150-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.08.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (752.7 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред-точка

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион

Дневен ред

1

Информација за Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година, со Ревизорски извештај и Предлог-одлуки

2

Информација за донесување на одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта, со Предлог-одлука

3

Информација за донесување на Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на вишок на средства на дел од акумулираната добивка на ЈПДП и уплата на Буџетот на РСМ и донесување на Одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО БЕРЗА - Скопје, со Предлог-одлуки

4

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на ЈП Македонска радиодифузија Скопје и Предлог-одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на ЈП за Берзанско работење Агро-Берза Скопје

5

Предлог-одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната Инвестициона програма за 2019 година на ЈПВ Лисиче Велес

6

Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип, со Предлог-одлука

7

Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука

8

Информација со предлог за донесување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година, со Предлог-одлука

9

Информација за категоризација на спортските објекти во сопственост на Република Северна Македонија согласно заклучоците од Cто дваесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија

10

Барање за донесување на одлука за отстапување на 600.000 литри Еуродизел БС гориво од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука

11

Годишна сметка и Финансиски извештаи за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката - Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2018 година, со предлог- одлуки

12

Предлог-одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

13

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор бр.02-7973/6-2 од 29.7.2019 година, Предлог-одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување продажни цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба и Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба бр.02-7973/6-4 од 29.7.2019 година

14

Информација за динамиката и финансиските средства за реализација на проектите за изградба на магистрални гасоводи, делница „Гостивар-Кичево“ и делница „Свети Николе-Велес“

15

Годишна сметка и Финансиски извештаи за работењето, со Извештај од Независниот ревизор и Предлог-одлуки

16

Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД ЕСМ-Скопје за 2018 година, со Извештај од Независниот ревизор и Предлог-одлука

17

Информација за превентивни мерки кои ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на болеста африканска чума кај свињите

18

Информација за изготвување Закон за донирање на вишокот на храна

19

Информација за потребата да се обезбедат финансиски средства со цел итно и неодложно спроведување обука за тип на воздухоплов Air Tractor - AT-802A Fire Boss

20

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријат за европски прашања и Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија

21

Информација со Предлог-одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-угостителска дејност на сплавови во Националниот парк Галичица - Извориште кај Св.Наум

22

Известување доставено од Друштвото „Фабрика за шински возила“ Велес ДООЕЛ Велес

23

Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност, со Предлог-одлука

24

Збирен Извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Богданци, Велес, Гази Баба, Делчево, Кривогаштани, Крушево и Могила

25

Информација за донесување на Одлука за изменување на Изјавата за основање на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје со Предлог-одлука

26

Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

27

Информација за реконструкција на спортска сала „Зоран Стојановски“ во општина Ресен

28

Информација во врска со утврдување коефициент за пресметување плата на државниот правобранител на Република Северна Македонија и државните правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија .ДП.бр.02-499/19, со Предлог-одлука

29

Информација за потребата од зголемување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија ДП.бр.02-498/19

30

Информација за преиспитување на работата на Државен правобранител за подрачје Велес.дп.бр.02-488/19

31

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.дп.бр.385/18 (нов елаборат) (КП бр.13419, КО Тетово 3)

32

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.7/19 (ДВ ТС Ресен -ТС Охрид 2)

33

Известување за отпис на опрема, доставено од ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје, со Предлог-одлука

34

Барањето за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука

35

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за виното

36

Информација за исполнување на бaрањата за извоз на меркантилен и семенски компир од Република Северна Македонија на пазарите во Европската Унија

37

Информација за престанување на важење на Одлуката за давање на користење на недвижни и движни ствари на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог-одлука

38

Информација за работата на Меѓувладината Македонско - Руска комисија за трговско-економска и научно - техничка соработка меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација

39

Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Сашко Димитров ул.11-ти Октомври бр.9, Росоман, со Предлог-одлука

40

Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Игор Милошевиќ ул. Маршал Тито бр.25, Росоман, со Предлог-одлука

41

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти КО Табановце, општина Куманово, со Предлог-одлука

42

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Бељаковце, општина Куманово, со Предлог-одлука

43

Информација за Програмата на економски реформи 2020-2022 година со Акциски план за реализација на препораките усвоени на Економско - финансискиот дијалог во мај 2019 година

44

Информација за потребата од склучување на Анекс број 2 кон Договорот за градба број 12-6471/1 заради дополнителни активности, потребни за завршување на проектот “Реконструкција со рехабилитација на железничката делница Битола-Кременица, како дел од железничкиот Коридор 10”

