Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
28.11.2019

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат објавува,

Ј А В Е Н  П О В И К
за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година

I.ПРЕДМЕТ

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 237/19) (во натамошниот текст: програмата), дел I став (2).

II.ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавниот повик имаат печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања, регистрирани на територијата на Република Северна Македонија.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА УЧЕСНИКОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ 

Учесниците на јавниот повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година се должни да достават: 

 • Пополнет образец на барање;
 • Документирани докази за направените трошоци за печатење и документирани докази за направените трошоци за дистрибуција на печатениот медиум за календарската 2018 година;  
 • Потврда од Управата за јавни приходи за платени јавни давачки за 2018 година, согласно закон;
 • Потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од надлежен орган;
 • Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од надлежен орган;
 • Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство; 
 • Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
 • Потврда дека со правосилна пресуда нe мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;
 • Потврда за регистрирација на печатениот медиум во Регистaрот на издавачи на печатени медиуми од Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми;
 • Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на јавниот повик и
 • Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум последните три години до денот на објавувањето на јавниот повик во континуитет се продавал на пазарот.
 • Кон барањето се приложува и изјава заверена кај нотар дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност гарантира за точноста и веродостојноста на наведените податоци во барањето и за поднесената документација.

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Пополнетиот образец на барање се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот заедно со потребната документацијата согласно дел III од овој јавен повик.

Еден корисник може да поднесе само едно барање за користење на средствата од програмата.

Барањето со комплетираната документација се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. Илинден бр.2, 1000 Скопје или преку предавање во архивата на Владата секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа „За поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година“.  
Барањата кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

V. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Јавниот повик ќе трае десет дена од денот на неговото објавување во дневните весници, заклучно со 28.11.2019 година.

Барањата кои нема да бидат доставени во предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

VI. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ И ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО 

Постапката за избор на корисниците на средствата согласно програмата ја спроведува комисија формирана од страна на Генералниот секретаријат, врз основа на доставените барања и комплетната документација, а согласно следните критериуми:

 • Печатените медиуми да имаат подмирени јавни давачки за календарската 2018 година;
 • Да немаат отворена постапка за стечај;
 • Да немаат отворена постапка за ликвидација;
 • На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство; 
 • На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
 • На печатениот медиум да не мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;
 • Печатените медиуми да се регистрирани во Регистарот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми;
 • Печатените медиуми да се печателе и дистрибуирале на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на јавниот повик и
 • Печатените медиуми последните три години до денот на објавувањето на јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот.

Висината на одобрената поддршка ќе биде дефинирана со договор потпишан помеѓу Генералниот секретаријат и избраните корисници врз основа на Записник за евалуација и Извештај на одобрени барања.

VII. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА 

Поддршката за печатење и дистрибуција на печатените медиуми ќе се врши од предвидените средства од дел I став (2) од програмата така што ќе се доделат на печатените медиуми кои се издаваат на македонски јазик во висина од 50% за направените трошоци за печатење и во висина од 50% за направените трошоци за дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат на јазиците на етничките заедници во висина не помалку од 50%, но не повеќе од 70% за направените трошоци за печатење и во висина не помалку од 50%, но не повеќе од 70% за направените трошоци за дистрибуција, согласно доставените документирани докази за календарската 2018 година, а во зависност од бројот на поднесените барања.

VIII. ПРИЛОЗИ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
Барањето може да се обезбеди преку интернет страницата на Владата на Република Северна Македонија: https://vlada.mk/

IX. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
За дополнителни информации барателите може да се обратат до Кабинетот на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност на телефон 02/ 3123 371.

Пропратни документи: