41-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.04.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (633.91 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за Измена бр. 1 на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2018 година
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 6, 7 и 8 април 2020 година
1 Записник од Дваесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 14 април 2020 година
2 Извештај за работа за 2019 година на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
 
3 Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија за 2019 година
 
4 Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2019 година
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности“- КО Прилеп (КП број 13641)
6 Предлог-одлука за зaпишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности" - КО Бошава (КП.број 992)
7 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за возила за време на вонредна состојба
8 Информација за наодите од изработената Експлоративна анализа на парафискалните давачки за малите и средни претпријатија во Република Северна Македонија
9 Информација за стекнато земјиште во сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, по основ на наплата на побарувања
10 Информација во врска со потпишување на Меморандум за соработка помеѓу земјите членки на BLUE MED - функционален воздушен блок и Република Северна Македонија
11 Информација за ажурирање на Акцискиот план за Проект: Енергетска ефикасност-рехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила, за период до 31.03.2020 година
12 Информација за изградба на пругата Бељаковце-Крива Паланка, за период до 31.03.2020 година
13 Информација за реконструкција на железничка пруга Ногаевци-Неготино, за период до 31.03.2020 година
14 Информација за имплементација на Законот за централен регистар на население, Законот за електронско управување и електронски услуги и Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги
15 Статут на Приватната високообразовна установа МИТ Универзитет - Скопје
16 Иницијатива поднесена од Александра Чаминска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.30/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 63 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19)
17 Иницијатива поднесена од Александар Долгоски, адвокат од Прилеп, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.27/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19)
18 Иницијатива поднесена од Македонско здружение на млади правници - МЗМП и ПОЛИО ПЛУС од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.35/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19)
19 Иницијатива поднесена од Александар Ристески, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.29/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 247 став 2 и член 254 став 2 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015)
20 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.34/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на повеќе членови од Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии на Фондот на здравствено осигурување на Македонија, донесен од Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2016 и 35/2017).
21 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на сосопственички дел од недвижен имот запишан во Имотен лист број 20301 за КО Штип-5
22 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.83861 за КО Радовиш на КП бр.576 викано место/улица Шаин Маале
23 Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12641 за КО Сарај на КП бр.11594 викано место/улица Сарај
24 Прашања и предлози /41/
25 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор од извршената ревизија на следење на препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај за извршената ревизија на успешност на тема„ Ефикасност на извршените услуги на службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк
26 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот октомври - декември 2019 година
27 Годишен извештај за работата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2019 година
28 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за периодот јули-декември 2019 година
29 Информација во врска со извршени контроли за безбедноста на стабилна и пренослива опрема под притисок за течен нафтен гас
30 Информација за набавка на четири нови електрични локомотиви, за период до 31.03.2020 година
31 Информација за воведување на информациски систем за управување со енергијата -ЕМИС за период до 31.03.2020 година
32 Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Северна Македонија за 2019 година
33 Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2019 година
34 Информација за одржан петнаесетти состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Европска Унија и Република Северна Македонија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, на 11 ти април 2019 година, во Брисел
35 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 (Список бр.2)
36 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за земјоделското земјиште за време на вонредна состојба
37 Информација во врска со објавениот Оглас за распределба на 37 социјални станови во Струмица објавен на 14 Февруари 2020 година согласно Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/20)
38 Предлог-уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба