153-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.09.2019 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (394.53 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите у.бр.65/19-КО Карпош
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.бр.03-503/19 (Куманово)
3 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.бр.03-504/19 (Куманово)
4 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-505/19 (Куманово)
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-506/19 (Куманово)
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-507/19 (Куманово)
7 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-508/19 (Куманово)
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-509/19 (Куманово)
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-510/19 (Куманово)
10 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-511/19 (Куманово)
11 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-512/19 (Куманово)
12 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-513/19 (Куманово)
13 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП.Бр.03-514/19 (Куманово)
14 Информација за преземање иницијатива и напредок во процесот на усогласување на текстовите на Договорот помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Центарот за проценка на ризик во ланецот на исхрана на Република Бугарија за соработка во областа на безбедност на храната и ветеринарната политика и Договорот помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Агенцијата за безбедност на храна на Република Бугарија за соработка во областа на безбедност на храната и ветеринарната политика
15 Информација за реализација на Проектот за реконструкција на спортска сала „Младост“ во Општина Неготино
16 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 26 моторни возила и компјутерска опрема) во кривична, прекршочна и управна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети
17 Предлог-одлука за продажба на движна ствар-патничко моторно возило
18 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
19 Информација во врска со потребата за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на правата на недвижностите во јавната книга за запишување на правата на недвижности во корист на Република Северна Македонија, со предлог-одлуки
20 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за заштита на културното наследство на град Дебар „ДЕБОРУС“ - Дебар
21 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година и Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година
22 Информација за продажба на недвижни ствари во Охрид, сосопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии
23 Информација за продажба на недвижна ствар во Кичево, сопственост на Република Северна Македонија-корисник Министерство за финансии, со Предлог одлука за продажба на недвижна ствар во Кичево
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изработка на објект со намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична енергија-термоелектрана на биомаса и биогас) КО Оздолени, општина Дебрца, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Б5-хотелски комплекс КО Свети Николе, општина Свети Николе, со Предлог-одлука
26 Информација по Предлог- одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
27 Информација за подигнување на статусот на Република Северна Македонија во Заедницата на демократии и поднесување барање за стекнување статус на земја членка на Управниот одбор на ЗнД
28 Информација со Предлог-платформа за учеството на делегацијата на Република Северна Македонија на 74-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации
29 Предлог-уредба за обезбедување на тајност, заштита и безбедност на податоците содржани во интегрираната база на податоци за странци вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи
30 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за соработка во областа на борба против трговија со луѓе.
31 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Владата на Република Северна Македонија за соработка во борба против криминалот.
32 Информација за обезбедување на дополнителни финансиски средства за финансирање на политичките партии за 2019 година и за Партиско истражувачко - аналитичките центри
33 Информација за пристапувањето на Република Северна Македонија во стратегијата за Јадранско - Јонскиот регион
34 Информација за текот и прогресот за отворање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Северна Македонија
35 Информација по доставено барање одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Амичи“ во Кочани, со Предлог-одлука
36 Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за деца - детска градинка „Ујет“ во Скопје, со Предлог-одлука
37 Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ТиА“ од Тетово, со Предлог-одлука
38 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје ЈАСЕН
40 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицински симулациски центар
42 Барање за давање на автентично толкување на член 9 став (4) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија" број 161/19), поднесено од пратеникот Хари Локвенец
43 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.445 КО Подмол на КП бр.276 викано место/улица Село
44 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за првенствено купување на идеални делови на Александар Палевски од Скопје (недвижен имот со ИЛ бр.53043 и ИЛ бр.53044 за КО Визбегово)
45 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.147 за КО Лениште и Имотен лист бр.576 за КО Лениште
46 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје, за купување на недвижен имот по право на првенствено купување со Имотен лист бр.8456 за КО Сарај КП 11271
47 Кадровски прашања /153/
48 Прашања и предлози /153/
49 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година во Министерството за надворешни работи
50 Информација за статусот на активностите поврзани со изработка на Државната урбанистичка планска документација за Технолошко индустриска развојна зона-Липково, КО Никуштак, Општина Липково
51 Тримесечен финансиски извештај на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје за период април-јуни 2019 година
52 Информација во врска со намалување на рокот од 15 дена во кој Управата за јавни приходи изготвува решение за ДДВ регистрација (Управа за јавни приходи)
53 Извештај за извршувањето на потставките 412110 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 01 Јануари до 30 Јуни 2019 година
54 Информација за отпочнување со реализација на проектот: Изградба на дел од фекална канализација за Индустриска зона Визбегово, општина Бутел
Информација за предлог Спогодба помеѓу Владата на Република Црна Гора и Владата на Република Северна Македонија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Република Црна Гора и Република Северна Македонија
55 Предлог-закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија
56 Информација за исполнетост на условите на Реј Греен Доо Скопје за вршење дејност одгледување на канабис за медицински цели
57 Информација во врска со одржување Собрание на акционери на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 18.09.2019 година
58 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
59 Предлог-одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој
60 Предлог-одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, 
61 Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите
62 Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година
63 Предлог-програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2019 година
64 Информација со барање за обезбедување на финансиски средства за изработка на проектна документација и реализација на пречистителна станица за отпадни води за населено место Арачиново, општина Арачиново