37-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.04.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (615.51 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 3, 4 и 5 март 2020 година
1 Записник од Дваесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 април 2020 година
2 Барање за донесување на одлука за отстапување на 800.000 литри Еуродизел БС гориво и 10.000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство), од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
3 Информација во врска со постапувањето на Државното правобранителство по предлог за склучување спогодба на Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје
4 Предлог-уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба
6 Информација во врска со одржување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за 8.04.2020 година
7 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (книги - за потребите на Градска библиотека – Валандово)
9 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Предлог-одлука
10 Информација со Предлог-одлука за давање во закуп објекти од траен карактер на граничен премин Ќафасан (Царинска управа)
11 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Извиднички Поречански одред „Јадран“ Скопје (Извидничка опрема)
12 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „ЈАСЕН“-Скопје (Возила)
13 Информација за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање со показатели за нивната финансиска состојба во 2019 година, со Предлог-одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година
14 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
15 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерство за образование и наука
16 Предлог-уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредба со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба
17 Предлог-уредба со законска сила за примена на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи(*) за време на вонредна состојба
18 Информација за Одлуката на Мешовитиот комитет на ЦЕФТА за овошје и зеленчук
19 Информација со Предлог-oдлуки за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година
20 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2019 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
21 Информација за потребата од склучување Анекс број 3 на Договорот за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза на спроведување, број 02-2413/1 од 20.12.2017 година, со Анекс договор број 3
22 Информација во врска со процесот на подготовка на Извештај за конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на Организацијата за економска соработка и развој (OECD) со План на активности
23 Информација за поврзување на базите на податоци на клучните институции со Централниот регистар на население
24 Информација за фишинг кампања насочена кон македонски корисници
25 Предлог-уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба
26 Предлог-уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба
27 Предлог-уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба
28 Предлог-уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба
29 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с.Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров, Скопје
30 Иницијатива поднесена од Радослав С.Спасовски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 1 во дел: „со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежна парцела“ и став 2 во дел: „со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежна парцела“ од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост
31 Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.8/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 став 3 од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.241/2018).
32 Иницијатива поднесена од Билјана Цветкоска од Кривогаштани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.20/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19)
33 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скоје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано место/улица Бунариште
34 Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.83679, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец и Имотен лист бр.84248, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1634
35 Информација во врска со функционирањето на енергетскиот сектор во Република Северна Македонија во услови на вонредна состојба
36 Информација за статусот на под-проектот Изградба на Воспитно - поправен дом Тетово, општина Брвеница
37 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
38 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ УК за кардиологија за 2017 година
39 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија (Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи и Сметка за средства од фондот)
40 Информација за прогресот на активности во реализација на акцискиот план за проектот Реконструкција на регионален пат Маврово - Жировница
41 Информација за прогресот на активности во реализација на акцискиот план за проектот Реконструкција на регионален пат Кривогаштани - Крушево
42 Информација за реализација на проектите: Проектирање и рехабилитација на патишта групирани во 4 лота, Лот 1 Младо Нагоричане - Пелинце; Куманово - Свети Николе; Тетово - Попова Шапка, Лот 2 Јурумлери - Драчево; Битола - Д.Хисар; Драчево Орешани- - Таор, Лот 3 Делчево - Звегор ;Делчево - Пехчево; Берово - Виница, Лот 4 Струмица - Н.Село; Кавадарци - Росоман; Фурка - Богданци - Гевгелија
43 Информација со акциски план со предлог активности за подобрување на состојбите во делот на Индексот на квалитет на администрацијата која управува со земјиштето во рамки на индикаторот Регистрирање на имот
44 Годишен извештај за работа на Советот за стручно образование и обука за 2019 година  51. Предлог-уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа
45 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба
46 Информација за склучување на Договор за донација на картички за мобилен интернет
47 Информација за StopKorona! - мобилна апликација за справување со COVID-19
48 Предлог-одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка за вршење на дејност на Јавното претпријатие Национални шуми - Скопје
49 Предлог-oдлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
50 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки за време на вонредна состојба