатрешни работи кон Казнено поправните установи
11 Информација за одржаниот осми состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, во Скопје на 2 и 3 октомври 2018 година
12 Информација со предлог Акциски план за развој на културата на Ромите во Република Северна Македонија согласно Стратегијата за Роми 2014-2020
13 Извештај за завршени преговори за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Меѓународната организација за миграции (ИОМ) за соработка во областа на дијаспората
14 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
15 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДОО Куманово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
16 Извештај за текот на работата при изготвување на Нацрт верзијата и акцискиот план за спроведување на Националната стратегија за развој на концептот за Едно општество и интерлуктурализамот, со Предлог-одлука и Предлог-решение
17 Предлог-одлука за Осумнаесетта емисија на обврзници за денационализација
18 Предлог-решение за изменување на Решение за назначување на член на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
19  Барање за давање на автентично толкување на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2011) поднесено од Градоначалникот на Општина Кисела Вода
20 Барање за давање на автентично толкување на член 112 став 1 и став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11) и член 136 став 1 и став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15) поднесено од Градоначалникот на општина Центар
21 Барање за давање на автентично толкување на член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, поднесено од пратеникот Панчо Минов
22 Статутарна одлука за изменување и дополнување на - Статутот на Регулаторната комисија за домување (I Фаза)
23 Годишен извештај за работата на Македонската радио телевизија за 2018 година
24 Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година
25 Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година
26 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.60/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 29 став 11 и став 12 во делот: „од ставот 13 на“ од Законот за судската служба („Службен весник на РМ“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016 и 198/2018)
27 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.59/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „и (5)“ од членот 99 став 7 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2010 и 198/2018)
28 Иницијатива поднесена од Мирослав Андоновски од Прилеп, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.66/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на повеќе членови од Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта, заведен под број 07-9992/3 од 5 јуни 2014 година
29 Иницијатива поднесена од Горан Путиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.64/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 17-а став 2 алинеја 5 од Законот за безбедност и здравје при работа, како и членовите од 3 до 11 од Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи („Службен весник на РМ“ бр.37/2008)
30 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2745 за КО Глуво Бразда на КП 1720/1 м.в Чар
31 Понуда од нотар Сашо Клисароски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2294 за КО Ѓорче Петров 2 - Мирче Ацев за КП 10038
32 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.16541 за КО Штип 1 на КП 4 викано место/улица Герен
33 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.645 за КО Визбегово на КП 1082 викано место Марковец
34 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2897 за КО Владимирово на КП 7644 викано место Премката
35 Известување од извршител Антончо Коштанов, именуван за подрачјето на Основните судови Скопје 1 и Скопје 2 за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на чл.179 став 1, член 181 став 1 и член 182 став 1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.714/18; Заклучок за огласување на продажбата под И бр.714/18 од 21.03.2019 година за неважечка, и Заклучокот за повторена втора усна јавна продажба (на недвижноста запишана во имотен лист бр.2272 за КО Глувобразда) под и бр.714/18, која ќе се одржи на 7.05.2019 година
36 Заклучок за усна јавна продажба доставена од Извршител Елена Стрезоска од Охрид (10.5.2019)
37 Пратеничко прашање од пратеникот Рубин Земон, поставено на 87 седница, одржана на 27.02.2019 година
38 Барање за потврда на значењето на Директен договор на Договор за концесија бр.40-3974 од 11.3.2016 година (Предлагач: ТАВ Македонија ДООЕЛ Меѓународен Аеродром Скопје)
39 Кадровски прашања /134/
40 Прашања и предлози /134/
41 Извештај за финансиско работење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година
42 Извештај за финансиско работење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година
43 Извештај за работење на ЈП „Стрежево” Битола за период од 01.10.2018 до 31.12018 година
44 Информација за реализација на Акциски план за категоризација на одгледувалиштата на молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на сировото млеко
45 Информација за спроведување на исплата на регрес за годишен одмор (К15) во приватниот сектор и за преземените мерки при непочитување на регулативите
46 Информација за Годишна сметка за 2018 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје
47 Извештај за реализација на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
48 Извештај за реализација на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи за 2018 година
49 Извештај за активностите на Координативното тело за надзор на пазарот за 2018 година и на надлежните органи за надзор на пазарот
50 Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2018 година
51 Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2018 година
52 Информација за поддршка на вежбовната активност на Армијата на Република Северна Македонија и Командата на US EUCOM „Одлучен удар“
53 Информација за изградба на Универзитетски клинички центар на greenfield локација во Скопје со Иницијатива за задолжување
54 Информација за извршените преговори за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за здравство на Црна Гора за соработка во областите на здравството и медицината
55 Барање за давање автентично толкување на член 43 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/2018 година) (Министерство за информатичко општество и администрација)