129-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.04.2019 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (674.6 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација со предлог за донесување на Одлука за давање согласност за Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈП за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми” п.о. Скопје
2 Информација за одобрување на Адендумот бр. 1 за продолжување на времето за завршување на работите на Договорот за градба со Изведувачот на работите на проектот “Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII - фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“
3 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје
4 Иницијатива од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен и простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за потребата од донесување одлука за преименување на Национална арена Филип II Македонски и Информација од Канцеларијата на претседателот на Владата за средба со семејството Проески во врска со Иницијативата
5 Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост
Информација за понатамошно постапување по однос на промотивни материјали на Агенција за промоција и поддршка на туризмот
Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија за 2018 година
6 Информација за реализација на Проектот за изградба на 14 пливачки базени во Република Северна Македонија
7 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија
8 Информација за одзивот на корисниците на пензија за користење на услугата за бањско климатската рекреација за 2019 година
9 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија ДП.Бр.03-385/18 (КО Тетово)
10 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
11 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
12 Информација за спроведувањето на активностите за поддршка на приватниот сектор од страна на Центрите за развој на планските региони - Регионални бизнис центри, во надлежност на Министерството за локална самоуправа
13 Информација за потпишување на Акционен план за соработка во областа на земјоделството помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија за периодот 2020-2022
14 Информација за состојбата со стопанската единица „Друштво за производство, промет и услуги Економија - Идризово Дооел Скопје“ и потребата за превземање на долг од страна на Управа за извршувње на санкциите
15 Информација за учество на македонската делегација на 8-от Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа
16 Информација за организирање на летниот камп „Ја сакам мојата татковина“ - 2019
17 Информација за можноста за изменување на Законот за парничната постапка
18 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија: Кузмановиќ против Република Северна Македонија (А.бр.72408/14), со Предлог-одлука
19 Информација за работењето на работата на Работната група за следење на постапувањата по барањата, претставките и предлозите на органите на државната управа преку проверка и прибирање на факти и докази, согласно заклучоците по точка 26 од Шеесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија, за период од 15.05.2018 (од формирањето) до 27.03.2019 година
20 Информација со барање за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка и акционен план за реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево – Втора Фаза
21 Информација за имплементација на Работниот план за преглед на занимања 2018-2021 година
22 Информација за учество на делегација на Република Северна Македонија на 108-та сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2019 година
23 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
24 Предлог-одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2019 година
25 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје
26 Статут на Универзитетот во Тетово (I Фаза)
27 Регулаторна стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност
28 Извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите
29 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
30 Барање за давање на автентично толкување на член 15 став 2 и став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, поднесено од Градоначалникот на општина Сарај
31 Барање за давање на автентично толкување на член 418-д од Кривичниот законик, поднесено од пратеникот Никола Мицевски
32 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.50/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица („Службен весник на РМ“ бр.26/2019); Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи во целост („Службен весник на РМ“ бр.7/19) и член 17, 17а, 17б, 17в од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“ бр.43/2014, 61/2015, 27/16, 35/2018, 83/2018, 7/2019)
33 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.49/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 во делот: „се поведува само по службена должност“ од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993 и 99/2016), член 5 став 1 и став 2 во делот: „кои не започнале со издржување на казната затвор“ од Законот за амнестија („Службен весник на РМ“ бр.11/2018) и член 457 во делот: „Јавниот обвинител на Република Македонија“ и член 458 став 1 во делот: „поднесено од Јавниот обвинител на Република Македонија“ од Законот за кривичната постапка („Службен весник на РМ“ бр.150/2010, 100/2012 и 142/2016)
34 Иницијатива поднесена од адвокат Снежана Станковиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.43/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 и став 2 од Законот за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015)
35 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.46/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 ставови 2 и 10 од Законот за аудио и аудио визуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018 и 248/2018)
36 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на идеален дел со Имотен лист бр.2164 за КО Сингилиќ-1 на КП бр.4087, дел 1 викано место/улица Стар пат ск ку-во
37 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.26771 за КО-Сингелиќ -1 на КП бр.1614 викано место/улица Јужноморавски Бригади 1
38 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за првенствено купување на идеални делови на Јованчев Нинослав и Димиќ Татјана од Скопје (недвижен имот со ИЛ 103005 за КО Ѓорче Петров 4-Влае)
39 Известување од извршител Снежана Андреевска под И.бр.259/18 за Налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) за КО Ѓорче Петров 6
40 Извествање и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност доставени од Извршител Снежана Андреевска од Скопје, И. бр. 453/18
Прашања и предлози /129/
41 Информацијата за прогресот на постапката во врска со предметот кој се однесува на Рибникот ПЕКОМ (од Пехчево)
42 Информација со анализа и предлог мерки за подобрување на рангот на индикаторот Регистрирање на имот во делот на Индексот на квалитет на администрацијата која управува со земјиштето
43 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен и стопански риболов за период јули –декември 2018 година
44 Информација во врска со постапување по забелешките дадени од страна независниот ревизор односно за преземените мерки и активности за отстранување на констатираните недостатоци
45 Информација за распределба на средства од Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
46 Годишен извештај за работата на Советот за стручно образование и обука за 2018 година (Совет за стручно образование и обука-Скопје)
Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, во 2018 година (Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор)
47 Извештај со предлог мерки/барања до надлежните институции, за состојбите со говор на омраза и нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка (Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор)
48 Извештај за реализација на Буџетските средства за 2018 година наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период 2017-2019
49 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
50 Информација за Ажурирање на Акцискиот план за Проект: Енергетска ефикасност-рехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила , за период од 01.01-31.12.2018
51 Информација за ослободување од обврската за плаќање на учество (партиципација) при користење на здравствените услуги од страна на повредените патници во сообраќајната несреќа која се случи на 13.02.2019 година на патот Скопје-Тетово
52 Информација за мерки и активности за спроведување на децентрализација на дел од националните установи во областа на културата
53 Информација за примена на Законот за правда за децата во постапувањето на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во периодот од јули до декември 2018
54 Информација за имплементацијата на Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година
55 Информација за потпишување на Протокол кон Спогодбата за меѓународен повремен превоз на патници со автобус (Спогодба Интербус) во однос на меѓународниот редовен и посебен редовен превоз на патници со автобус
56 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги МИКЕСИ ДОО увоз-извоз – Зелениково за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
57 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КИНГ ФИЛД ДОО Охрид за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука