132-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.04.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (590.39 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
1 Конечен извештај на Овластен државен ревизор за извршена ревизија на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право“
2 Конечен извештај за извршената ревизија на успешност - „Ефективност на политиките, мерките и активностите при експлоатација на чакал при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот речен слив“
3 Барање за согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавното Претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта „Македонијапат“ ц.о. Скопје, со Предлог-одлука
4 Барање за давање на согласност за изменување на Статутот на Јавна Установа Национален парк Пелистер - Битола, со Предлог-одлука
5 Предлог-статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на АД „МИА“ - Скопје
6 Информација за покренување на постапка за измена на Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог-одлука
7 Барање за давање гаранција за превоз на стока со железница за користење на хартиен товарен лист ЦИМ како транзитна декларација.
8 Информацијата за состојбата на Акумулација „Прилеп“, со предлог заклучоци
9 Информација со предлог-одлуки за усвојување на Годишна сметка, Годишниот извештај за работата, Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Препород ДООЕЛ Скопје за 2018 година.
10 Информација со Предлог-одлуки за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работата, Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Економија-Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година
11 Извештај за реализирана програма за работа на ИАРСМ за 2018 година
12 Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.ДП.Бр.02-208/19
14 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП Бр.03-150/19 (Куманово)
15 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП Бр.03-148/19 (Куманово)
16 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кои врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување отпад (ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар)
17 Барање за добивање согласност за расход на движни ствари кои се застарени и неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог-одлука (ЈУ Специјален завод - Демир Капија)
18 Барање за расходување на движна ствар-камп приколка, доставено од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, со Предлог-одлука (НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ Куманово)
19 Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година (со прилог Анализа на остварени резултати од спроведувањето на стратегиските приоритети на Владата во 2018 година)
20 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за Концесионерот ХЕЦ 277 ДОО Скопје за локацијата бр.277 Воденешница
21 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари-моторни возила на АД Водостопанство на Република Северна Македонија-Скопје, со Предлог-одлука
22 Информација за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска Рамсарска Листа
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа
24 Предлог-закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор
25 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи
26 Информација за потребата од изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување и на подзаконските акти со кои се уредува процената и утврдување на висината на штетата предизвикана од елементарни и други непогоди
27 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија: Спировски против Република Северна Македонија (А.бр.60266/14), со Предлог-одлука
28 Информација за подготовка на Четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција кој ќе се одржи на 22 мај 2019 година во Скопје
29 Извештај за преземени мерки и активности за 2018 година и Оперативен план за 2019 година за спроведување на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година
30 Информација во врска со пилотирање нов модел на проценка за дополнителна образовна, здравствена поддршка на дете и младинец, базиран на Меѓународната класификација на функционирање (МКФ)
31 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за пошти (I фаза)
32 Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2018 година
33 Годишен извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2018 година
34 Извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола за 2017/2018 година
35 Статут на Европски универзитет, бр.03-195/1 од 27.03.2019 година
36 Иницијатива поднесена од адвокатите Владимир Стојкоски и Глигорие Ќатоски од Струга, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.69/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 187/2013)
37 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2508 за КО Доброшане на КП 772 викано мести/улица Доброшане
38 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен Лист бр.52708 за КО Визбегово на КП бр.671
39 Понуда од нотар Луиза Христова за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95396 за КО Битола на КП 8430 дел 2
40 Понуда од нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр 12060 за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село на КП бр.746
41 Известување од Извршител Гордан Станковиќ од Скопје, за заклучок за втора усна јавна продажба (за недвижност запишана во ИЛ бр.1244 за КО Љубанци), која ќе се одржи на 9 мај 2019 година
42 Кадровски прашања /132/
43 Прашања и предлози /132/
44 Информација за донесена Стратегија за развој на ИКТ на Царинската управа (2019-2023)
45 Извештај за работата на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2018 година
46 Извештај од Одборот за надзор на материјално финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2018 година
47 Извештај за работа на Агенција на остварување на правата на заедниците за 2018 година
48 Акциски план на ЈЗУ - Општа болница „Куманово“ Куманово за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија (ЈЗУ-Општа болница „Куманово“-Куманово)