50-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.05.2020 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (520.37 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов  
1 Записник од Четириесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 мај 2020 година  
2 Записник од Четириесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 мај 2020 година  
3 Записник од Четириесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 8 мај 2020 година  
4 Барање за одобрување средства, согласно Договорот за реконструкција на локален пат Криволак - Пепелиште  
5 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба  
6 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на земјоделско земјиште за време на вонредна состојба  
7 Информација за реализација на заклучоците на Владата на Република Северна Македонија, за преземените мерки и активности на риболовно подрачје Охридско езеро, во периодот февруари/април 2020 година  
8 Информација во врска со завршување на активностите поврзани со Проектот „Изградба на Коридор 10 - автопатска делница Демир Капија - Смоквица”  
9 Информација за објавените огласи за јавни набавки во месец април 2020 година  
10 Информација за евалуација на барања за субвенционирани станбени кредити согласно со Законот за субвенционирање на станбен кредит, во услови на вонредна состојба  
11 Предлог - oдлука за изменување на Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени  
12 Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19  
13 Предлог - одлука за намалување на увозната давачка – царинската стапка на патенти за автонавлаки  
14 Предлог - решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции  
15 Информација за потпишување на Протокол за донација и Анекс кон Протоколот меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Кралството Норвешка  
16 Информација за прогресот на активностите за јавна набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ - Универзитетска клиника за кардиологија  
17 Информација за враќање на одобрени средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2020 година  
18 Информација за исплата на чланарина за меѓународниот центар за генетско инжинерство и биотехнологија (ICGEB), Трст Италија  
19 Информација за потреба од дообезбедување на финансиски средства со цел донесување на одлука за најповолен понудувач и склучување на повеќегодишен договор за изградба на нов училишен објект во КО Мала Речица (за ООУ Наим Фрашери), Општина Тетово  
20 Решение У.бр.45/2020 од 28.04.2020 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, бр.44-2640/1, донесена од Владата на Република Северна Македонија на 2 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20).  
21 Кадровски прашања /50/  
22 Прашања и предлози /50/  
23 Информација за одложување, односно не реализирање на проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2020 година