138-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.06.2019 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (632.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за клучните наоди и препораки од Извештајот на Европската Комисија за Република Северна Македонија за 2019 година (Предлагач: Секретаријат за европски прашања)
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
1 Информација во врска со постапката за непотполна експропријација за изградба на пристап од магистрален пат до Технолошко-индустриска развојна зона Струга, со Предлог-одлука
2 Нацрт - Одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; 2. Нацрт - Анекс Договор бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-1419/1 од 20.12.2017 година; 3. Нацрт - Одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-1419/1 од 20.12.2017 година
3 Нацрт - Одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; 2. Нацрт - Анекс Договор бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТС ДООЕЛ Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-952/1 од 21.06.2018 година; 3. Нацрт-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТС ДООЕЛ Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-952/1 од 21.06.2018 година
4 Нацрт - Одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; 2. Нацрт - Анекс Договор бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа. како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-1978/2 од 02.12.2016 година; 3. Нацрт - Одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр. бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа. како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-1978/2 од 02.12.2016 година
5 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука (03-834/1)
6 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука (03-789/1)
7 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука (03-769/1)
8 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука (03-768)
9 Годишен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 година и Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 година, со Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31.12.2018 година и Предлог-одлуки
10 Годишна сметка за 2018 година и Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип во 2018 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлуки
11 Информација за донесување на Одлука за висина и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина), со Предлог-одлука
12 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за давање согласност на Статутот на ЈП Колекторски систем (Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје)
14 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (22 измена) (Царинска управа)
15 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Царинска управа)
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Северна Македонија
17 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор бр.02-10722/49-1 од 12.09.2018 година и Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба бр.02-10722/49-2 од 12.09.2018 година
18 Предлог-одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари (Апелационен суд Штип)
19 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-175/19 (КО Тетово 2)
20 Информација за потреба од добивање на согласност за отстранување на расходуваните основно средства на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје, со Предлог-одлука (Предлагач: ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје)
21 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со Предлог-одлуки
22 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „с. Ореовец“ општина Прилеп, со Предлог-одлука
23 Информација за состојбата на возниот парк на Сектор за координација и организација на подрачните единици при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со Предлог-одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство
24 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ОКТАЈ Назмије Алиовска с.Канатларци, Тополчани, со Предлог-одлука
25 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ РИТО Даница Љубе Манчова с.Горни Подлог, Кочани, со Предлог-одлука
26 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ВИЧО Насе Љубе Трајанов Кочани, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Бели за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Бели, општина Кочани, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ”, за изградба на објекти со намена А-времено домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково, КО Ѓ.Петров 1 и КО Ѓорче Петров 3, Општина Ѓорче Петров, со Предлог-одлука
29 Информација за барање за произнесување на писмо на намери од ПКГ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Велес, во врска со судски спор помеѓу тужител АД ЕМО Охрид и Република Македонија како спореден замешувач против тужен АДГ Пелагонија за долг
30 Информација за одржаниот тринаесетти состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој се одржа на 18 и 19 октомври 2018 година во Брисел
31 Информација за потпишување на финансиската спогодба за годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2018 година
32 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година
33 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН & БИО ФАРМ ДОО увоз-извоз с.Драслајца - Струга за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
34 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОМЕДИКУС ДОО Кривогаштани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
35 Информација за ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година
36 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2019 година
37 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци
38 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на АД Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје
39 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за услуги „ПОКЕРФЕЈС“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.70 Б Скопје-Карпош
40 Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Кореја
41 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основно јавно обвинителство Кавадарци
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижнa ствар на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Крушево
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кичево
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Берово
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница Струга
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,Академик Проф. Д-р. Димитар Арсов” - Крива Паланка
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн ,, Лазар Личеноски ” - Скопје
49 Барање за давање на автентично толкување на член 21 ставови 1, 2, 3 и 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), а во врска со член 7 став 1 од Законот за употреба на јазиците поднесено од Градоначалникот на Општина Карпош
50 Барање за давање на автентично толкување на член 221 став 3 од Законот за високото образование, поднесено од пратеникот Панчо Минов
51 Иницијатива поднесена од адвокат Игор Спировски доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.63/2019, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 став 5, 6 и 7 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018) и член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.233/2018)
52 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.71778 за КО Куманово на КП бр.25636 дел 15 место викано/улица В.Карангелоски
53 Понуда од нотар Ирфан Јонузоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95944 за КО Чаир на КП бр.385 место викано/улица Александар Турунчиев
54 Понуда од Нотар Ванчо Андоновски за купопродажба на недвижен имот од 04.03.2019 година
55 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.439 за КО Горњани на КП бр.429 вм ул. Тополовик
56 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5129 за КО Драчево 2 на КП бр.6970 викано место/улица Дашкова Црница
57 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.11476 за КО Сингелиќ-1 на КП бр.3840 мв ул. 4
58 Прашања и предлози /138/
59 Конечен извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на ЈРП Македонска радиотелевизија
60 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година
61 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за првиот квартал на 2019 година
62 Годишен Извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2018 година
63 Годишен извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за 2018 година
64 Информација за моменталната состојба на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија
65 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2017 година
66 Извештај за обврските кои ги имаат пријавено општините кон јавните комунални претпријатија заклучно со 31.03.2019 година
67 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за март 2019 година
68 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија за 2016 година
69 Информација за имплементација на препораките од Акцискиот план по дадени забелешки од Државниот завод за ревизија во Здравствен дом Ресен
70 Извештај за реализација на Планот за имплементација на гаранција за млади- пилот фаза 2018 година
71 Информација за давање одобрение на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на софтверски лиценци
72 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем наменет за финансирање на Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот VIII и автопатот Миладиновци - Штип, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка
73 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
74 Информација во врска со одржување на Годишно Собрание на акционерите на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 13.06.2019 година
75 Предлог-одлука за именување на Стојан Витанов за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Венеција
76 Информација за соработка и следење на договорите со странските инвеститори
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Идризово
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Прилеп
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Скопје
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Скопје
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Штип