140-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.06.2019 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (625.38 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
2 Информација за потребата од изработка на Геодетски елаборат за нумерички податоци за Магистрален гасовод Делница1 Клечовце-Неготино (Кавадарци) со ГМРС Штип и ГМРС Неготино
3 Информација за парнично побарување од C.I.O.S d.o.o Загреб кон Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје, со дополнување
4 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
5 Информација за Годишни извештаи за ревизорска активност и годишни ревизорски мислења за 2018 година согласно ИПА II на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
6 Информација во врска со потребата од пренесување право на сопственост на недвижна ствар во државна сопственост за која во катастарот на недвижности не е запишано право на користење на државни органи или правни лица основани од државата, без надоместок на општина Кавадарци, со Предлог-одлука
7 Предлог-одлука за продажба на движна ствар сопственост на Управниот суд-Скопје
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Основен суд Неготино
9 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје I Скопје
10 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје II-Скопје
11 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управен суд
12 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
13 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
14 Информација за добивање согласност на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, со Предлог-одлуки
15 Информација за измена на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште, со Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште и Предлог-одлука за давање на согласноста за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште - вонградежен, општина Сопиште
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена А4-времено сместување КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
17 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба без промена на граници во катастарска општина Конче, општина Конче, со Предлог-одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба без промена на граници во катастарска општина Конче, општина Конче
18 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ИВАН-ХРИС - Ацо Христов с. Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
19 Информација во врска со поднесено барање за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект - Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ, со Предлог-одлуки
20 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Ледер - Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
21 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Ледер - Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Централ, Струмица, со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
23 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Грин Центар Гили - Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
24 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ресторан Бунар- Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
25 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Квин Ројал - Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Олд Алиса - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Елита - Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28 Информација за Деветтото Годишно собрание на акционери на Европа Реосигурување што ќе се одржи на 24 јуни 2019 година во Цирих, Швајцарија
29 Информација во врска со Договор за соработка во врска со реализација на проектот ХЕЦ Чебрен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Меѓународната финансиска корпорација
30 Информација со Предлог-решение за формирање на комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација - Платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем на Република Македонија (HEMS) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (SAR)
31 Информација за извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија, петти круг на евалуација
32 Информација за одржливост на проектот финансиран во рамките на ИПА Компонента I - Набавка на хардвер, софтвер и друга опрема / предмети за веб-базирани систем на Mинистерството за правда (ТАИБ 2011)
33 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Стојановски и др. против Северна Македонија А.бр.14174/09, од 7 февруари 2019, со Предлог-одлука
34 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2019 година
35 Предлог-програма за изменување на Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година
36 Предлог-програма за престанување на важење на Програмата за субвенциoнирање на потрошувачката на енергија за 2019 година
37 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема дигитални РТГ апарати за потребите на ЈЗУ во Република Северна Македонија
38 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема - апарати за хемодијализа, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември Скопје и ЈЗУ Завод за нефрологија Струга
39 Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина - Скопје
40 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
41 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници
42 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас CO2 на локалитетот „Богарец“, во близина на с. Радобор, општина Могила
43 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/467 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Босна и Херцеговина
44 Барање на Сергеј Кручинин за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
45 Барање на Сулејмани Муса и др. за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
46 Барање на Тахири Абдулакадар за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
47 Барање на Аљјија Ќуфта и други за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за Државјанство
48 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје
49 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановиќ - Сениќ“ - Скопје
50 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци
51 Предлог-одлука за доделување на средства на Јавна установа - Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ - Куманово
52 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес
53 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка
54 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученички дом „Браќа Миладиновци“ - Струга
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фонд за иновации и технолошки развој
56 Статут на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
57 Годишен извештај за работа на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за 2018 година
58 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2018 година, со Финансиски извештаи за 2018 година
59 Иницијатива поднесена од Стојановска Јованка од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.77/2019, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 ставови 6 и 7 од Законот за судската служба („Службен весник на РМ“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016)
60 Статут на Европски универзитет
61 Статут на Универзитет Американ Колеџ Скопје
62 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2017 година
63 Понуда од нотар Анита Адамческа од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5028 за КО Илинден вон градежен на КП бр.189 викано место Карагач, Имотен лист бр.5029 за КО Илинден вон градежен на КП бр.1352 викано место Крувче, Имотен лист бр.5013 за КО Илинден вон градежен на КП бр.171 викано место Птицовидна станица, Имотен лист бр.10355 за КО Илинден вон градежен на КП бр.189 викано место Карагач и Имотен лист бр.10356 за Ко Илинден вон градежен на КП бр.1352 викано место Крувче
64 Понуда од нотар Весна Дончева од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66227 за КО Маџари на КП бр.197 викано место/улица Утрина
65 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на имот со Имотен лист бр.42940 и Имотен лист бр.42942 за КО Кисела Вода 2 на КП бр.4463 место викано Ѓ.Андреевиќ
66 Понуда од Нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.76602 и Имотен Лист бр.17245 за КО Куманово на КП бр.20294 и КП бр.26222 место викано/Улица Моша Пијаде
67 Кадровски прашања /140/
68 Прашања и предлози /140/
69 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година во Агенцијата за катастар на недвижности
70 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавна здравствена установа „Градска општа болница 8-ми септември“- Скопје, Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) и Сметка за средства од фондот (737)
71 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Министерството за одбрана, Сметка на основен буџет (637), Сметка на основен буџет (631), Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787-20) и Сметка на буџет од донации (785)
72 Конечните извештаи за извршната ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, Сметка за средства од Фондот (737), Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) и Сметка за средства од донации (485)
73 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје, Сметка за редовно работење
74 Информацијата за прогресот на постапката во врска со предметот кој се однесува на Рибникот ПЕКОМ (од Пехчево)
75 Информација во однос на измени на трасата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар
76 Годишен извештај за работата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2018 година
77 Акциски план за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година
78 Информација за Извештајот на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот 1 јануари до 31 декември 2018 година
79 Годишен извештај на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2018 година
80 Информација за склучување на Меморандум за соработка меѓу Секретаријатот за европски прашања и Универзитетот на Југоисточна Европа, со текст на Меморандум
81 Информација за текот и прогресот на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за оформување на хибридна мултифункционална операциона сала со изведување на потребните градежни работи и набавка на потребната медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија, Скопје
82 Предлог-закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
83 Предлог-закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица, по скратена постапка
84 Информација за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за финансии на Република Северна Македонија, Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија (SECO) и Меѓународната финансиска корпорација (IFC)
85 Предлог-програма за дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година
86 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2019 година
87 Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
88 Информација за потребата од потпишување на „Изјава од краен корисник (End User Statement - Annex A Statement to SVN)“ со која се обврзува персоналот од Министерството за одбрана на Република Северна Македонија за заштита на доверливи информации содржани во НАТО доверлив документ - JTAC Memorandum of Agreement
89 Информација за назначување на членови во Меѓународната група на експерти согласно член 1 став 3 (ж) од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани со резолуциите 817 (1993) и 845 (1995) на Советот за безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните од 17 јуни 2018 година, со Предлог-решение (Предлагач: Министерство за надворешни работи)
90 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар
91 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип
92 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија