27-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.03.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (463.12 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори за 23.3.2020 година, со сумарен извештај (преземени и планирани активности)
1 Предлог-уредба со законска сила за примената на Законот за туристичката дејност за време на вонредна состојба
2 1) Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки за време на вонредна состојба; 2) Предлог-уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски, со цел спречување на последиците од Коронавирусот (COVID-19) за време на вонредната состојба; 3) Предлог-уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици, со цел спречување на последиците од корона вирусот (covid-19) за време на вонредната состојба
3 Предлог-уредба со законска сила за запирање на примената на Законот за извршување
4 Информација за потребата од донесување на Годишен план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2020 година
5 Извештај за работа на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија за 2019 година
6 Информација за постапките за преземање на вработените од Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците во институции од јавен сектор, реализирани во ноември
7 Информација за статусот на реализација на националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година со среднорочен извештај за самооценување
8 Записник од Деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 24 март 2020 година
9 Информација за потребата за прекатегоризација на регионален пат Р1102, делница: Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) – Катланово – Велес – Неготино –Демир Капија – Гевгелија - (врска со А1), со измена на трасата на дел од регионалниот пат односно прекатегоризација на постоечкиот регионален пат Р1102 за кој делницата би требало да гласи: Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) – Катланово – Велес – Неготино – Обиколница Демир Капија – Гевгелија - (врска со А1), согласно графичкиот прилог, по барање на Општина Демир Капија, со Предлог-одлука
10 Информација со предлог–постапки и мерки за приближување до европската регулатива, со кои ќе се овозможи царинска контрола при увоз на нафтата и нафтените деривати
11 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Београд, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
12 Предлог-одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба
13 Предлог-одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година
14 Информација за вклучувањето на Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање (NDPP)
15 Информација за преземените активности за воспоставување и редовно користење на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари
16 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1944 на Советот од 25 ноември 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив
17 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1893 на Советот од 11 ноември 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
18 Барање на Бехмен Диљи за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
19 Барање на Ахмедовиќ (Акмерт) Мунир и други за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
20 Барање на Гољица Абдуљџемаљ и други за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
21 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижнa ствар на Министерството за култура (деловен простор од 353 m2 во зграда на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје)
22 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.53042 за КО Визбегово на КП бр.164 викано место/улица Камени мост
23 Понуда од нотар Муамет Шеху од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5711 за Ко Злокуќани на КП бр.385 викано место/улица Бучало
24 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.52497 за Ко Визбегово на КП бр.1518 викано место/улица Долни Рид
25 Понуда од Нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.11177 за КО Логоварди на КП бр 42 дел 2 викано место/улица Маскарник
26 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.96617 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 1,КП бр.8692 дел 2 викано место/улица 171 и Имотен лист бр.8282 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 11 викано место/улица 171
27 Прашања и предлози /27/
28 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје-Штип (Сметка за средства од фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531))
29 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника Гастроентерохепатологија (Сметка за средства од фондот 737 и Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531))
30 Конечни извештаи за извршена ревизија на елементи на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2018 година на Агенција за вработување на Ре публика Северна Македонија (за Сметка – Основен буџет и Сметка – Светска банка)
31 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките и активнос  тите п ри доделувањето на договорите за јавни набавки на ниво на Јавни претпријатија на Град Скопје“ 
32  Конечен извештај за извршена ревизија на дел од елементите на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Фонд за пензиско и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.
33 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
34 Конечни извештаи од внатрешен ревизор за 2019 година на Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје
35 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за феврури 2020 година
36 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот октомври - декември 2019 година
37 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија, за период октомври - декември 2019 година
38 Шестмесечен извештај за работа на директорот на Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за период 1.07.2019 - 12.2019 година
39 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за четврт квартал на 2019 година
40 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, за период октомври – декември 2019 година
41 Извештај за работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2019 година
42 Информација за реализација на акцискиот план за Изработка на проектна документација и имплементација на проект за воведување на Интелигентен транспортен систем на патиштата
43 Информација за потребата од ратификација на Договорот од Маракеш за олеснување на пристапот до објавени дела за лицата кои се слепи, имаат оштетен вид или на друг начин оневозможени да користат печатени материјали
44 Информација за Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Роми во Република Северна Македонија за 2018 година
45 Предлог-уредба со законска сила за организирање авионски превоз на македонски граѓани со моментален престој во странство на територијатa на Република Северна Македонија за време на вонредна состојба
46 Информација за начинот на постапување со медиционскиот отпад и отпадот од лицата во самоизолација и карантин потенцијално контаминиран со COVID-19