111-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.12.2018 - 11:30
Соопштение за јавноста: 
https://vlada.mk/node/16196
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност
2

1. Нацрт-одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.

2. Нацрт-анекс Договор бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-1330/1 од 28.11.2017 година

3. Нацрт-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, заведен кај закуподавачот под број 09-1330/1 од 28.11.2017 година

3 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, по скратена постапка
4 Предлог-закон за дополнување на Законот на игрите на среќа и за забавни игри, по скратена постапка
5 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва, по скратена постапка
6 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, по скратена постапка
7 Информација за подобрување на справувањето со нефункционалните кредити и за поттикнување на употребата на локалната валута, со Предлог-стратегија за поттикнување на справувањето и подобрување на управувањето со нефункционалните кредити и Предлог-стратегија за денаризација на Република Македонија
8 Информација за усвојување на Национална стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на Европската Унија во Република Македонија 2019 - 2022 година, со текст на Национална стратегија и Акциски план за спроведување
9 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Зелениково
10 Информација со Предлог-одлуки за давање согласност на Владата на Република Македонија за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, со предлог-одлуки
11 Предлог-закон за изменување на Закон за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
12 Предлог-закон за социјалната заштита
13

Предлог-закон за социјална сигурност за старите лица

14

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

15

Предлог-програма за изменување на Програмата за субвенциoнирање на потрошувачката на енергија за 2018 година

16

Предлог-програма за изменување на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година

17

Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година

18

Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2018 година

19

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година

20

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2018 година

21

Предлог-одлука за распределба на средства за проектите: изградба на улици и патишта во општина Липково и изградба на пристапен пат до археолошки локалитет Тауресиум, општина Зелениково

22

Кадровски прашања /111/

23

Прашања и предлози /111/