40-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.04.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (376.68 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Дваесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 април 2020 година
2 Записник од Дваесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 11 април 2020 година
3 Записник од Дваесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 13 април 2020 година
4 Предлог-уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд за финансиската поддршка од Инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на Закон за производи за заштита на растенијата за време на вонредна состојба
6 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за време на вонредна состојба
7 Информација за Општи упатства за целите до 2030 и климатска неутралност на Енергетска заедница и нејзините договорни страни
8 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба
9 Предлог-уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба
10 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови
11 Предлог-уредба со Законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредната состојба
12 Прашања и предлози/40/
13
Информација за потребата од користење на макро - финансиска поддршка од Европската Унија за не-ЕУ државa