52-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.05.2020 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (2.3 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Четириесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 13 мај 2020 година
2 Записник од Педесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 14 мај 2020 година
3 Предлог - одлуки за давање согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети (вкупно 32 моторни возила) во кривична, прекршочна и во управна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
4 Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
5 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитните изложености на банките и штедилниците
6 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба
7 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба
8 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот за минерални суровини
9 Информација за потребата од назначување на агент за процесни услуги на Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии во процесот на издавање на Еврообврзница на меѓународниот пазар на капитал
10 Предлог - одлука за максимален износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзници на Република Северна Македонија
11 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба
12 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба
13 Предлог – уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за носење лична заштита заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба
14 Прашања и предлози /52/