115-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.01.2019 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (488.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
1 Предлог- програма за основни геолошки истражувања за 2019 година
2 Годишна програма со Финансиски план за 2019 година, на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
3 Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година, со Предлог-одлука
4 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2019 година
5 Предлог-програма за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија
6 Годишен финансиски план на Агенција за планирање на просторот во 2019 година, со Предлог-одлука
7 Годишна програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година, со Предлог - одлука
8 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
9 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
10 Програма за работа за 2019 година на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, Финансиски план за 2019 година и Инвестициона програма за 2019 година, со Предлог-одлука
11 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за 2019 година и Финансиски план на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за тековно работење, со Предлог – одлука
12 Годишна програма за работа и развој и Финансиски план за 2019 година ЈП Македонска Радиодифузија-Скопје, со Предлог-одлука
13 Годишна сметка за 2017 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. - Скопје во 2017 година, со Извештај од независен ревизор и со предлог-одлуки
14 Годишна инвестициона програма на ЈП "Македонски шуми" за 2019 година, со Предлог-одлука
15 Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година
16 Финансиски план за 2019 година и Годишен план за работа на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2019 година, со Предлог-одлука
17 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје со барање на финансиски средства за 2019 година и предлог-одлуки
18 Предлог-одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
19 Информација за Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години со Предлог Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места
20 Информација за реализација на проектот за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2019 година, со Акциски план
21 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.бр.572/18
22 Информација за потребата од донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје
23 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година
24 Предлог програма за фитосанитарна политика 2019 година
25 Предлог–програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година
26 Предлог-програма за семе и саден материјал во 2019 година
27 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата,биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2019 година
28 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2019 година
29 Предлог- програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година
30 Предлог- програма за проширена репродукција на шумите за 2019 година
31 Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2019 година
32 Предлог-годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година
33 Предлог-годишна програма за заштита на природата за 2019 година
34 Предлог-програма за унапредување на животната средина за 2019 година
35 Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на Просторен план на Република Македонија за 2019 година
36 Предлог-програма за рамномерен регионален развој во 2019 година
37 Предлог-програма за заштита на потрошувачите за периодот 2019-2020 година
38 Предлог - програма за конкуретност, иновации и претприемништво за 2019 година
39 Предлог - програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи
40 Информација во врска со донесување на Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година , со Предлог-програма
41 Предлог-програма за развој на туризмот на Република Македонија за 2019 година
42 Информација за основање на туристичка развојна зона – Матка во Општина Сарај
43 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Изгрев – Штип со Предлог -решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Рибничка со реф.бр.7 и придружни објекти КО Тануше и КО Грекај и Нивиште, општина Маврово и Ростуше, со Предлог-одлука
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Владиловци, општина Чашка, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, А4-времено сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, општина Липково, со Предлог-одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ињево-вон г.р., општина Радовиш, со Предлог-одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи за КО Ракотинци, општина Сопиште, со Предлог-одлука
49 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Мраморечка со реф.Бр.394 КО Мраморец, општина Дебарца, со Предлог-одлука
50 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, општина Карпош, со Предлог-одлука
51 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи, КО Куманово општина Куманово, со Предлог-одлука
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Кавадарци 1(вон.), општина Кавадарци, со Предлог-одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Робово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Робово, општина Пехчево,со Предлог-одлука
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2 делница Кавадарци-Битола
55 Предлог - закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
56 Предлог - уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2019 година
57 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Анекс на Дополнителниот Протокол за интензивирање на соработката во борбата против трговијата со луѓе преку државната граница и за подобрување на идентификација, известување, упатување и помогнато враќање на жртвите и можните жртви на трговија со луѓе што го надополнува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, илегална миграција и други нелегални активности, склучен во Охрид на 14.09.2007 година
58 Информација за напредокот и проширувањето на Системот за микроучење (Microlearning) во останатите општини во Република Македонија
59 Информација во врска со спроведувањето на препораките на Народниот правобранител за надминување на констатирани состојби содржани во Годишниот извештај на Народниот правобранител за 2017 година, од страна на органите на државната управа опфатени во истиот
60 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година
61 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година
62 Информација во врска со Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2017 година, со текст на Годишен извештај
63 Информација за склучување на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за образование и наука на Република Казахстан, преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија на полето на образованието и науката, со текст на Меморандум
