101-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.11.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (372.39 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред Точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
1 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања
2 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања (деловни простории)
3 Предлог- одлука за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одбор на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
4 Информација со правилници за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Фондот за иновации и технолошки развој и Правилник за изменување на Правилникот за организација во Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог-одлуки за давање согласност
5 Информација во врска со обезбедување на место за времено складирање на комунален отпад на копот на РЕК Осломеј
6 Инфорамција за изнајмување, набавка, користење и одржување на монтажни лизгалишта во Република Македонија
7 Информација за членството на Република Македонија во БЕПС Инклузивната рамка
8 Информација за потребата од именување на членови од Република Македонија во мешовитата работна група за воведување на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и Република Србија на патниот граничен премин Табановце-Прешево
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Подареш, општина Радовиш, со Предлог-одлука
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на енергија со намена Е2-комунална супраструктура КО Берово вон град, општина Берово, со Предлог-одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Оризари за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Оризари, општина Кочани, со Предлог-одлука
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2- лесна и незагадувачка индустрија на КО Речица, oпштина Куманово, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со иницијатива за воспоставување на Заеднички економски управен комитет помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија
14 Информација за измена и дополнување на Јавниот повик и Тендерската документација за доделување на договор за универзален снабдувач со електрична енергија
15 Информација за одржаниот четиринаесетти состанок и подготовка на петнаесеттиот состанок на Поткомитет за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу РМ и ЕУ,кој ќе се одржи на 13 ноември 2018 година во Скопје
16 Информација во врска со проблемот со увоз на возила за специјална намена, увоз на возила од страна на државјани на Република Македонија кои се враќаат од привремена, односно постојана работа во странство и од страна на странски државјани на кои им е одобрен привремен односно постојан престој во Република Македонија, како и проблемот со регистрација на возила со музејска вредност
17 Информација за Акцискиот план за Регионална економска област и за формирање на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан, со предлог–одлука и предлог–решение
18 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16 јули 2018 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Република Малдиви, со Предлог – одлука
19 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, со Предлог – одлука
20 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/1086 на Советот од 30 јули 2018 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, со Предлог – одлука
21 Информација за отворање почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар, со Предлог - Одлука
22 Информација за давање на согласност за именување на почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар, со Предлог - одлука
23 Информација за отворање почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга, со Предлог - одлука
24 Информација за давање на согласност за именување на почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга, со Предлог - Одлука
25 Предлог за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам, со Предлог-одлука
26 Предлог за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралстото Холандија, со седиште во Амстердам, со Предлог-решение
27 Информација за отворени податоци
28 Анализа на нормативната рамка и пракса во врска со планските документи во Република Македонија, анализа на усвоени стратегии во Република Македонија и компаративни практики при изработка на секторски стратегии
29 Информација за доставен предлог Меморандум за реализација на заеднички интегрирана интервенција во пограничниот регион помеѓу Република Грција и Република Македонија
30 Информација за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за локална самоуправа на Република Македонија и Министерството за регионален развој и урбанизам на Република Бугарија со предлог на Меморандум
31 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јануари-јуни 2018 година)
32 Информација за прогрес на реализација на акцискиот план за пристапни рампи за лицата со инвалидност
33 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Крушево
34 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија (КП бр. 1190)
35 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија
36 Предлог - одлука за укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Колумбија
37 Информација за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за надворешни работи за обезбедување простор за проектот за отворање на Инфо-центар за евроатлантски интеграции, со Предлог-Одлука
38 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда – Управа за водење на матичните книги
39 Барање за давање на автентично толкување на член 25, став 1, точка 10 од Законот за даноците на имот, поднесено од пратеникот Мухамед Зеќири
40 Барање за давање на автентично толкување на член 2, точка 4 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, поднесено од пратеникот Мухамед Зеќири
41 Барање за давање на автентично толкување на член 14, став 3 точка 1 и точка 5 од Законот за данокот на додадена вредност, поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
42 Барање за давање на автентично толкување на член 9, став 6 од Законот за спортот, поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
43 Понуда од Нотар Мартин Божиновски од Куманово за купопродажба на недвижен имот во Куманово со Имотен лист бр. 71776 за КО Куманово на КП бр. 25636
44 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп, за купопродажба на недвижен имот во Прилеп со Имотел лист бр. 497 за КО Небрегово на КП бр. 2640
45 Кадровски прашања /101/
46 Прашања и предлози /101/
47 Информација за можноста скапоцените и полускапоцените камења да се заштитат со соодветен акт, при што за нивно евентуално користење и експлоатација би било потребно да се плаќа надоместок како приход на Буџетот на Република Македонија
48 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на сметката на буџет на фондови за 2017 година
49 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2017 година на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
50 Предлог–Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот “Ада” с.Мрзенци, општина Гевгелија
51 Информација во врска со постапката за доделување финансиската поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници
52 Предлог за состав на 9-члена ад-хок координативна група за развој на концептот за Едно општество и интеркултурализмот
53 Информација за измена на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите бр. 44-5939/1 од 12 јуни 2018
54 Информација за одбележување на Светскиот ден на ромскиот јазик