172-ра седница на Влада

Седницата се одржа на: 
24.12.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (828.79 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба
2 Одлукa за зголемување и утврдување на висината на вредноста на бодот (коефициентот) за пресметување на платите на вработените во АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2019 година
3 Информација за вонредно Собрание на акционери на ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА НАФТОВОД СОЛУН - СКОПЈЕ - ВАРДАКС АД закажано за 23.12.2019 година
4 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година
5 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за администрирање на социјалното осигурување, по скратена постапка
6 Предлог на закон за изменување на Законот за експропријација
7 Предлог за изменување на Законот за користење и располагање во стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
8 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за животна средина
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност
11 Предлог Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки
12 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локацијата со реден број 51 на река Ехлоечка на концесионерот МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО СКОПЈЕ
13 Информација за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
14 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 4/2019 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 217/19), со Предлог-одлукa
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура на изградба на 400kV далекувод од ТС400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница и нова ТС400/110 kV Охрид со пристапен пат, општина Новаци, општина Битола, општина Могила, општина Ресен, општина Дебрца, општина Охрид и општина Струга, со Предлог-одлука
16 Информација за поделба на имотот на ПТТ на Македонија помеѓу Пошта и Телеком
17 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година
18 Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветрени електрани ЕУРОИНГ ДОО увоз - извоз Гевгелија
19 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДОО Скопје на локалитетот “Стари Присад Стена“, општина Прилеп
20 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје на локалитетот “Самарница“, општина Прилеп и општина Долнени
21 Информација по повод поднесената иницијатива на Државната комисија за спречување на корупција за поведување постапка за утврдување одговорност на заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, со Предлог-Известување
22 Информација со предлог за склучување на договор на Владата на Република Северна Македонија со Владата на Соединетите Американски Држави за набавка на лесни оклопни возила на тркала за потребите на Армијата на Република Северна Македонија
23 Информација за добивање на одобрение за склучување на анекс 3 на договор за постапка за доделување на договор за повеќегодишна јавна набавка за набавка на „превод со откупени авторски права, стручна редактура, лектура, компјутерска обработка, печатење и дистрибуција на 148 книги/учебници на македонски и албански јазик, од врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на ликовната уметност, филозофските и филолошките науки, природно-математичките науки, физичка култура, педагогија, туризам и бизнис логистика, дипломатија, политика, право и внатрешна безбедност, финансиите и менаџментот, културата, транспортот и телекомуникациите во тираж од по 1000 примероци по книга/учебник (од кои 750 примероци на македонски јазик и 250 примероци на албански јазик) за потребите на министерството за образование и наука”
24 Информација за добивање на одобрение за склучување на анекс 3 на Договор за постапка за доделување на договор за повеќегодишна јавна набавка за набавка на “превод со откупени авторски права, стручна редактура, лектура, компјутерска обработка, печатење и дистрибуција на 500 книги/учебници на македонски и албански јазик, од врвните и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија во тираж од по 1000 примероци по книга/учебник (од кои 750 примероци на македонски јазик и 250 примероци на албански јазик)
25 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема - компјутерски томографи за потребите на ЈЗУ Општа болница Струмица и ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија
26 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема - магнетни резонанси за потребите на ЈЗУ Општа болница Прилеп, ЈЗУ Општа болница Гостивар и ЈЗУ Општа болница Охрид
27 Предлог-закон за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија
28 Предлог-закон за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, по скратена постапка
29 Информација во врска со Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
30 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево
31 Предлог-одлука за давање на трајно користење, без надоместок, недвижнa ствар на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
32 1.Нацрт - Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината.
2.Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за трговија и услуги АИМ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште.
3.Нацрт - Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за трговија и услуги АИМ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
33 Информација за донесување на Одлука за намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, Одлука за изменување на Изјавата за основање и Одлука за покривање на загубите на „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје за 2017 година со предлог-одлуки.
34 Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија
35 Барање на согласност за склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба, со Предлог-одлука
36 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
37 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за класификација на површинските води
38 Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, со Предлог-одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2020 година
39 Информација за регулирање на обврските и побарувањата на земјите сукцесори на поранешна СФРЈ кон и од Адриа Банка Виена во ликвидација со насоки за натамошно постапување
40 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - андезит и туф на локалитетот “Слепа Чука“ општина Крива Паланка, со Предлог-одлуки
41 Информација во врска со извршената евалуација по Jавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минералнa суровинa - минерална вода и гас СО на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас СО на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци бр. 45 - 4142/1 од 25.06.2019 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.132/19) со Предлог-Одлука
42 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за малата хидроелектрана на локацијата бр.349 Блатечка река на Концесионерот Енерџи Лукс ДООЕЛ Кочани
43 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги “ГОРГИЕВ КОМПАНИ“ ДООЕЛ Кочани, со Предлог-oдлука(1) (45-9884/1)
44 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги “ГОРГИЕВ КОМПАНИ“ ДООЕЛ Кочани, со Предлог-oдлука(2) (45-9894/1)
45 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со
Павлина Јованова, ул Киро Спанџов бр.1 Кавадарци, со Предлог-одлука
46 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ АГРО-ЕКОЛОГИЈА Јоцо Димитрие Јованов Кочани, со Предлог-одлука
47 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони со Предлог-одлуки
48 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на нето задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година
49 Предлог-Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Чаир
50 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Кавадарци
51 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот “Фабрика Кватро“, општина Куманово
