107-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.12.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (506.38 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Презентација за „Отворени податоци“ 
1 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
2 Информација со „Среднорочна програма за измена и дополнување на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година“
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај од раковоството на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје за 2017 година, Извештај од работењето на ЈП Македонска радиодифузија за период од 01.01. до 31.12.2017 година, со Извештај на независниот ревизор и Предлог-одлуки
4 Годишна сметка, Финансиски извештај и Годишен извештај за работењето на АД ЕЛЕМ - Скопје за 2017 година, Извештај од Надзорниот одбор на АД ЕЛЕМ - Скопје за извршената контрола и Извештај од независниот ревизор, со предлог-одлуки
5 Консолидирана годишна сметка и Консолидиран финансиски извештај на АД ЕЛЕМ- Скопје за 2017 година,со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука
6 Годишна сметка и финансиски извештаи за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката - Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2016 година, со предлог-одлуки
7 Годишна сметка, финансиски извештаи за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката - Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2017 година, со Извештај на независниот ревизор и предлог-одлуки
8 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуките за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот 3.2, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, Ламела Г и подземен паркинг П1- Комплекс источна индустриска зона во Скопје
9 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на годишните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за 2018 година, со Предлог- одлука
10 Информација за превентивните мерки кои ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на болеста Африканска чума кај свињите во Република Македонија
11 Информација за неможност во рок од два часа по прием на примени пресуди од Државното правобранителство на Република Македонија да се доставуваат по електонска пошта и преку лична достава .дп.бр. 03-741/18-1
12 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-601/18
13 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-874/18
14 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-873/18
15 Информација за давање на трајно користење на деловна зграда вон стопанство на ЕЛС Општина Василево, со Предлог-одлука
16 Предлог-програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година
17 Информација за проценетите штети од неповолен климатски настан на 03 до 04.02.2018 година, процесирани согласно Закон за земјоделство и рурален развој, со Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година и Предлог-oдлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани
18 Информација за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија со Предлог-одлука
19 Информација за продажба на недвижни ствари во Прилеп, сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-oдлука за продажба на недвижна ствар во Прилеп
20 Информација за моменталната состојба со санација на фасадата на Железничката станица во Гевгелија како дел од Договорот за рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по должина на Пан Европскиот Коридор 10 вклучувајќи го и кракот 10д, како и потребата од склучување на Анекс кон Договорот за градба со цел ставање во употреба на објектот до крајот на 2018 година.
21 Информација во врска со барањето за промена на сопственичката структура во концесионерот Друштво за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
22 Информација за започнување на постапка за распишување на јавен повик за доделување на договор за јавна набавка - „Активна ремедијација со можност за повторно користење на хромната троска складирана на индустриското жариште - депонијата за индустриски отпад на ХЕК Југохром, с.Јегуновце тетовско, преку негов третман / преработка“
23 Информација во врска со барање од Еуростандард банка АД Скопје за спогодбено надминување на спор од имотно-правен карактер
24 Информација за потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија, УНОПС и Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка претставувано од Амбасадата на Кралство Норвешка за Србија, Македонија и Црна Гора
25 Информација со анализа за примената на Законот за правда за децата, за период јануари - јуни 2018 година
26 Извештај за учество на припадник на Армијата на Република Македонија во мировната операција на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
27 Извештај за учество на припадници на Армијата на Република Македонија во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан
28 Информација за Акциски план на Националната стратегија за сајбер безбедност 2018-2022
Предлог-закон за практикантство
29 Предлог-програма за измена на програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година
30 Предлог-програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко - консултативни и болнички здравствени услуги за децата на возраст до 18 години, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2018 година
31 Предлог-програма за изменување на програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2018 година
32 Предлог-програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година
33 Предлог-програма за измена на програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 година
34 Предлог-програма за изменување на програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година
35 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година
36 Предлог-програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година
37 Предлог-програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2018 година
38 Предлог-програма за изменување на Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година
39 Информација за подготвениот Шести Извештај за имплементацијата на ревидираната Европска социјална повелба
40 Информација за отпочнување на постапката за формирање на Агенција за квалитетот во високото образование
41 Информација со Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
42 Информација со предлог-одлуки за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година за Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје и на Факултетот за Исламски науки - Скопје
43 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост
44 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари - прочистувачи на воздух
45 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година
46 Предлог-одлука за основање на Јавно претпријатие колекторски систем и Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија
47 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Национален парк „Маврово“ - Маврово
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Национален парк „Пелистер“ - Битола
50 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението Нуркачки центар „АМФОРА“ - Охрид
51 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Дигитален форум за информатичко комуникациски технологии и Предлог-решение за назначување на членови на дигиталниот форум за информатичко комуникациски технологии
52 Барање на Мехмед Баха Акдевелиоглу за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
53 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град-Скопје
54 Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студенски дом „Кочо Рацин“ - Битола
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните
56 Информација за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија
57 Статут на Приватна високообразовна установа - Висока стручна школа Факултет за бизнис економија Скопје
58 Понуда од Нотар Александра Петровска Ангеловска за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.28297 за КО Битола и Имотен лист бр.96116 за КО Битола 3 на КП бр.11756
59 Понуда од Нотар Стела Лазаревска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист. бр.4225 за КО Горно Лисиче на КП бр.4009 место викано Пинтија
60 Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за налог за извршување, под И бр. 453/15 под И бр.0804-106/18 од 15.11.2018 година
61 Кадровски прашања /107/
62 Прашања и предлози /107/
63 Информација за преземените мерки и активности во врска со старите и неупотребливи возила
64 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-берза - Скопје за период јули-септември 2018 година
65 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јули-септември 2018 година
66 Информација за реализација на Акциски план за категоризација на одгледувалиштата на молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на суровото млеко, за период април - септември 2018 година
67 Информација за подобрување на деловното опкружување и подигање на рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување” Doing Business” на Светска Банка од страна на Државниот санитрен и здравствен инспекторат
68 Информација за недвижен имот стекнат во постапка на присилна наплата на побарувања на Министерство за финансии за период 01.01.2018 до 30.06.2018 година
69 Информација за бројот на запишани студенти во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во Република Македонија во студиската 2018/19 година, во споредба со минатата академска година
70 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи, по скратена постапка
71 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за банките, по скратена постапка
72 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
73 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
74 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници
75 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година (Зекиров против РМ, Љатифи против РМ, Еуромак Метал ДОО против РМ)
76 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година (Бекташиска заедница и други против РМ)
77 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
78 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
79 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.12/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
80 Информација за стечајната постапка на „Сувенир“ АД-во стечај од Самоков
81 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија БУЛ - БИЛДИНГ ДООЕЛ Пробиштип за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
82 Информација за состојбата во ЈНУ Институт за филм - Филмска академија во Охрид