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на казнено-поправна установа Затвор Гевгелија
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Прилеп
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправна установа Затвор Струмица
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Казнено-поправен дом Идризово (44-11475/1)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на казнено-поправна установа Казнено-поправен дом Идризово (44-11468/1)
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Битола
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Воспитно-поправна установа Воспитно-поправен дом Тетово
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движн ствари на Казнено-поправна установа Затвор Скопје
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Тетово
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Куманово со Отворено Одделение во Крива Паланка
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Охрид
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здраствена установа – УК за трауматологија,ортопедски болести,анестезија и реанимација,интензивно лекување и ургентен центар
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот - Скопје и Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје
80 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници
81 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија,по скратена постапка
82 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, по скратена постапка
83 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации, по скратена постапка
84 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, по скратена постапка
85 Барање за давање на автентично толкување на член 23 став 4 од Законот за јавните претпријатија, поднесено од пратеникот Хари Локвенец
86 Барање за давање на автентично толкување на член 85 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од пратеникот Панчо Минов
87 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за периодот 16 септември 2017 година - 30 септември 2018 година
88 Статут на Универзитетот на Југоисточна Европа
89 Иницијатива поднесена од адвокат Никола Источки од Ресен, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.125/2018 за поведување постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот
90 Понуда од нотар Кристина Костова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1176
91 Понуда од нотар Ирфан Тахири од О.Чаир за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1603 за КО Бутел на КП бр.4233 место викано Мак.Косов Бригада
92 Известување од извршител Гордан Станковиќ од Скопје за Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз основа на член 176 став 1 од Законот за извршување) под И бр.930/2017, со Заклучок за усна јавна продажба под И бр.930/2017 (10651/1)
93 Кадровски прашања /115/
94 Прашања и предлози /115/
95 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност на тема Ефективност на политиките и мерките при управување со градежно земјиште
96 Конечeн извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста за 2017 година во Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за Сметка на основен буџет 637 и Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787
97 Конечни извештаи за извршена Ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2017 година во Јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија – Скопје - Сметка за сопствени приходи и Сметка за приходи од Фондот за здравствено осигурување на Македонија
98 Годишна програма за работа на ЈП "Македонски шуми" за 2019 година
99 Годишната програма за работа, Финансиски План и Годишна Инвестициона програма на МЕР АД Скопје за 2019 година
100 Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање и финансиски план за 2019 и Финансиски план на Управата за финансиско разузнавање за 2019 година
101 Програма за работа, Инвестициона програма и преглед на квартални податоци за финансиско известување за 2019 година на Агенцијата за управување со одземен имот
102 Годишен извештај за 2017 година и ревидиран финансиски извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2017 година, со Извештај од независен ревизор
103 Информација за Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за 2019 година
104 Годишна програма со финансиски план на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за 2019 година
105 Извештај и анализа за спроведените контроли на терен за програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмите со Акциски план за извршување на контроли кај барателите кои од 2012 година не биле предмет на контрола на терен
106 Информација за спроведена Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во Република Македонија за 2018/2019 година
107 Информација во врска со реализација на активностите (постапување по исходите) кои произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година
108 Годишна програма со Финансиски план за користење на средства за 2019 година кои произлегуваат од Буџетот на РМ
109 Годишна програма за работа на Институт за стандардизација на Република Македонија за 2019 година
110 Информација во врска со предложените измени на Договорот за основање на енергетската зедница
111 Информација за детална анализа на сите елементи од Нотификацијата добиена од Европската Комисија во СТО, со насоки за консултации
112 Информација за реализација на активностите за изградба на фекална канализација во населено место Сопиште и на локалитетот Сончев град и одведување на урбаните отпадни води кон постојните канализациски мрежи во општина Кисела Вода и општина Аеродром
113 Информација за прогрес на активностите за реализација на активностите за изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река
114 Информација за Изградба на канализациона мрежа во с. Отља, општина Липково
115 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец Ноември 2018 година
116 Информација за преземените активности во врска со склучување на договори за социјално осигурување во 2018 година
117 Предлог - закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, по скратена постапка
118 Информација за имотот од стечајна постапка од должникот ШИК ЈЕЛАК АД Тетово, со Предлог–одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор
119 Предлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година
120 Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2019 година
121 Информација за настанатите проблеми во работењето на Државниот студенски дом „Доне Божинов“ Пробиштип
122 Информација за измена на План за соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Бугарија
123 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија РСБ СОЛУТИОНС ДОО Карбинци за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука