151-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.08.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (534.81 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред-точка

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион

Пред-точка

Табела со материјали за кои е побарано мислење и не се процесуирани во владина постапка поради докомплетирање

Дневен ред

1

Информација за реализација на проектот за изнајмување на 7 (седум) монтажни лизгалишта во Република Северна Македонија, со Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година

2

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП ХС Злетовица Пробиштип за 2019 година

3

Информација во однос на пренесување на правото на сопственост на движни ствари (дрвната маса) произлезена при изградбата на магистралниот гасовод Делница „Скопје-Тетово-Гостивар“, со Предлог-одлука

4

Статутарна одлука за изменување и дополнување на „Статутот на Акционерско друштво за Транспорт Македонски Железници Транспорт АД - Скопје“, со Предлог-одлука за давање согласност

5

Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кој се добиваат од природни извори на ароми, со Предлог-одлука

6

Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус - производи од животинско потекло

7

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

8

Предлагач: Државен завод за статистика

9

Предлог-одлука за давање согласност за отуѓување градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги Квиз ДООЕЛ увоз-извоз с.Мокрино Ново Село

10

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за внатрешни работи

11

Предлог-решение за изменување на Решението за именување на членови на Групата за процена

12

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

13

Предлог-уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви

14

Предлог-програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година

15

Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

16

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година

17

Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година

18

Информација за присилна концесија на дивечот во ловиштата „Сараево“, „Чифлик“, „Ратевска Река“, „Палазлија“, „Џами Тепе“ во ловен реон Берово „Кадина Река“ во ловен реон Скопје, „Душегубица“ во ловен реон Кичево, „Копришница“ во ловен реон Неготино и „Рожден“ во ловен реон Кавадарци на присилна концесија на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми„ - Скопје, со Предлог-одлуки

19

Информација за преземање на мерки за намалување на густината на популацијата на дивата свиња во ловиштата во Република Северна Македонија како превентивна мерка од појава и ширење на болеста Африканска чума кај свињитe

20

Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со основна класа на намена В2-здравство и социјална заштита (центар за рехабилитација на болни и стари лица) КО Колешино-вон г.р., општина Ново Село, со Предлог-одлука

21

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 -лесна и незагадувачка индустрија КО Групчин, општина Желино, со Предлог-одлука

22

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планската документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Челопек-вон г.р., општина Брвеница, со Предлог-одлука

23

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов надземен 10(20)кв вод и нова БСТС 10(20)0,4 кв КО БС, општина Крива Паланка, со Предлог-одлука

24

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелско-туристичко рекреативен комплекс (постојано детско одморалиште „Шула Мина“) со придружни содржини КО Крушево вон град, општина Крушево, со Предлог-одлука

25

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Горно Оризари, општина Битола, со Предлог-одлука

26

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена со реф. бр.85 КО Бозовце-вон г.р. и КО Вешала, општина Тетово, со Предлог-одлука

27

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Бањица, општина Гостивар со Предлог-одлука

28

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ МУСИ - Илчо Анастасов од Свети Николе, со Предлог-одлука

29

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ИВАН ХРИС - Ацо Христов с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука

30

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО БАЦ - Благе Илиевски с.Ерџелија Свети Николе, со Предлог-одлука

31

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ацо Костадиновски од с.Кадрифаково Свети Николе, со Предлог-одлука

32

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ КИКО - ТАЦЕ - Игор Атанасов од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука

33

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-ПРОДУКТ - Велик Шаматов од с.Ерџелија Свети Николe, со Предлог-одлука

34

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО ИНА - Аце Димитриевски од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука

35

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО КЛАС Славе Ордан Каралиоски с.Мало Коњари Прилеп, со Предлог-одлука

36

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделие, сточарство, производство, услуги и трговија на големо и мало ФАРМА БО-ТО ДООЕЛ увоз-извоз с.Тополчани Прилеп, со Предлог-одлука

37

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АЛТАНА Алтана Здраве Нечовска с.Ерековци Прилеп, со Предлог-одлука

38

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ МУЛАИМ Сабедин Алиоски с.Канатларци Тополчани, со Предлог-одлука

39

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ БРАЌА ЕНГИН ЕРСАН Садуш Алиевски с.Канатларци Прилеп, со Предлог-одлука

40

Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги АТИЛА КОМЕРЦ-МУСА увоз-извоз ДООЕЛ с.Канатларци, Тополчани, со Предлог-одлука

41

Информација во врска со потребата за оградување на парцелите, предвидени за изградба на фотонапонски електроцентрали, согласно Јавниот оглас за доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија

42

Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на локалитетите „Ѓорова Лака“, општина Неготино, „Кутлишта“ општина Кичево и „Брусија“ општина Делчево, со Предлог-одлука

43

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане бр.45-4437/1 од 16.07.2019 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/19), со Предлог-решение

44

Информација за Просторниот План на Национален Парк Пелистер 2016-2030 - Нацрт План

45

Информација за статус на ЕУ-ИПА проект „Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп“

46

Информација за работата на работната група за поврзување на ЗЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА со младинската невработеност

47

Информација за Изменета тендерска документација за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хелокоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)

48

Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета со Протоколот од 2010 година

49

Информација за активностите на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничната линија и граничните ознаки со соседните држави, за периодот јануари 2018-јуни 2019 година

50

Информација за новиот предлог за просторното сместување на Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО во Брисел во новото седиште на НАТО во Брисел по пат на купување.

