4-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.09.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (839.48 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 81-та седница на Владата, одржана на 18 август 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 82-та седница на Владата, одржана на 26 август 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 1-та седница на Владата, одржана на 1 септември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 2-та седница на Владата, одржана на 3 септември 2020 година
Пред точка Степен на реализација на капиталните инвестиции
1 Годишна сметка за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година; Годишен извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година и Финансиски извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, со предлог - одлуки
2 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони по однос на Извадокот од Нацрт-записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 10 март 2020 година
3 Информација за напредокот на дигитализацијата на Системот за управување со кризи преку имплементацијата на NICS – Next-Generation Incident Command System - NATO SPS Project (Следна генерација на Систем за управување со инциденти) во Република Северна Македонија, за период од 17 декември 2019 година до 17 јуни 2020 година
4 Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година, Годишeн извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за годината која завршува на 31 декември 2019 година, со Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити и предлог - одлуки
5 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија – Скопје во период од 1.01 до 31.12.2019 година, Годишна сметка, Финансиски извештај за 2019 година, Извештај на раководството за Финансиски извештаи за 2019 година и Извештај од независните ревизори, со Предлог - одлуки
6 Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2019 година, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
7 Извештај за работењето на АД „МИА“- Скопје за 2019 година, Годишен финансиски извештај за 2019 година, Годишна сметка за 2019 година, Ревизорски извештај за 2019 година и Извештај од извршена контрола од Надзорниот одбор, со предлог – одлуки
8 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2019 година, со Извештај на независните ревизори, со предлог - одлуки
9 Предлог - закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за итно справување со COVID-19 во Северна Македонија, по скратена постапка
10 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со предлог - одлуки (10)
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
12 Предлог - одлука за давање на согласност на договорот за закуп во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и КИЕЛ НМК ДООЕЛ Желино
13 Информација за шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 13 ноември 2019 година во Брисел
14 Информација за одржувањето на шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 2 октомври 2019 година во Брисел
15 Информација за Национална стратегија за дијабетес во Македонија 2020 - 2030
16 Предлог - одлука за престанок на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска Kлиника за Tрауматологија, Oртопедски болести, Aнестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар 
17 Записник од Вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 14 септември 2020 година
18 Полугодишен извештај на работата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, за периодот од 1 јануари 2020 година до 30 јуни 2020 година
19 Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот за 2020 година, со Предлог - одлука
20 Информација за прогресот на активностите поврзани со одобрувањето на извозот во Европската унија на месо и производи од месо (говедско, свинско, живинско), јајца, риба и производи од риба
21 Информација за Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, со Предлог - одлука
22 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, со Предлог - одлука
23 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар
24 Предлог - програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година
25 Информација за продажба на моторно возило сопственост на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, со Предлог - одлука
26 Информација за започната постапка за отуѓување на службени возила на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со Предлог-одлука
27 Барање согласност за продажба на движни ствари (5 возила), со Предлог - одлука
28 Информација по барање на Македонското здружение за заштита и спасување во планина и непристапен терен АСКЛЕПИЈ -Скопје за престанок на статусот на организација од јавен интерес, со Предлог- решение
29 Предлог - одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатије за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје
30 Предлог - одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Пробиштип
31 Годишен извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2019 година
32 Информација со Предлог - одлука за добивање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
33 Предлог - уредба за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија
34 Информација за задолжување на Град Скопје кај Комерцијална Банка АД Скопје со Предлог - одлука за задолжување на Град Скопје со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
35 Информација за поведената постапка пред Одборот за разрешување на спорови во врска со реализацијата на Договорот за градежни работи “Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во град Скопје”
36 Информација за продажба на движни ствари, со Предлог - одлука (патнички моторни возила)
