128-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.04.2019 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (576.3 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за реализација на проектот „Надградба на објектите за царинење и инспекциски органи на граничниот премин Ќафасан (Царинска управа)
2 Информација за осврт на Национална политика за управување со радиоктивен отпад и искористени радиоактивни извори на Република Северна Македонија
3 Годишна сметка на АД Аеродроми на Македонија за 2018 година, Годишен извештај за работење на АД Аеродроми на Македонија за 2018 година, Извештај за резултатите од контрола на Надзорниот Одбор над управувањето на АД Аеродроми на Македонија за 2018 година, Извештаи на внатрешен ревизор, со Предлог-одлука
4 Барање за измена на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје, со Предлог-одлука
5 Информација за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај и Финансискиот извештај за работата на Трговското друштво “Нафтовод” ДООЕЛ Скопје за 2017 година, со Предлог-одлуки
6 Информација со предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло, со Предлог-одлука
7 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (моторни возила и земјоделска механизација) и
8 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (разна стока) со правосилни одлуки, на државни институции
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.бр.03-143/19- (Штип)
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-242/18 (Гостивар)
11 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-208/18 (Гостивар)
12 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-206/18 (Гостивар)
13 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-207/18 (Гостивар)
14 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-210/18 (Гостивар)
15 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-209/18 (Гостивар)
16 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-214/18 (Гостивар)
17 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-213/18 (Гостивар)
18 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-212/18 (Гостивар)
19 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-211/18 (Гостивар)
20 Информација за напредок во имплементацијата на Проектот за подобрување на општинските услуги заклучно со јануари 2019 година
21 Информација во врска со реализацијата/ефектот од мерката укинување на царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри, односно дали најавените активности се реализираат (во однос на инвестиции и вработувања) со Предлог одлука за укинување на царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри
22 Предлог-одлука за намалување на царинските стапки за други производи од гума, освен од тврда гума, производи од железо или од челик други и изолациони делови за електрични цели од керамички материјали
Информација за Индикаторски извешт ај за животната средина за 2018 година
23       Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ со кое управува концесионерот Здружение на ловци „Горица“ од с.Чешиново, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето        
24 Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр. 1 „Базерник“, бр.2 „Лесково“, бр.3 „Журче“ и бр.4 „Прибилци“ со кои управува концесионерот Здружение на ловци „Долина на мечките“ од Демир Хисар, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорите и Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштата
25 Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр. 2 „Симница“, бр.3 „Јеловце“, и бр.6 „Балин Дол“ со кои управува концесионерот ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорите и Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштата
26 Извештај за извршените преговори за потпишување на Договор за одбранбена соработка меѓу Министерството за национална одбрана на Република Грција и Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, со Предлог-договор
27 Годишен извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата - ПВР (јануари-декември 2018 година)
28 Предлог-закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија
29 Предлог-закон за изменување на Законот за волонтерство
30 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
31 Информација со Акциски план за 2019 - 2020 година за спроведување на Националната стратегија за дрогa на Република Македонија 2014 - 2020 година
32 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
33 Предлог-oдлука за утврдување на листата на стоки и технологии со двојна употреба
34 Барање на Мурат Карамехмед за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
35 Барање на Мехмед Хоџаоглу за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
36 Барање на Мустафа Хоџаоглу за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
37 Барање на Јусуфоф (Ишик) Шукри за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
38 Предлог- одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за иновации и технолошки развој
39 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје 
40 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје
41 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци
43 Предлог-закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка
44 Годишен извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за 2017/2018 година
45 Иницијатива поднесена од Виолета Амет од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.48/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Упатството за водење на постапка за издавање на дозвола за колективен постапувач и за водење на постапка за одобрување или неодобрување на годишен извештај со бр.02-6537 од 10.12.2018 година, согласно со Законот за управување со пакување и отпад од пакување
46 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.108 за КО Визбегово на КП бр.1566 викано место/улица Долни рид
47 Понуда од Нотар Весна Дончева од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66227 за КО Маџари на КП бр.197 викано место/улица Утрина
48 Понуда од Нотар Иво Серафимовски од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7947 за КО Тетово на КП бр.2670
49 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1113 за КО Радишани на КП бр.137 викано место/улица Дуб
50 Кадровски прашања /128/
51 Прашања и предлози /128/
52 Информација за статусот на Реализација на предлог мерките согласно Акцискиот план со цел подобрување на состојбите кај индикаторот Плаќање на даноци во извештајот Doing Busines на Светска Банка
53 Информација за модернизацијата на парните котли во ТЕЦ Битола
54 Информација во врска со вложувања во инфраструктурни проекти финансирани од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
55 Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија за усогласеност за 2017 година на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија (Сметка за средства од Фондот 01 2018 06 02/1 и Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 01 2018 06 02/2)
56 Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип (Сметка за приходи од Фондот за здравствено осигурување 01 2018 06 09/1 и Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) 01 2018 06 09/2)
57 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
58 Информација со анализа на рангот на Република Северна Македонија кај индикаторот ,,Услови за прекугранично тргување’’ со Предлог-мерки за подобрување на состојбите согласно препораките на извештајот Doing Business 2018 на Светска Банка
59 Информација за начинот на функционирање на порталот „Портал - пресуди од даночни и царински спорови“ со статистички податоци за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
60 Информација за висината на средствата за набавка на опрема за вршење на лабораториски анализи на детски играчки и можноста од обезбедување на средства за набавка на потребната опрема во рамки на сопствениот буџет на Министерство за здравство
61 Информација за преземените активности за имплементација на законските измени со цел спроведување на реформи во пензискиот систем
62 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јули-декември 2018 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ - Охрид на ТАВ Македонија
63 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
64 Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018 - 2020), во 2018 година
65 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2018 година
66 Информација со Предлог текст на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија и Министерството за инфраструктура и транспорт, на Република Грција за развој на „Солун-Скопје-Табановце“ патна и железничка врска („Патен и железнички Проект“)
67 Информација со Предлог текст на Меморандум за разбирање за соработка меѓу Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија и Министерството за инфраструктура и транспорт на Република Грција
68 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодба меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на Граничен премин меѓу двете земји, кој ги поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахои во Република Грција, со предлог текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
69 Информација за усвојување на Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП)
70 Информација за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Грција и Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија за забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија