Акредитација за посетата на Северноатлантскиот Совет и генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг на Република Северна Македонија

Настан: 
Северноатлантски Совет (02-03.06.2019)
Завршува на: 
Сабота, Мај 25, 2019 - 12:00
Опис на настан за акредитација: 

Покана за акредитација за посетата на Северноатлантскиот Совет и Генералниот Секретар на НАТО, Јенс Столтенберг на Република Северна Македонија

 

По повод посетата на Северноатлантскиот Совет и генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг на Република Северна Македонија на 2 и 3 јуни, 2019 година во Скопје, ве покануваме да се акредитирате доколку сте заинтересирани да ги покривате активностите за време на оваа посета.

Линк за акредитација: https://forms.gle/BV3tqsyCG9vRerQb8

Крајниот рок за акредитација е сабота 25 мај, до 12:00 часот.

Откако Вашето барање за акредитација ќе се процесира и одобри, ќе добиете детални информации за времето и начинот на пристап до локациите каде што ќе се одржат активностите во склоп на посетата.

Посебно барање за акредитација треба да се достави за проследување на пречекот на Меѓународниот Аеродром Скопје. Потребно е да испратите мејл со имиња и работни позиции на лицата од Вашиот медиум, со прикачени фотографии од личната карта или пасошот (за странските државјани), при што двете страни на документот за лична идентификација треба да бидат видливи, во Одделот за корпоративни комуникации на ТАВ, на следните е-мејл адреси: maja.bajalskageorgievska@tav.aero, vladimir.tasevski@tav.aero и kristina.ignjatovska@tav.aero, како и до МВР на mvrjavnost@gmail.com најдоцна до 23-ти мај, четврток, до 13:00 часот.


Ftesë për akreditim për vizitën e Këshillit të Atlantikut të Veriut dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s z. Jens Stoltenberg në Republikën e Maqedonisë së Veriut

 

Me rastin e vizitës së Këshillit të Atlantikut të Veriutdhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-së, z. Jens Stoltenberg në Republikën e Maqedonisë së Veriut më 2 dhe 3 qershor në Shkup, ju ftojmë të akreditoheni nëse keni interes të përfshini aktivitetet gjatë kësaj vizite.

Linku për akreditim: https://forms.gle/BV3tqsyCG9vRerQb8

Afati i fundit për akreditim është 25 maj, e shtunë, deri në ora 12:00.

Sapo të përpunohet dhe aprovohet aplikimi juaj për akreditim, do të merrni informacion të detajuar rreth kohës dhe mënyrës së qasjes në vendet ku do të mbahen aktivitetet gjatë vizitës.

Për të ndjekur aktivitetet e pritjes në Aeroportin Ndërkombëtar Shkup, duhet të plotësoni kërkesë të veçantë për akreditim. Me anë të e-mailit duhet të dërgoni emrat dhe pozitën e punës për përfaqësuesit e medias tuaj, me fotografi të kartës së identitetit ose pasaportës (për shtetasit e huaj) të bashkangjitura, me atë që të dy anët e dokumentit për identifikim personal duhet të jenë të dukshme. Të gjitha këto të dhëna duhet ti dërgoni në Departamentin për komunikim korporativ të TAV, në adresat e mëposhtme: maja.bajalskageorgievska@tav.aero, vladimir.tasevski@tav.aero dhe kristina.ignjatovska@tav.aero, si dhe deri te MPB në mvrjavnost@gmail.com, deri më datë 23 maj, e enjte, deri në orën 13:00.


Call for accreditation for the visit of the North Atlantic Council and NATO Secretary General, Stoltenberg to the Republic of North Macedonia

We are inviting you to get accredited for following the activities envisaged for the visit of the North Atlantic Council and NATO Secretary General, Stoltenberg to the Republic of North Macedonia on the 2nd and 3rd of June, 2019.

Link for accreditation: https://forms.gle/BV3tqsyCG9vRerQb8

The deadline for submitting your accreditation request is on Saturday, 25th of May, by 12:00pm (CET+1).

After your request for accreditation is processed and confirmed, you will receive an email with detailed information about the time and manner of accessing all locations and covering the activities envisaged for this visit.

A separate accreditation request has to be submitted in order to cover the arrival at the International Airport Skopje. You need to send an email with names and job positions to the people of your media, with attached photos of ID card or passport (for foreign nationals), where both sides of the personal identification document should be visible in the Department of Corporate Communications of TAV at the following email addresses: maja.bajalskageorgievska@tav.aero, vladimir.tasevski@tav.aero and kristina.ignjatovska@tav.aero, and to MoI at mvrjavnost@gmail.com no later than May 23rd, Thursday, until 13:00pm (CET+1).