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Тетово вон-г.р., општина Тетово, со Предлог - одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија КО Ќојлија, општина Петровец, со Предлог - одлука
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А1–домување во станбени куќи КО Добри Дол, општина Сопиште (40-1515), со Предлог - одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A1-домување во стамбени куќи КО Добри Дол, општина Сопиште (40-1266), со Предлог - одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со пратечки содржини КО Присад , општина Прилеп, со Предлог - одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-за поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија КО Пехчево, општина Пехчево, со Предлог - одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г3-сервиси КО Желино, општина Желино, со Предлог - одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Желино, општина Желино, со Предлог - одлука
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Горно Соње, Општина Сопиште, со Предлог - одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација со пречистителна станица КО Алданци, општина Крушево, со Предлог - одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена E2-комунална супраструктура (бензиска пумпна станица) КО Стајковци вон град, општина Гази Баба со Предлог - одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на електроцентрали од обновливи извори КО Амзабегово и КО Амзабегово вон град, општина Свети Николе, со Предлог - одлука
49 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Горно Соње, општина Сопиште, со Предлог - одлука
50 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А1 - станбени куќи КО Сопиште-вон г.р., општина Сопиште, со Предлог - одлука
51 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог - одлука
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена а1-домување во станбени куќи (Триделковци) КО Сопиште-вонградежен, општина Сопиште, со Предлог - одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г3-сервиси (сервис за авиони) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со придружни содржини КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари, со Предлог - одлука
55 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
56 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е, Е2- електроцентрали од обновливи извори на енергија КО Манастирец, општина Македонски Брод, со Предлог - одлука
57 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги ЗИК БРЕГАЛНИЦА ул. Илинденска бб Виница, со Предлог - одлука
58 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ТОНИ МИЛЕВ с. Врсаково Штип, со Предлог - одлука
59 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со МОВИНО ДОО Скопје, ул.Орце Николов бр.186/1-28, Скопје, со Предлог - одлука
60 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со ДПГТТТУ ЏАН НАДИ експорт-импорт ул.Браќа Гиновски бр.111 Гостивар, со Предлог - одлука
61 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија, со Предлог - одлука
62 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за услуги ЈАН ВЕТ увоз-извоз Наумоски Илија Ванчу ДООЕЛ Крушево, со Предлог - одлука
63 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ КОКИ – Никола Николов ул. 29-ти Ноември бр.99, Кочани, со Предлог - oдлука
64 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог - одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Св.Николе, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Кочани, Берово, Делчево и Струга
65 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов, со Предлог – одлуки
66 Информација во врска со барањето на Концесионерот “Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
67 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Ковачка со реф. бр.21, 22 и 23 и МХЕЦ Крапска со реф. бр. 45 на Концесионерот “Актуел Енерџи Груп” ДОО Скопје
68 Информација за преземените мерки по основ на Заклучоците на Владата на Република Северна Македонија донесени на Сто и четириесеттата седница, одржана на 18 јуни 2019 година, согласно Извадок од Нацрт-записник од Шеесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јуни 2020 година
69 Информација за изменување на Одлуката за основање на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, со Предлог - одлука
70 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување игри на среќа „ДЕЛТА БЕТ“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на Бул.Партизански Одреди“ бр.111/1-2 во Скопje
71 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија која се наоѓа на ул.„11-ти Октомври“ бр.86-лок.1 во Скопје-Центар
72 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „БАНАНА КИЦК“ ДОО експорт-импорт Тетово во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Благоја Тоска“ бр.1/5 во Тетово
73 Предлог за изменување на Лиценцата број 45-2334/1 од 21.05.2019 година за приредување на игри на среќа во автомат клуб издадена на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ТХЕ-СЛОТС“ ДОО Скопје
74 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на работа на Второстепената военолекарска комисија
75 Информација за реализација на препораката број 14 од Заклучокот на Владата на Република Северна Македонија, по точка 23 од седницата на Владата, одржана на 10 март 2020 година
76 Информација со Предлог - Платформа за учество на делегацијата на Република Северна Македонија на 75-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации
77 Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа корупција за 2019 година
