Од 145-тата седница на Владата на РСМ: Одлука за разрешување на директори и членови на УО на јавни претпријатија и државни АД; Издвоени 117,5 милиони денари за програмата за капитални инвестиции во културата во општините

Владата на Република Северна Македонија на денешната седница, со која претседаваше премиерот Заев, донесе одлука со која се предлага на Владата да разреши, отповика или да препорача разрешување односно отповикување на директори на јавни претпријатија и установи, на акционерски друштва во државна сопственост, на совети и на управи.

Во прилог на ова соопштение е листата за разрешување во надлежност на Владата на РСМ, како и листата со препораки за разрешување до министри, управни или надзорни одбори.

На оваа седница Владата донесе одлуки и за препораки до Управни и надзорни одбори за избори на нови членови, па така на НО на АД Електрани на Северна Македонија му е препорачано Васко Ковачевски да биде избран за Член на УО, кој ја извршува функцијата Генерален директор. 

Владата на Република Северна Македонија му препорачува на Надзорниот одбор на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација (М-НАВ) АД Скопје, за член на Управниот одбор да го избере Александар Палчевски, на претставникот на акциите и на уделите во сопственост на Владата во АД „11 октомври - Еурокомпозит“, му препорача да го отповика Златко Граороски од должноста Прв извршен член на Одборот на директори и Генерален директор, и на тоа место да го именува Милан Тоцев.

За член на Инспекцискиот Совет денеска е именуван Керамедин Селими, откако на денешната седница беше разрешен од оваа должност Горан Симоновски. 

На денешната седница владата ја разгледа Информацијата за формирање на Меѓуресорска работна група задолжена за обезбедување на натамошен квалитетен развој и имплементација на процесот на децентрализација и на рамномерниот регионален развој.

Согласно оваа информација на денешната седница е усвоена Предлог-одлуката на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, која во идниот период, врз основа на консултациите со Заедницата на едниците на локалната самоуправа, ќе се разгледа можноста за воведување нова практика во подготовките за Буџетот на државата, во неговата рана фаза на предвидување средства за поддршка и развој на локалната самоуправа и на рамномерниот регионален развој за посоодветна распределба на Буџетот за локалната самоуправа со цел Градот Скопје и општините да обезбедат успешно спроведување на проектите од интерес на граѓаните.

Министрите во Владата на Република Северна Македонија на оваа седница дадоа позитивно мислење на барањето за автентично толкување на член 21 став 1 точка 4), а во врска со член 20 од Законот за данок на добивка, поднесено од пратеникот Енес Ибрахим, согласно кое се отвора можност за примена на придобивките од ослободување од двојно оданочување за права на интелектуална сопственост (книжевни, ликовни, научни дела, вклучувајќи и кинематографски и телевизиски аудиовизуелни дела), а кои потекнуваат од земји со кои Република Северна Македонија има склучено меѓународни договори за избегнување на двојното оданочување.

Владата на РСМ денеска ја усвои програмата за реализација на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2019 година за капитални инвестиции во единиците на локалната самоуправа.

Програмата е со буџет од 117,5 милиони денари, и, меѓу другото, ќе бидат алоцирани во проектите како што се Реконструкција со доградба и надградба на конгресен центар Универзална сала - Скопје, Изградба на Спомен обележјето на Тоше Проески, изградба на Дом на култура во Општина Боговиње, реконструкција и адаптација на културен центар „Шота“ с. Неготино, Општина Врапчиште, за Ентериерно уредување на објект „Кино Манаки“ - Битола, и други капитални проекти во културата во единиците на локалната самоуправа.


* Прилог на соопштението од седницата на Владата на Република Северна Македонија:

1. Листа за разрешувања во надлежност на Владата на РСМ: 

