51-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.05.2020 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (5.5 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи спроведени во текот на прва декада на месец мај 2020 година
1 Записник од Четириесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 12 мај 2020 година со План за намалување на рестриктивните мерки и Збирен преглед на уредби со законска сила
2 Информација за измена на Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за 2020 година
3 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 (Список бр.4)
4 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на земјоделско земјиште за време на вонредна состојба
5 Предлог - уредба со законска сила за измена и дополнување на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта
6 Информација за потребата од склучување на Амандман бр.3 на Договорот за грант меѓу Република Северна Македонија и Соединетите американски држави - САД за развојната цел: „Република Северна Македонија е просперитетно, самоодржливо и инклузивно демократско општество“
7 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
8 Предлог - уредба со законска сила за примена на Закон за вработување и работа на странци за време на вонредна состојба
9 Информација заради давање на согласност за потпишување на Анексите за изменување и дополнување на поeдинечниот колективен договор на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија заради зголемување на коефициентите за плата на здравствените работници, здравствените соработници, помошно техничкиот персонал и административните службеници вработени во Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи-универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје.
10 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија за време на вонредна состојба
11 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба
12 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
13 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот за минерални суровини
14 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредната состојба
15 Предлог - програма за финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19
16 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта
17 Информација за текот на активностите на градбата на Клиничка Болница Штип и утврдување состојба на постоење на виша сила „Force Majeure”
18 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта, со Предлог - одлука
19 Информација за започнување на програмирањето на Инструментот за претпристапна помош ИПА III за периодот 2021-2027
20 Информацијата за можноста за користење на Фондот за солидарност на Европската унија за справување со финансиското влијание на Ковид-19
21 Информација за спроведување на постапка за набавка на моторни возила и мебел за потребите на Командата на СЕЕБРИГ
22 Информација за спроведување на постапка за набавка на канцелариски мебел и опрема за потребите на пристапната точка со НАТО
23 Записник од Четириесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 9 мај 2020 година
24 Записник од Четириесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 11 мај 2020 година
25 Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за 2020 година, со Предлог - одлука
26 Предлог - програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година
27 Ревидиран Бизнис План на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2020-2022 година и Финансиската програма за 2020 година
28 Информација за почетокот на Проектот-кредитот на Светска банка за воведување на нов едношалтерски систем и формирање на управувачки комитет и работна група за успешна реализација на проектот (Министерство за финансии-Царинска управа)
29 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врше дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад
30 Информација за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Скопје 1” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Скопје 1”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ на ТИРЗ ”Скопје 2” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Скопје 2”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Штип” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Штип”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Струга” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Струга”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Струмица” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Струмица”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Берово” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Берово”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Виница” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Виница”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Делчево” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Делчево”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Кичево” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Кичево”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Радовиш” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Радовиш”, за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Прилеп” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Прилеп” и за предлог ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ ”Гевгелија” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ ”Гевгелија”
31 Информација за користење на неповратни средства за техничка помош преку Кредитната Банка за обнова КфВ, во рамки на Програмата за обновливи извори на енергија, за подготовка на Проектот Парк на ветерни електрани „Миравци“
32 Информација за потребата од итно ангажирање на експерти во Единицата за имплементација на проекти од Светска Банка во Министерството за транспорт и врски за реализација на Проектот за поврзување на локални патишта и Проектот за унапредување на транспортот и трговијата во Западен Балкан финансирани со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка
33 Информација во врска со барањето на ТАВ Македонија за одложување на обврските предвидени со Договорот за концесија како резултат на Oдлуката на Владата за затворање на аеродромот „Св.Апостол Павле“ – Охрид и Меѓународниот Аеродром Скопје
34 Информација за плановите за учество на Република Северна Македонија во борбената група на ЕУ, ЕУБГ 2023/1 - HELBROC
35 Информација за ангажирање на правен застапник за запишување на дипломатски имот во сопственост на Република Северна Македонија во Катастарот на Атина
36 Информацијата за користењето на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари - трет и четврт извештаен период 2019 година
37 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЈТИНГ ЛУКС ДООЕЛ Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
38 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО ЕНЕРЏИ-КОСМОС ДОО с.Зубово Ново Село за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
39 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на сосопственички дел од недвижен имот запишан во Имотен лист број 20301 за КО Штип-5
40 Прашања и предлози /51/
41 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево за првиот квартал на 2020 година
42 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1 октомври 2019 до 31 декември 2019 година
43 Информацијата за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 30.07.2018 година
44 Информација за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 29.10.2018 година
45 Информација за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 28.01.2019 година
46 Информација за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 29.04.2019 година
47 Информација за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 28.10.2019 година
48 Информација за количината, видот и правната следбеност на материјалот (песок и чакал) што се вади при чистење на речните корита и канали на критичните места, за секоја активност и локација наведени во Акциониот план, како и список на работни часови и локации и на кои машини е потрошен дизелот по час/работа со краен рок за постапување до 29.07.2019 година
49 Годишен извештај за работата на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2019 година
50 Информација за Годишна сметка за 2019 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните – Скопје