45

Информација во врска ревидираниот прирачник за користење и одржување за „Меѓународен Аеродром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ - Охрид на ТАВ Македонија

46

Информација во врска со потребата за донесување на Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна навигација

47

Информација во врска со повикот од Националната електрична компанија ЕАД од Бугарија за изјавување на интерес за малцинско учество и купување на електрична енергија од страна на Република Северна Македонија во нуклеарната централа Белене

48

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - минерална вода на локалитетот „Прашник“ општина Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - минерална вода на локалитетот „Прашник“ општина Кавадарци бр.45-745/1 од 05.02.2019 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19), со Предлог-решение

49

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Кеопс - Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

50

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лагадин - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

51

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лејквју - Отешево, Ресен со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

52

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Барок - Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

53

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Престиж - Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

54

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Широк Сокак - Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

55

Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр. 407 Пена, бр.277 Воденешница и бр. 408 Коселска река

56

Информација со Предлог-кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавните функции именувани од страна на Владата

57

Предлог за поведување постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба за измени на Спогодбата меѓу македонската Влада и албанската Влада за одржување, обновување и одбележување на граничната линија и граничните ознаки на македонско-албанската државна граница, со предлог текст на Спогодбата на македонски јазик

58

Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Арсовски против Република Македонија (А.бр.30206/06), со Предлог-одлука

59

Информација за активностите кои се преземаат со цел обезбедување на оперативност на системот за пробација

60

Информација за потреба од изработка на национално ,,Упатство за цивилно-воена медицинска соработка при одговор на хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарен (ХБРН) инцидент со човечки загуби“

61

Информација за приклучување на Република Северна Македонија кон ISA2 програмата

62

Информација за статусот на спроведување на проектот Национален портал за е-услуги за граѓани

63

Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2020 година

64

Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2020 година

65

Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2020 година

66

Информацијата во врска со Годишниот Извештај за преземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во Република Северна Македонија за 2018 година и Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2018 година, со годишни извештаи

67

Информацијата за донесување Одлука за изменување на Одлуката за формирање на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите и донесување Решение за изменување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-одлука и Предлог-решение

68

Информација за подготовка на проект за социјално осигурување и пензиска администрација (СИПА Проект)

69

Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на локалитетот „с.Чегране-Гостивар“, општина Гостивар

70

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Чифлиска Краста”, општина Дебарца

71

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државна комисија за спречување на корупцијата

72

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово

73

Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на граѓани за социјален и економски развој Ин Виво - Скопје

74

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје

75

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово

76

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје

77

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

78

Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово

79

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница „д-р Трифун Пановски‘‘ Битола

80

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за виното, поднесен од пратеникот Панчо Минов

81

Барање за давање на автентично толкување на член 40 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/19), поднесено од градоначалникот на Општина Куманово

82

Информација за состојбата со дивата депонија во Струга

83

Понуда од нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 12060 за КО Ѓорче Петров 1 Ново Село на КП бр.746

84

Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1078 за КО Бутел на КП бр.744 ,викано место Галичица и Имотен лист бр.1077 за КО Бутел на КП бр.747 викано место Галичица

85

Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.460 за КО Плетвар на КП бр.1435 во место викано Село

86

Понуда за купопродажба на недвижен имот од Нотар Џеват Бучи од Скопје со Имотен лист бр.1578 за КО Бутел на КП бр.4272 викано место/улица Мак.кос.Бригада

87

Понуда од Нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.57173, бр.56265, бр.4019 и бр. 8129 за КО Ресен за на КП .бр.4810

88

Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.48300 за КО Бардовци на КП бр.881 викано Место/улица Рупа

89

Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.58701 КО Берово на КП бр.3549 викано место Сремски Фронт.

90

Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3102 за КО Ресен на КП бр.5709/1 викано место/улица Ѓупски Рид

91

Понуда од нотар Ирфан Јонузоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95944 за КО Чаир на КП бр.385 место викано/улица Александар Турунчиев

92

Понуда од нотар Татјана Миовска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1614 за КО Ратево на КП бр.4180 викано место Прнаре

93

Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.71778 за КО Куманово на КП бр.25636 дел 15 место викано/улица В.Карангелоски

94

Понуда од нотар Анита Адамчевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотeн лист бр.1943 за КО Стајковци на КП 67 дел 1 викано место/улица Рупа

95

Понуда од Нотар Олга Димовска за продажба на недвижен имот со Имотни листиви бр. 50323 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.761, викано место/улица И.Козаров