 • Агенција за катастар на недвижности - член на УО, Ивица Михајлоски
 • Друштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес - член на НО, Меџат Муртезани
 • ЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски - Ростуше - член на УО, Дoста Тортевска
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - член на НО, Живка Иванова
 • Фонд за иновации и технолошки развој член на УО, Дафина Гешоска
 • ЈЗУ Здравствен дом Вевчани - член на УО, Виолета Баткоска
 • ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар - член на УО, Зоран Котевски
 • ЈЗУ Општа болница Велес - член на УО, Филип Зафиров
 • ЈЗУ Општа болница Охрид - член на УО, Катерина Лазороска Јанческа
 • Агенција за катастар на недвижности - член на УО, Берат Бајрами
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ - член на УО, Верда Фазлиова
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост - независен член на одбор на директори, Садудин Ибраими
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - член на УО, Валдет Велиу
 • ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија - член на УО, Авни Елези
 • ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје - член на УО, Ајсел Илјази
 • ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - член на УО, Атула Ибраими
 • ЈП за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ Скопје - член на УО, Мегди Ајдари
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица - член на УО, Ристо Ангелов
 • ЈП за водостопанство Лисиче Велес - член на УО, Илија Патриков
 • ЈП Службен весник на РСМ - член на НО, Јане Стојанов
 • ЈЗУ Здравствен дом Струмица - член на УО, Никола Тауков
 • ЈЗУ Општа болница Струмица - член на УО, Живорад Ќурчиев
 • ЈУ за деца детско одморалиште Илинден - Гостивар - член на УО, Хасип Беќири
 • ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар - член на НО, Шевал Нухиу
 • Национална комисија за учебници - член, Исак Алили 
 • ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните установи универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје - член на УО, Алмир Мухареми
 • Претседател на совет на институт за акредитација на РСМ, Сумеје Селам
 • Член на УО на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ, Нусри Нуредини
 • Акционерско друштво Водостопанство на РСМ во државна сопственост - член на НО, Зунет Јусуфи
 • ЈНУ Институт за национална историја - Скопје - член на совет, Енес Селам

2. Листа за разрешувања на членови на Управни и на Надзорни одбори, за кои Владата дава препораки: 

 • Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, „Македонија пат - Скопје“ - директор Гајур Кадриу
 • ЈЗУ Здравствен Дом - Скопје - директор Злате Мехмедовиќ
 • ЈЗУ ГАК - економски директор Ваљон Беља
 • Агенција за лекови и медицински средства, МАЛМЕД - в.д. директор Ќахил Ибраими
 • Државен инспекторат за земјоделство - в.д. директор Благој Индов
 • Државен Архив на Република Северна Македонија - директор Кирил Петров
 • ЈЗУ УК за детски болести - Скопје, директор д-р Катерина Ставриќ
 • Развојна банка на РСМ - член на Надзорниот одбор и в.д директор, Кирил Колемишевски
 • Еурокомпозит - генерален директор Златко Граороски
 • НУ Драмски театар Скопје - директор Викторија Арангелова Петровска
 • ЈП за железничка инфраструктура Железници на РСМ - Скопје, директор Ирфан Асани
 • НУ, Завод за заштита на споменици на културата и музеј Охрид - директор Елеонора Новаковска
 • ЈУ Завод за рехабилитација „Бања Банско“ - директор Стојанка Изова
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот - директор Вулнет Адеми
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост - претседател на УО и директор Драган Миновски
 • АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост - член на УО и директор за развој на инвестиции Иван Трпески 
 • Управата за безбедност и контраразузнавање директор Горан Николовски и заменик директор Ариф Асани
 • Агенција за млади и спорт -заменик директор Газменд Ристеми
 • Управа за семе и саден материјал директор Хилми Гаши
 • Управа за сигурност во железничкиот систем - в.д. директор Абдулкадир Исаки
 • Служба за просторен информативен систем директор Иљами Исејни
 • Дирекција за технолошки индустриски развојни зони - заменик директор Асип Усеини
 • Биро за јавни набавки - директор Бардул Насуфи
 • Управа за имотно правни односи Велес - директор Пандорка
 • НУ Центар за култура Марко Цепенков - Прилеп - в.д. директор Менче Караџоска
 • Царинарница Скопје -Златко Кофилоски
 • Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ - претседател Премтим Исени
 • АВРМ Велес - Трајче Бабунски
 • Геронтолошки завод 13 Ноември Скопје - директор Салија Љатиф
 • Управа за електронско здравство - в.д. директор Беким Хаљими
 • Инспекциски совет - в.д. член на совет Горан Симоновски
 • ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ - директор Шпенди Хајредин
 • Центар за социјални работи Тетово - директор Дарко Обадиќ (препорака до министер за труд и социјална политика)