52 Предлог за изменување на Лиценцата број 44-6967/1 од 31.07.2018 година за приредување на игри на среќа во обложувалница издадена на Друштвото за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија „Глобалкод“ увоз-извоз ДОО Скопје
53 Барање на Снежана Трајаноф, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
54 Барање на Ристана Трајаноф, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
55 Информација за Петнаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, одржан на 12 март 2019, во Скопје
56 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јули - септември 2019 година
57 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година на Скопје, Битола, Тетово, Кичево
58 Предлог-одлуки за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година на општина Куманово, Центар, Чаир, Струмица и Свети Николе
59 Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2019 година
60 Годишна програма за работата на Агенцијата за пошти за 2020 година
61 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2020 година
62 Барање за давање на автентично толкување на член 85 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005,106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19), поднесено од пратеникот Иван Стоилковиќ
63 Понуда од нотар Лорија Ваневска од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4826 за Ко Куманово на КП бр.7461 на ул.„Никола Тесла“
64 Известување од извршител Благоја Каламатиев именуван за подрачјето на основниот граѓански суд Скопје и Основниот кривичен суд Скопје за Заклучок за втора усна јавна продажба која ќе се одржи на 30.12.2019 година, доставен под И.бр.2869/2018
65 Известување од извршител Андреја Буневски за втора усна јавна продажба на недвижност што ќе се одржи на 19.12.2019 година
66 Известување од извршител Љупчо Јованов, именуван за подрачјето на Основниот суд Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино за Заклучок за определување на застапник, доставен под И.бр. 608/2014
67 Кадровски прашања (172)
68 Прашања и предлози (172)
69 Информација за условите усогласени со ЕБОР за склучување на Амандман Бр. 3 на Договорот за заем (Оп.Бр. 44067) склучен со ЕБОР на 24.09.2013 година
70 Информација за давање на времено управување и одржување на водоснабдителен систем за ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2 на Јавно комунално претпријатие - Водовод н.Илинден
71 Информација за резултатот од остварената комуникација на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со АД Вардакс по однос на заклучокот од Владата на Република Северна Македонија
72 Акциски план за имплементација на дадените препораки од овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Агенцијата за планирање на просторот
73 Информација за пресуда од Основниот суд во Струга П4-217/15 од 29.03.2016 година
74 Информација во врска со состојбата со концесиите во околината на село Лабуништа, општина Струга
75 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија за 2016 година
76 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија за 2016 година
77 Информација во врска со имплементација на Мултидимензионален преглед за Целите за одржлив развој
78 Информација за статусот на подготовка на Доброволен национален преглед кон Организацијата на Обединетите Нации (ООН) за имплементација на Агендата 2030 на Целите за одржлив развој
79 Информација за активностите за воведување и сертификација со систем за управување со енергија ISO 50001:2018 во Владата на Република Северна Македонија
80 Информација за пренамена на средства во рамки на Буџетот на Република Северна Македонија- Генерален секретаријат од потпрограма Д9- Финансиска поддршка на инвестиции во потпрограма Д5- Привлекување на директни странски инвестиции
81 Информација за утврдување на начин за изменување на Договорот за јавно приватно партнерство за јавна работа за изградба на две мали хидроелектрани на каналот за наводнување со кој управува Водостопанство Тиквеш бр. 05-750/52 од 06.11.2015 година и бр. 03-1 од 06.11.2015 година, склучен помеѓу АД „Водостопанство на РСМ“ - Скопје (Водостопанство Тиквеш - Кавадарци) и Монтинг Енергетика Тиквеш Доо Скопје со цел дислокација на изградбата на објектот МХЕЦ 1 за производство на електрична енергија
82 Информација за дополнување на комуникациска стратегија на Владата на Република Северна Македонија 2019 - 2020 година
83 Информација и барање во врска со Понуда за купување недвижен имот доставена до АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, по Подавка бр.03-2626/1 од 27.11.2019 година од ЕВН Македонија, АД Скопје ВРСКА Наш бр.02-5835/1 од 28.11.2019 година
84 Информација во врска со именување на советници на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
85 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО увоз - извоз Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
86 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНДО КАНА ДОО Старо Нагоричане за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
87 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО, с. Борисово, Ново Село, за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
88  Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЊУ ГАРДЕН ФАРМА ДООЕЛ Скопје, за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
89 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН-МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Прилеп за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
90 Информација за интервентно згрижување на лицата затекнати на локација под Кале во објекти на установи за социјална заштита
91 Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за адаптација и пренамена на јужно крило на Здравствен дом ,,Нада Михајлова'' во Дом за стари лица во Општина Пробиштип
92 Информација за потребата од основање нова национална установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје, со Предлог-Одлука за основање на национална установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје
93 Информација за потребата за поврат на финансиски средства од општина Дојран поради констатирани неправилности при спроведување на проектфинансиран од ИПА Прекугранична Програма помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција 2007-2013
94 УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
95 Предлог-одлука за продолжување на мандатот на г-дин Јовица Палашевски, генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Канада, со седиште во Торонто
96 Информација за потпишување на Меѓународен Договор за размена на податоци за проверка на изјави за имотна состојба
97 Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за матична евиденција по скратена постапка
98  ИНФОРМАЦИЈА
за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, општина Куманово, со Предлог-одлука
99 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух
100 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје
101 Информација за активностите поврзани со спроведување на Проценката за управувањето со јавни инвестиции (ПИМА) во Република Северна Македонија
102 Барање на Црвениот крст на Република Северна Македонија за поддршка на мигранти и бегалци
103 Предлог-Одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на Рудник ДЕМИР ХИСАР АД Сопотница на локалитетот “Топлица“ с.Сопотница, општина Демир Хисар
104 Информација до Влада за работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ,,АД ЕЛЕМ'' Скопје за подружница РЕК Битола и РЕК Осломеј Кичево
105 Предлог Одлука за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
106 Предлог на закон за огласување ништовност и поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација
107 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година
108 Одлука за изземање од вршење на определeно дејствие на одговорното лице во Министерството за финансии врз основа на околности што укажуваат на постоење на судир на интереси