171-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.12.2019 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.08 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година 
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците 
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за состојбите и извршените посети во општините Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане
2 Информација за остварување на обврска од страна на Владата на Република Македонија кон Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН “- Скопје по основ на Договори за управување со државни ловишта „Јасен” и „Јасен I”, со Известување
3 Информација за склучување на Договор за финансиска поддршка со Друштвото за компјутерско програмирање, информатичка технологија и услуги СКЕИЛ ФОКУС ДООЕЛ Скопје
4 6. Информација за продажба на одземени недвижности на прво јавно надавање, со предлог- одлуки
5 Предлог-одлука за давање согласност за потврдување на Спогодбата за присоединување оду. бр. 722/19 од 4.11.2019 година помеѓу Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга)
6 Барање за финансирање на проект „Изградба на дел од инфраструктура во центар за параглаjдинг во Крушево“, со акциски план
7 Предлог-закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, по скратена постапка
8 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
12 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
13 Предлог-закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост
14 Предлог-програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година
15 Информација за спроведени постапки за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони, со Предлог-одлуки
16 Информацијата за давање на одобрение за спроведување на постапка за повеќегодишна јавна набавка за реализација на активноста за „Градежни работи за изградба на пат, цевковод и пречистителна станица за вода за пиење во Општина Карбинци“ и одобрение за спроведување на постапка за повеќегодишна јавна набавка за реализација на активноста за “Адаптација на постоечка филтер станица во Штип“ во рамки на активностите за финализирање на I фаза- водоснабдување од проектот ХС Злетовица
17 Информација за обезбедување на средства за финансирање на пристапен пат до претоварната станица во општина Ранковце
18 Финансиска конструкција/пренамена на средства од Буџетот на Министерство за животна средина и просторно планирање за 2019 година
19 Информација за проблемите и потребите на техничките факултети од Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
20 Информација за дуално образование
21 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда- Управа за водење на матичните книги
23 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје
24 Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија во врска со забраната за прием на невакцинирани деца во училиштата
25 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, по скратена постапка
26 Информација за статусот на Проектот Изградба на Судница во КПУ-КПД Идризово, Скопје и Реконструкција на Затвор Битола
27 Информација со Предлог-одлуки за давање во сопственост и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општини во Република Северна Македонија
28 Предлог-одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 16 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
29 Информација во врска со инспекцискиот надзор во подружниците на ЈП “Национални шуми” кои имаат склучено договори за присилна концесија на дивечот
30 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Министерството за труд и социјална политика бр. 41-7291/1 од 16.10.2013 година
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје на Кабинет на Претседател на Република Северна Македонија
32 Информација за предлог Правилник за методи на земање на примероци за вршење анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната, со Предлог-одлука
33 Информација за Правилник за начинот на вршењето на официјалната контрола на забраната за производство, ставање во промет, увоз во Република Северна Македонија, на храна и производи од храна кои содржат генетски модифицирани организми или се составени од генетски модифицирани организми, со Предлог-одлука
34 Информација за Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето, со Предлог-одлука
35 Информација за Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло, со Предлог-одлука
36 Предлог-одлука за Изменување на Одлуката за формирање и начин на работа на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни
37 Информација за изготвување „Регистар на програми“ во рамки на програмата „Фонд за млади умови“
38 Информација за состојбата со човечки ресурси во Државниот санитарен и здравствен инспекторат
39 Информација за извршените инспекциски надзори за безбедноста на детските играчки кои се пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за трет квартал од 2019 година
40 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кисела Вода
41 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем
42 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за железнички систем
43 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, по скратена постапка
44 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за жичари и ски-лифтови
45 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронска трговија
46 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања
47 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка
48 Предлог-закон за изменување на Законот за административните такси
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси
50 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг
52 Предлог-закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
53 Предлог-закон за изменување на Законот за стоковните резерви
54 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните
56 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животни
57 Предлог-стратегија за производство на тутун, за период 2020-2026 година, со Акционен план
58 Информација за Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока, со Предлог-уредба
59 Информација во врска со спроведување на постапки за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовни зони, со Предлог-одлуки
60 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица КО Тработивиште, општина Делчево, со Предлог-одлука
61 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Групчин, општина Желино, со Предлог-одлука
62 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)кв кабелски приклучен вод, ТС 10(20)0,4кв “ДЕЛТА МЕТАЛ“ и ниско напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон Градско КО Росоман, Општина Росоман со Предлог-одлука
63 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средно општинско училиште ’’Гоце Делчев’’ -Валандово, со Предлог-одлука
64 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - андезит на локалитетот „Какуцин“ с.Петршино општина Пробиштип, со Предлог-одлука
65 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-термоминерална вода на локалитетот „с.Долно Косоврасти“ општина Дебар, со Предлог-одлуки
66 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кварц на локалитетот „Орниче“ општина Долнени, со Предлог-одлука
67 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кварц на локалитетот „Орниче 2“ општина Долнени, со Предлог-одлука
68 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Мерак Бизнис Плус, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
69 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Македонија, Делчево, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
70 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Студио Ин, Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
71 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Пеинт ит Блек, Гевгелија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
72 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Памела - Неготино, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
73 Информацијата за пристапување кон партнерство за национални придонеси за климатски промени
74 Информација за постапување на Кабинетот на министерката без ресор Зорица Апостолска, по однос на Заклучок по точка 42 од 164-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10.12.2019 година за предлог договорот за доделување на државна помош Локо Транс Логистик дооел Скопје
75 Предлог-одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија
76 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост
77 Предлог-одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија за периодот од 2019 до 2024 година
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Радовиш
79 Предлог-закон за изменување на Законот за јавните собири
80 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
81 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за услови за заемни патувања на државјаните на двете земји со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
82 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Протокол за измени на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за услови за заемни патувања на државјаните на Република Македонија и Руската Федерација (потпишана на 19.06.2008 година, Сл. Весник на РМ 119/08), со нацрт - текст на Протоколот на македонски јазик
83 Информација за постапување на нотарите по нотарските платни налози за периодот од 2012 година до 2018 година
84 Информација за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”
85 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Андреевски против РСМ, А.бр. 45672/17
86 Информација за правосилност на Одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот Наталија ГАДАНЕЦ-КЕТИКИДИС против Република Северна Македонија, А.бр.33879/16, со Предлог-одлука
87 Информација по однос на добиено барање од Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија
88 Предлог-oдлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза
89 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Тајван
90 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан
91 Барање на Неџад Корајлиќ за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
92 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Куманово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
93 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАНБИО МЕДИКАЛ ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
94 Информација за укинување на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП увоз-извоз Скопје, со Предлог-одлука
95 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, по скратена постапка
96 Предлог-закон за изменување на Законот за евиденциите од областа на трудот, по скратена постапка
97 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за волонтерството, по скратена постапка
98 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, по скратена постапка
99 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, по скратена постапка
100 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од вознемирување на работно место, по скратена постапка
101 Предлог-закон за изменување на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, по скратена постапка
102 Предлог-закон за изменување на Законот за приватните агенции за вработување, по скратена постапка
103 Предлог-закон за изменување на Законот за работните односи, по скратена постапка
104 Предлог-закон за изменување на Законот за практикантство, по скратена постапка
105 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2020 година
106 Предлог-програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2019 година
107 Информација заради давање на согласност за потпишување на Анекс за изменување на поeдинечниот колективен договор заради зголемување на коефициентите за плата на административните службеници вработени во Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје
108 Информација за потребата за ратификација на протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи
109 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид
110 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола
111 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУУД Димитар Влахов - Струмица
112 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод
113 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Јавна установа - Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
114 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
115 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
116 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
117 Предлог-одлука за престанок на користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Доне Божинов” - Пробиштип
118 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлука за престанок и за давање на трајно трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
119 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлука за престанок и за давање на трајно трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
120 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.16541 за КО Штип 1 на КП 4 викано место/улица Герен
121 Понуда од нотар Зафир Хаџи -Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111592 за КО Центар 1 на КП бр.10911/1 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111582 за КО Центар 1 на КП бр. 10910/31 и Кп бр. 10310/12 и КП бр. 10310/10 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111593 за КО Центар 1 на КП бр. 10912/5 и КП бр. 10912/3 викано место М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111584 за КО Центар 1 на КП бр. 10902/3 и КП бр. 10902/4, Имотен лист бр. 111583 за КО Центар 1 на КП бр. 10913/8, КП 10913/10, КП бр.10913/12 И КП бр.10913/14 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111579 за КО Центар 1 на КП бр. 10914/1, КП бр. 10914/4 викано место И.Р.Лола, Имотен лист бр. 111580 за КО Центар 1 на КП бр. 10910/9 викано место И.Р.Лола
122 Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.865 за КО Радишани на КП бр.1766 викано место/ Улица 1558
123 Кадровски прашања /171/
124 Прашања и предлози /171/
125 Информација за продажба на хартии од вредност - акции сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Национални шуми" - Скопје, со Предлог-одлука
126 Информација за степенот на реализација на заклучоците по Информацијата за превентивни мерки кои ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на болеста Африканска чума кај свињите
127 Информација за распределба на средства од Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
128 Информација во врска со преземените активности за изработка на Акциски план за 2020 година за спроведување на Националната стратегија за млади (2016-2025)
129 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2018 година и ИПАРД Програмата
130 Информација за годишните алокации и буџет за одржување и информација за намерите на Владата за исполнување на целта „Подобрување на капацитетите за одржување на патната мрежа и организацијата на националната мрежа“.
131 Информација за реализација на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година, за Потпрограмата 4А - Плоштад Скендербег, (01 јануари - 31 декември 2018 година)
132 Информација за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - руди на бакар и злато на локалитетот “с. Иловица”, општина Босилово со Предлог-одлука
133 Информација во врска со организирање на две големи европски спортски првенства од страна на Одбојкарска федерација на Република Северна Македонија
134 Предлог-закон за изменување на Законот за пријавување и евиденција на обврски
135 Информација за финансирање на изградбата на Универзитетски Клинички центар на greenfield локација во Скопје со заеми од Банката за развој при Советот на Европа и Европската инвестициона банка
136 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година
137 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
138 Информација за распишување на Јавен повик бр.01/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
139 Информација за распишување на Јавен повик бр.02/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
140 Информација за распишување на Јавен повик бр.03/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
141 Информација за распишување на Јавен повик бр.04/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
142 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година
143 Информација за потребата од склучување на договор со Владата на САД за набавка на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија
144 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје
145 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на нов училишен објект во КО Мала Речица (за ООУ Наим Фрашери) , општина Тетово и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на нов училишен објект во КО Мала Речица, Општина Тетово
146 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на: повеќегодишен договор за изградба на нов училишен објект ПУ во с.Долно Блаце и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на нов училишен објект ПУ во с.Долно Блаце, Општина Чучер Сандево
147 Информација за имплементација на Законот за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во ДПП со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп
148 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година за купување на делот на ГА - МА АД Скопје
149 Информација за усвојување на Меморандум за соработка/разбирање помеѓу Република Северна Македонија и Евроатлантскиот центар за координација на одговор при катастрофи (EADRCC) за спроведување/реализација на здружена вежба „Северна Македонија 2020“
150 Доставување понуда за деловен простор
151 Информација за донесување на новиот Колективен договор за култура
152 Информацијата за потребата од донесување на Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид, заради склучување Анекс бр.4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево - Охрид, по скратена постапка
153 Информација за потреба од преземање на мерки и активности поврзани со Каталогот на услуги и Националниот портал за електронски услуги
155 Информација за ревидирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година
156 Информација за престанок на користење на еднократно пакување и пластика во органите на државната управа
157 Предлог закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Миратовец - Лојане
158 Предлог-Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
159 Предлог-програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година