78 Информација со Акциски план за реализација на препораките од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на институционалните капацитети на единките корисници на судска власт за реализиција на надлежностите
79 Годишен извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата – ПВР (јануари-декември 2019 година)
80 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Косово за Акциската програма за преку – гранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за 2018-2020 година во рамки на ИПА 2, за алокацијата за 2019 година – CRIS 2019/041-476
81 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Србија за 2019 година од Акциската програма за преку – гранична соработка Република Северна Македонија - Република Србија за 2018, 2019 и 2020 година CRIS 2019/041-423, во рамки на ИПА 2
82 Информација за одржаниот петнаесетти состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 13 февруари 2020 година во Брисел
83 Предлог - уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2021 година
84 Предлог - програма за изменување на програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година
85 Извештај за завршени преговори и за склучување на Спогодба за соработка во областа на образованието, културата, уметностите и спортот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Мексикански Држави, со усогласен текст на Спогодба
86 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар (опрема за училници, за потребите на ООУ „Киро Глигоров“ Центар)
87 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (опрема за печатница, за потребите на СОУ „Таки Даскало“- Битола )
88 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (опрема за печатница, за потребите на СОУ „Ристе Ристески- Ричко“- Прилеп)
89 Годишен извештај за работата на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во 2019 година
90 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2019 година
91 Годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година
92 Информација доставена од Народен правобранител на Република Северна Македонија во врска со формиран предмет, под НП бр.1111/20 по поднесена претставка за заштита од дискриминација од група на родители од Скопје чии деца се ученици во средно образование
93 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3607 за КО Центар 1 на КП бр.3985 викано место/улица П.Пчински
94 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.52830 за КО Карпош на КП бр.2330 дел 2 викано место/улица Алжирска
95 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за Заклучок за трета усна јавна продажба доставен под И бр.790/17, која ќе се одржи на 15 септември 2020 година, за КО Нерези - ВОНГРАД
96 Кадровски прашања /4/
97 Прашања и предлози /4/
98 Тромесечен финансиски извештај на АД „МИА“- Скопје, за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година
99 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период јануари-јуни 2020 година
100 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, во период од 1.07 до 31.12.2019 година
101 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, во период од 1.10 до 31.12.2019 година
102 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности, за периодот јануари - јуни 2020 година
103 Информација за состојбата со мазут во ЕЛС Македонска Каменица
104 Информација за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население
105 Информација за објавените огласи за јавни набавки во месец јули 2020 година и квартална проценка за објавените огласи за јавни набавки за прв и втор квартал од 2020 година споредено со прв и втор квартал од 2019 година
106 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
107 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014-2020 во Министерството за труд и социјална политика (за период март-јуни 2020)
108 Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во Република Северна Македонија за 2019 година
109 Информација за фискални импликации по буџетот на Република Северна Макеоднија по основ на пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права
110 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование, по скратена постапка
111 Предлог - одлука за формирање на Комитет за земјоделство,безбедност на храна, ветеринарство и фитосанитарна политика
112 Информација за неизвршување на Решение на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен од страна на Управата за водење матични книги и неизвршување на пресуда на ЕСЧП
113 Информација за Предлогот на Европската комисија за измена на Протоколот 4 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија
114 Информација за одобрување и потпишување на заеднички програмски документ “Планирање и дискусија за миграциската политика во Северна Македонија заснована на докази”, соработка со организации на Обединетите нации
115 Информација за потпишување на Договор по пат на размена на ноти/писма помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Јапонија за Јапонска грант програма за социо – економски развој за обезбедување на медицинска опрема
116 Записник од Втората седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 14 септември 2020 година, со Записник од седницата на Групата за процена, одржана на 11.09.2020 година, со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за Коронавирусот COVID-19 и спречување од негово ширење и заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
117 Информацијата за исплата на заостанати хонорари и исплата на хонорари до крајот на фискалната 2020 година, на координаторите и на членовите на комисиите кои произлегуваат од превземените обврски од потпишаните билатералните договори со Република Бугарија и Република Грција, формирани со Решенија на Владата на Република Северна Македонија