148-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.07.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (607.28 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред-точка

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион

Дневен ред

1

Ревидиран Годишен извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје за 2018 година, ревидиран Финансиски извештај на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје за 2018 година и ревидирана Годишна сметка на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје за 2018 година, со Предлог-одлуки и Ревизорски извештај за 2018 година

2

Годишна сметка за 2018 година, Годишен извештај за работењето во 2018 година и Ревизорски извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП Стрежево Битола за 2018 година, со Предлог-одлуки

3

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево” - Битола за 2018 година

4

Програма за изменување и дополнување на Инвестиционата програма за 2019 година, составен дел на Програмата за работа за 2019 година, Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево, согласно член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија, со Предлог-одлука

5

Годишна сметка за работењето на МЖ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година; Годишен извештај за работењето на МЖ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година и Финансиски извештај за работењето на МЖ Транспорт АД - Скопје за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлуки

6

Информација за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Планинарско Горскоспасително Друштво АВА КОТА 1050 Новаци, со Предлог-одлука

7

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно Противпожарно Спасително Друштво ФЕНИКС Битола

8

Информација за извршените инспекциски надзори за безбедност на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Северна Македонија за првиот квартал од 2019 година

9

Информација за можноста за обезбедување техничка помош од Француската развојна агенција (AFD)

10

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје

11

Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

12

Информација во врска со потребата од донесување на одлука за доделување на право на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за изградба на објект со наменa Трафостаница 10(20) „ТС Клучка Ињево“, во КО Радовиш- вон гр.р. од јавен интерес, со Предлог-одлука

13

Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година

14

Предлог-програма за дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година

15

Предлог-програма за капитални субвенции за центри за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој

16

Информација за изменување на Решение бр.44-9373/1 од 30.10.2018 година, за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, со Предлог-решение

17

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник со системот за отпадни води на Неготино, општина Неготино, со Предлог-одлука

18

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Убавка Шаматова од с. Ерџелија, Свети Николе, со Предлог-одлука

19

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ВЛАТКО КОМПАНИ - Влатко Стојков од с. Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

20

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ВИЛА МИЛА - 07 - Роберт Атанасов од с. Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

21

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со земјоделец ИЗ МАК 07 - Анита Димитриевска од с. Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

22

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Сашо Серафимов од Свети Николе, со Предлог-одлука

23

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ТАНИМАР - Благица Донева од Свети Николе, со Предлог-одлука

24

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ МАЌИ - Блажо Коцев од с. Мустафино, Свети Николе, со Предлог-одлука

25

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ УРОВ - Зоран Китанов с. Мустафино, Свети Николe, со Предлог-одлука

26

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Боре Ефремов од с. Ерџелија, Свети Николе, со Предлог-одлука

27

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Роберт Јакимов с. Ерџелија, Свети Николе, со Предлог-одлука

28

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ДИРЕКО МИ АЛМА - Мијалче Костов од Штип, со Предлог-одлука

29

Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Липково

30

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас CO2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач општина Новаци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас CO2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач општина Новаци бр.45-4142/1 од 25.06.2019 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.132/19), со Предлог-решение

31

Информација за подготвена тендерска документација за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR)

32

Информација во врска со потребата од спроведување процес на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи во Република Северна Македонија

33

Предлог-уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи

34

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019-2022)

35

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година

36

Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „СРЕЌНО ДЕТСТВО“ во Скопје, со Предлог-одлука

37

Информација за изградба и опремување на детска градинка во општина Илинден

38

Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и туризам „ФОРТУНА ИНТЕРНАЦОНАЛ“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија која се наоѓа во хотел „АПОЛОНИЈА“ Гевгелија кој се наоѓа на ул. „Гевгелиски Партизански Одреди“ бр.1 во Гевгелија

39

Статутарна одлука за изменување на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид (I фаза)

40

Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2018 година

41

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2018 година

42

Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година

43

Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01 јануари до 30 јуни 2019 година

44

Барање за давање на автентично толкување на член 67 ставови 6, 7 и 8 од Законот за градење, поднесено од претседателот на Советот на општина Центар-Скопје

45

Барање за давање на автентично толкување на член 8 став 1 точка 9 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 21/04 и 23/16), поднесено од Градоначалникот на Општина Чашка

46

Барање за давање на автентично толкување на член 13 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија " број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,149/14,187/14, 44/15,129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18) во врска со членот 205-а став (3) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија" број 72/16, 142/16 и 233/18), поднесено од пратеникот Снежана Калеска Ванчева

47

Иницијатива поднесена од Митко Чавков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.100/2019 за оценување на уставноста на член 1 и член 2 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр.233/2018)

48

Статут на Приватна високообразовна професионална установа за бизнис Студии „Еуро Колеџ“ - Куманово

49

Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.586 КО Злокуќани на КП бр.136 дел 21, КП бр.136 дел 3 и КП бр.136 дел 4 викано место Зајчев Рид

50

Понуда од нотар Билјана Пецовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2166 КО Ѓорче Петров на КП бр.8964 викано место/улица Ѓ.Петров

51

Понуда од Нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103002 КО Ѓорче Петров на КП бр.7047 дел 13 и КП бр.7047 дел 5 викано место/улица Беришка

52

Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10583 и Имотен лист бр.102331 за КО Радишани на КП бр.1053 викано место/улица Бадеми

53

Кадровски прашања /148/

54

Прашања и предлози /148/

55

Tримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт A.Д. - Скопје за период 01.01. - 31.03.2019 година

56

Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година

57

Информација за акцискиот план за вработување млади лица, 2016 - 2020 година

58

Информација во врска со Третиот Извештај за напредокот во делот на промоцијата на обновливите извори на енергија во Република Северна Македонија за 2016 и 2017 година

59

Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Долно Лисиче“, општина Аеродром бр.24-3524/4 од 02.06.2015 година и Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче 2“, општина Аеродром бр.24-3521/4 од 02.06.2015 година

60

Извештај за извршени преговори за склучување на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за трансфер на осудени лица

61

Извештај за извршени преговори за склучување на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за екстрадиција

62

Извештај за извршени преговори за склучување на Договор меѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за меѓусебна правна помош во кривичната материја

63

Предлог-одлука за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија

64

Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кавадарци

65

Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци

66

Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на Собранието на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ АД Белград закажана за 06.08.2019 година

67

Информација за начинот на финансирање на изградбата на Универзитетски Клинички центар на greenfield локација во Скопје

68

Информација за започнување на реализацијата на нов Универзитетски Клинички Центар на greenfield локација во Скопје

69

Предлог-одлука за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа

70

Информација за досегашната работа и понатамошните потреби на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија

71

Информација со Предлог на Закон за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп