141-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.06.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (576.71 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Информација за испраќање на републички сили за заштита и спасување на меѓународна вежбовна активност за менаџирање на итни ситуации, која, под покровителство на Министерството за внатрешни работи - Сектор за вонредни ситуации на Република Србија и Министерството за цивилна одбрана на Руската Федерација која ќе се одржи од 25 до 27 Јуни 2019 година, во Ниш, Република Србија
2 Информација во врска со одржувањето на редовното Генерално Собрание на Акционери на ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА НАФТОВОД СОЛУН - СКОПЈЕ - ВАРДАКС АД за 2019 година закажанo за 28 јуни 2019
3 Информација за потребата од донесување на Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на МЕР АД Скопје, со Предлог-одлука
4 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на ЈП МЖ Инфраструктура за 2018 година, со Извештај од независен ревизор и Предлог-одлуки
5 Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор во Св. Наум
6 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - моторни возила
7 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Номенклатура за територијални единици за статистика - НТЕС
8 Информација со барање за донесување на Предлог-одлука за продажба на движни ствари - моторни возила
9 Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Арачиново, Богданци, Валандово, Врапчиште, Делчево, Лозово, Могила, Прилеп, Ресен и Свети Николе
10 Барањето поднесено од општина Центар за потребата од финансиски средства за новото општинско основно училиште во населба Капиштец (за опрема на училници, кабинети и други простории)
11 Информација во врска со потребата од донесување на одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија кое претставува Г.П.бр.2 составена од К.П.бр.1214/2 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/6 КО Гази Баба, К.П.бр.1223/2 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/4 КО Гази Баба, К.П.бр.2162/5 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/7 КО Гази Баба, К.П.бр.1215/3 КО Гази Баба, К.П.бр.1215/7 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/3 КО Гази Баба, К.П.бр.1222/1 КО Гази Баба и К.П.бр.1214/3 КО Гази Баба со јавно наддавање со намена на градба со намена за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа
12 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.У.бр.149/19 (КО Центар 1)
13 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.Бр.29/17 (КО Маџари)
14 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.ДП.Бр.03-926/16 (КО К'шање КПУ затвор Куманово со отворено одделение Крива Паланка)
15 Предлог-одлука за престанок на трајно користење на движна ствар
16 Информација со Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој, со Предлог-одлука за давање согласност
17 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
18  Деловен и Финансиски извештај за периодот од 1.01. до 31.12.2018 година на Фондацијата од јавен интерес - ПЕКСИМ
19 Информација за дигитализација на Системот за управување со кризи преку имплементацијата на NICS - Next Generation Incident Command System - NATO SPS Project (Следна генерација на Систем за управување со инциденти) во Република Северна Македонија, подготвена согласно Записникот од 13-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 24.06.2019 година
20 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2018 година
21 Предлог-закон за изменување и дополнување на законот за основање на Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
22 Информација во врска со обезбедување запишување на недвижности во сопственост на Република Северна Македонија на брана Петрешевац, со Предлог-одлука
23 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за оргaнизирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за вршење на стопански риболов на риболовни подрачја, со Предлог-одлуки
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на далекувод за приклучок и трака за транспорт на бакарна руда од отворен склад од рудникот Боров Дол до отворен склад од рудникот Бучим КО Дамјан, КО Тополница и КО Бучим, општина Радовиш, со Предлог-одлука
25 Информација во врска со одржување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 28.06.2019 година
26 Информација за состојбата со исполнетоста на условите за добивање на дозвола за експлоатација на минерална суровина-бакар и злато, на локалитетот „Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје
27 Информација за завршени преговори за склучување на Дополнителен Протокол 6 за трговија со услуги кон Договорот за измена и пристап до Договорот за слободна трговија на Централна Европа (ЦЕФТА)
28 Информација за Одлуката бр.1/2019 на Мешовитиот комитет ЦЕФТА за воспоставување на процедура за валидација за взаемно признавање на националните програми за овластени економски оператори на ЦЕФТА во поглед на безбедноста и сигурноста (ОЕОС)
29 Информација за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „Нови Присад Стена“ општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
30 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Еми, Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
31 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Етно Село, Младо Нагоричане со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
32 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Сент Никол, Пробиштип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
33 Информација за барање за произнесување на писмо на намери од ПКГ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Велес, во врска со судски спор помеѓу тужител АД ЕМО Охрид и Република Северна Македонија како спореден замешувач против тужен АДГ Пелагонија за  долг, со Известување од ДП
34   Информација за текот на процесот на апликацијата за Националната франкофонска иницијатива за периодот 2019-2022 година, во Меѓународната организација на Франкофонијата      
35 Информација за потпишување на Конвенцијата за надлежност, меродавно право, признавање, извршување и соработка во поглед на родителската одговорност и за мерките за заш тита на децата (Хаг, 19 октомври 1996 година)   
36 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Х. против Република Северна Македонија А. бр. А.бр.29683/16, со Предлог-одлука 
37 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите 
38 Информација за потребата од набавка на лекот Nusinersen (Spinraza), за пациентите со Спинална мускулна атрофија (СМА) 
39 Информација за давање мислење за основање на општинско основно училиште „Панко Брашнаров“ во општина Велес 
40 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Дуните“, општина Делчево 
41 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци 
42 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија 
43 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI“, во Република Италија 
44 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на македонскиот дел на меѓувладината Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија 
45 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно културно наследство на Албанците 
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово  
47 Статут на Приватна високообразовна професионална установа за бизнис Студии „Еуро Колеџ“ - Куманово, бр.03-83/1 од 21.5.2019 година 
48 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.191525 за КО Драчево 2 на КП бр.6464 место викано /улица Песовци класа 3 
49  Понуда од нотар Драган Иванов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.695 за КО Орман-Вон Г.Р на КП бр.240/1 место викано /улица Преко Јаруга 
50 Понуда од нотар Тана Топалоска од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.882 за КО Охрид 4 на КП бр.2743 место викано место/улица Патерица 
51 Кадровски прашања /141 
52 Прашања и предлози /141 
53 Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија Сметка на основен буџет (603) и Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 
54 Конечни извештаи на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максилофацијална хирургија Скопје за 2017 година, Сметка за средства од Фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) 
55  Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец мај 2019 година 
56 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2018 година 
57 Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Роми 2014-2020, односно националните акциски планови за периодот јануари-март 2019 година 
58 Информација за сервисирање на долгот за вода репрограмирање на долгот за вода на Јавната Установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен ц ентар - Скопје 
59 Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година 
60 Предлог-уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2020 година 
61 Предлог-програма за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно мрежата на здравствени установи (2019 - 2022) 
62 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2019/2020 година  
63 Предлог-одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна М ак едонија 
64 Информација за подготовките за учество на делегација на Република Северна Македонија на конференцијат а на високо ниво за Западен Балкан, на 4-ти и 5-ти јули 2019-та во Познан, Полска, со предлог платформа за настап на делегацијата 
65 Информација за Декларација на земјите од Западен Балкан за интеграција на Роми во рамки на процесот на проширу вање на ЕУ