96

Понуда од Нотар Виолета Ангеловска за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.1584 за КО Дихово на КП бр.994, викано место/улица Језерчина

97

Понуда од Нотар Љиљана Трповска за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.111005, бр.100289 за КО Тетово-1 на КП бр.3064

98

Известување од извршител Станислав Тасески за Понуда за користење право на првенствено купување со имот каде сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист 101255 за КО Охрид 3 и Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност, доставени под И бр.553/2018

99

Известување од Извршител Катерина Кокина од Скопје, за прва усна јавна продажба, доставен под И.бр.1866/15, што ќе се одржи на ден 23.07.2019 година

100

Кадровски прашања /150/

101

Прашања и предлози /150/

102

План програма за развој на ЈП Колекторски систем

103

Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот април - јуни 2019 година

104

Тромесечен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес, за периодот април - јуни 2019 година

105

Информација за степенот на реализација на јавното приватно партнерство за изградба на мали хидроелектрани на РВС Студенчица (по задолжение од 148-та седница на Владата на РСМ одржана на 30.07.2019 год.)

106

Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица" Кичево, за втор квартал од 2019 година

107

Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период од 1.04 - 30.06.2019 година

108

Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица Пробиштип, за периодот од 1.04.2019 година до 30.06.2019 година

109

Извештај за финансиското работење на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје за периодот од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

110

Информација за состојба на коритото на река Црн Дрим со устието на Охридско Езеро и потреба од чистење

111

Полугодишен извештај за работа на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за период јануари-јуни 2019 година

112

Годишен извештај за 2018 година и ревидиран финансиски извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2018 година

113

Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година

114

Информацијата за Проектот „Стоп на пороците“

115

Информација за извршени преговори со усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на ветеринарната политика и безбедност на храната

116

Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период јануари - јуни 2019 година

117

Информација со список за сите земјоделски култури за кој треба да се направи заострени контроли за евентуална злоупотреба на финансиска поддршка

118

Информација за склучување на Писмо за Намери помеѓу Националниот Комитет за Спречување на Насилен Екстремизам (СНЕ) и Борба Против Тероризам (БПТ) и Програмата за истражување , евалуација и практика за подготвеност за итни случаи на Харвард Т.Х Чан школа за јавно здравство со цел да придонесат заеднички за зголемување и подобрување на користењето на истражувачките податоци во креирањето политики и планирањето на програмите за СНЕ и проценка на локалните капацитети и активности поврзани со СНЕ, како и зајакнување на безбедноста на заедницата и отпорност кон насилен екстремизам

119

Акциски план за имплементација на дадените препораки од конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештај и ревизија на усогласеност за 2017 година на Агенција за филм на Република Северна Македонија

120

Информација за текот на реализација на проектот за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2019 година

121

Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија во периодот јануари - јуни 2019

122

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2018 година

123

Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ - Охрид заклучно со јуни 2019 година на ТАВ Македонија

124

Информација за преземени мерки и активности за навремено доставување на бараните податоци согласно пропишаните рокови во склучените договори за соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020, поефикасна имплементација на ИПАРД II согласно точка 7 од Сто и четириесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија

125

Информација за известување на Владата на Република Северна Македонија за донесување на Решение за одобрување на ловење на дивеч под заштита поради следење на здравствена состојба и спречување на ширење на болеста Африканска чума кај свињите

126

Информација со акциски план за реализација на Проектот „Подобрување на евиденција на шумскиот фонд“ за период 2014-2018 година

127

Информација за напредокот и активностите во врска со Програмската рамка на организација за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) за Република Северна Македонија 2018 - 2020

128

Информација за програмата и приоритетите на Финското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија

129

Информација за одржаниот Петнаесетти состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, Брисел, 19 март 2019 година

130

Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на сеча на шуми во период до 1.04.2019 до 30.06.2019 година

131

Информација за реализација на мерките и активностите предвидени за надминување на проблемот на лицата кои не поседуваат лична документација

132

Информација за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година

133

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот

134

Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност

135

Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кочани

136

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

137

Информација за покачување на платите во основното, средното и високото образование во Република Северна Македонија за 5% почнувајќи од исплата на платата за септември 2019 година

138

Информација за давање мислење за основање на општинско основно училиште „Киро Глигоров “ во општина Центар

139

Информација за исполнетост на условите на Друштво за трговија и услуги ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.

140

Предлог-одлука за изменување на Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје