152-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.09.2019 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (472.1 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2018 година, на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, со Извештај од независниот ревизор и предлог-одлуки
2 Годишен извештај за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018, со Предлог-одлука
3 Информација со препорака за организирање на обуки од страна на државните институции во Република Северна Македонија
4 Предлог-одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
5 Информација за уплатите од страна на ДЗИС кон Европскиот Патентен Завод
6 Информација за Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи на Република Северна Македонија (Национален координатор за имплементација на Национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија)
7 Предлог-програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година
8 Информација за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за програмскиот период 2007-2013 од Европската унија на Република Северна Македонија со Предлог-решение
9 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони
10 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
11 Информација за потпишување на Протокол за соработка во областа на земјоделството помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство на Хашемитското Кралството Јордан
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена д3-спорт и рекреација КО Љуботен, општина Бутел, со Предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаични централи) КО Тркање, општина Кочани, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Борисово за изградба на објекти со намена а-домување, б-комерцијални и деловни намени, в-јавни институции, г-производство, дистрибуција и сервиси, д-зеленило и рекреација, е-инфраструктура КО Борисово, општина Ново Село, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Таринци, oпштина Карбинци, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена В5-верски институции-џамија КО Студеничани, општина Студеничани, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти E2 - Комунална супраструктура (Фотоволтаична централа) КО Кавадарци вон град, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Смојмирово вон гр. општина Берово, со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со КПУ ЗАТВОР-Прилеп ул.Крушевски пат бр.бб Прилеп, со Предлог-одлука
25 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ДРАГ ТОН - Васо Лазов од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
26 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ КРИСТАЛ ВАЛ - Валентина Спасова од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Драган Гогов ул.Бул.Македонија бр.36-3 Кавадарци, со Предлог-одлука
28 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ НЕ-МАР - Зоранче Миленковиќ од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
29 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ШАЛИБ-БОЈ - Зоран Стојанов од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
30 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Санде Михајлов од Свети Николе, со Предлог-одлука
31 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Славица Костова од Свети Николе, со Предлог-одлука
32 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АНА ИВ - Стефче Андонов од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
33 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Горан Крстев од с.Мустафино Свети Николе, со Предлог-одлука
34 Информација во врска со реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Градиште, МХЕЦ Дворце на концесионерот БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје
35 Информација за запознавање со проблемите и потребите на техничките факултети од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и прeдлог-мерки за надминување на истите
36 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јануари - 30 јуни 2019 година
37 Информација за подигнување на статусот на Република Северна Македонија во Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот - ИХРА
38 Предлог-програма за изменување на Програмата за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година
39 Предлог-програма за изменување на Програмата за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година
40 Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
41 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/806 на Советот од 17 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
42 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/870 на Советот од 27 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран
43 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/797 на  Советот од 17 мај 2019 година за рестриктивни мерки против сајбер напади кои ја загрозуваат Унијата или нејзините земји членки
44 Барање на Ананиевски Ананија Ендру, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
45 Барање на Асан Келенкоски, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
46 Барање на Костадинка Божини, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
47 Барање на Мерсим Мерсими, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
48 Барање на Елиф Ајдиоглу, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
49 Барање на Шеап Чауши, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
50 Барање на Султана Чауши, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
51 Барање на Адис Чауши, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
52 Барање на Ваљдет Чауши, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
53 Барање на Ремзи Корап, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
54 Барање на Дафина Сутај, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
55 Барање на Шкурте Маќани, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид
57 Понуда од нотар Билјана Пецовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2166 КО Ѓорче Петров на КП бр.8964 викано место/улица Ѓ.Петров
58 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.28901 за КО Сингелиќ 2 на КП бр.114 и Имотен лист бр. 28640 за КО Сингелиќ 2 на КП бр.113
59 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.980 за КО Ресен на КП бр.4894
60 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10466 за КО Радишани на КП бр.2813, ул.Радишанска
61 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5028 за КО Бутел на КП 1125 и Имотен лист бр.101873 за КО Бутел на КП бр.1130
62 Понуда од Нотар Мице Илијевски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4025 за КО Куманово на КП бр.16260.
63 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.194896 за КО Драчево 2 на КП бр.2090/1
64 Кадровски прашања /152/
65 Прашања и предлози /152/
66 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за период I-III 2019 година
67 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија во периодот април-јуни 2019 година
68 Изменување на Финансиски план на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2019 година
69 Информација за состојбата со локомотивите со правно и техничко образложение зошто е испорачана само една од договорените 4 локомотиви, како и за моменталната состојба со патничките гарнитури со причини зошто не е направен технички прием за истите со посебен осврт за правните можности, со наведен надлежен арбитражен суд
70 Информација за прогресот на активностите за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
71 Информација за работата на Комисијата за спроведување на реформи во пензискиот систем
72 Годишен извештај за примена на Законот за бесплатна правна помош за 2018 година
73 Информација за реконструкција на пливачки базен во општина Струга во дворот на ООУ „Браќа Миладиновци“
74 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Договор за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
75 Информација за обезбедување на простории за Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
76 Информацијата со Иницијатива за соединување - централизирање на дејноста Онкологија и Радиотерапија во рамките на ЈЗУ УК за Радиотерапија и Онкологија - Скопје со основање на подрачни Одделенија во ГОБ „8 Септември” - Скопје, КБ Штип и КБ Битола, како и низ останатите градови во Републиката
77 Предлог-oдлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
78 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов” - Пробиштип
79 Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година