51

Информација за користењето на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари - прв и втор извештаен период 2019 година

52

Информација за обврските во однос на ратификуваните конвенции на Меѓународната организација на трудот

53

Предлог-одлука за формирање на Работна група за утврдување на начин на употреба на ендоними и егзоними согласно обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

54

Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Северна Македонија и Република Сан Марино

55

Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Северна Македонија и Кнежевството Монако

56

Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Северна Македонија и Република Кипар

57

Предлог-решение за изменување на Решението за именување на претседател, членови и секретар на комисијата за гранични премини на Република Северна Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија

58

Предлог-решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје

59

Барање на Нада Буриќ за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија

60

Барање на Идризи Омер за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

61

Барање на Јонуз Хајредин, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

62

Барање на Хектор Ајвази, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

63

Барање на Муртезан Каљо, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

64

Барање на Јасмин Беќироски, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

65

Барање на Тургај Ајдиноглу, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

66

Барање на Џуљзада Баље, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

67

Барање на Демири Есад, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

68

Барање на Абдурахим Ќуфта, за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

69

Барање на Сервет Алуши за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

70

Барање на Џон Артур Метјус за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

71

Барање на Анел Маслар за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство

72

Предлог-одлука за престанок со работа на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип

73

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица (45-6224/1)

74

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица (45-6225/1)

75

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје

76

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе

77

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп

78

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Фонд за иновации и технолошки развој

79

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово

80

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово

81

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово

82

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствeна установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола

83

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод

84

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Виница

85

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип

86

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци

87

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - „Д-р Ферид Мурад“ - Гостивар

88

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево

89

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп

90

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје

91

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка

92

Барање за давање на автентично толкување на членовите 211 и 213-а од Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" број 62/2005; 3/2006; 3/2006; 44/2006; 66/2006; 16/2007; 57/2007; 77/2007; 106/2008; 161/2008; 63/2009; 114/2009; 130/2009; 10/2010; 16/2010; 50/2010; 52/2010; 58/2010; 124/2010; 132/2010; 158/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 52/2012; 13/2013; 25/2013; 54/2013; 170/2013; 187/2013; 34/2014; 106/2014; 113/2014; 145/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 74/2015; 129/2015; 167/2015; 27/2016; 134/2016; 120/2018 и "Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/2019), поднесено од пратеникот Мира Стојчевска

93

Иницијатива поднесена од адвокат Бранко Колев од Кавадарци, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.83/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 240 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018) и член 2 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/2016).

94

Статут на Приватна високообразовна професионална установа за бизнис Студии „Еуро Колеџ“ - Куманово

95

Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотни Листови бр.100071 за КО БУтел на КП бр.2755 и Имотен лист бр.1883 за КО Бутел на КП бр.2755, викано место/улица УЛ Рудо бр.41

96

Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска за продажба на недвижен имот со Имотни Листови бр.284 за КО Берово на КП бр.3881 викано место/улица Манакија

97

Известување од извршител Антончо Коштанов, именуван за подрачјето на Основните судови Скопје 1 и Скопје 2 за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на чл.179 став 1, член 181 став 1 и член 182 став 1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.714/18 ; Заклучок за огласување на продажбата под И бр.714/18 од 21.03.2019 година за неважечка, и Заклучокот за повторена втора усна јавна продажба (на недвижноста запишана во имотен лист бр.2272 за КО Глувобразда) под и бр.714/18, која ќе се одржи на 3.09.2019 година

98

Повик за свикување на Собрание на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано за 24 септември 2019 година, во 10:00 часот

99

Кадровски прашања /151/

100

Прашања и предлози /151/

101

Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУЛИ 2019 година

102

Акциски план за спроведување на Инвестиционата програма на АД ЕСМ-Скопје

103

Акциски план за постапување по однос на дадените препораки од Државниот завод за ревизија, доставен од ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија-Скопје Предлагач: ЈЗУ Универзитетска клиника за Кардиологија

104

Ажурирана Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

105

Информација за примена на Законот за правда за децата во постапувањето на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во период од 01 јануари до 30 јуни 2019 година

106

Информација за инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа ( за период јануари - јуни 2019)

107

Предлог-закон за класифицирани информации

108

Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од Министерството за одбрана во Управата за извршување на санкции како дел од затворската полиција

109

Информација со Предлог-одлука за доделување на средства од буџетот на Министерството за одбрана на општина Неготино, за поправка на локалниот пат оштетен за време на одржувањето на вежбата „Одлучен Удар 19“