Доделување на право за користење на премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија

Институција која огласува: 
Министерство за економија
Рок на пријавување: 
21.08.2019
Пропратни документи: