57-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.05.2020 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (4.54 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  
1 Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги
2 Информација во врска со состојбата со концесиите во околината на село Лабуништа, општина Струга, со Предлог - одлуки
3 Записник од Педесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 мај 2020 година
4 Записник од Педесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 26 мај 2020 година
5 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП „Студенчица“ Кичево за 2019 година, со Извештајот на независниот ревизор за Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2019 година, со Предлог - одлуки
6 Програма за изменување на Инвестициона програма за 2020 година и План за изменување на Финансиски план за 2020 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, со Предлог-одлука
7 Годишен извештај за работење на ЈПВ Лисиче-Велес за 2019 година и Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2019 година, со Извештај на независниот ревизор и финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31.12.2019 година и Предлог - одлуки
8 Годишна инвестициона програма за 2020 година на ЈП „Национални шуми’’ – п.о. – Скопје, со Предлог - одлука
9 Годишна програма за работа и развој на ЈП Национална радиодифузија-Скопје - за 2020 година, со Предлог - одлука
10 Програма за изменување на Годишната инвестициона програмата за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН” -Скопје и Финансиски план за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН” -Скопје, со Предлог - одлука
11 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Компензационите фондови со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 (Список бр.1)
12 Информација за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Компензационите фондови со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19 (Список бр.2)
13 Информација за донесување на Правилник за отстапување од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на производител до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите, инструментите и опремата во објектите кои произведуваат како и начинот на производство на храна со традиционални карактеристики, со Предлог - одлука за давање согласност
14 Информација за воспоставување на електронската платформа за регистрирање на фирма, регистрација за ДДВ цели и регистрирање на вработени, со Акциски план на активности и рокови за реализација
15 Предлог - одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско – Струмица
16 Информација со Правилник за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од Ковид-19, со Предлог - одлука
17 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации
18 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци (возило и алат)
19 Барање согласност за расходување на движни ствари, кои се застарени и неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог - одлука за давање согласност
20 Информација за преземените и планираните активности за реализација на заклучоци на Владата на Република Северна Македонија донесени на 44-та седница одржана на 18.04.2020 година
21 Информација за потпишување на Спогодба меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство и рурален развој на Република Албанија за фитосанитарна соработка
22 Информација за потребата од издавање на Писмо без приговор за Предлог- проекти за формирање на регионален еквити климатски фонд и Техничка помош за воспоставување на фондот преку Зелениот климатски фонд
23 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан
24 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/20 на Советот од 13 јануари 2020 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2,3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП)2019/1341 на Советот од 8 август 2019 година
25 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/117 на Советот од 27 јануари 2020 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис
26 Барање на Бинназ Сарач - Адемоска за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
27 Барање на Ајтен Сарач - Шентурк (Адемоска), за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
28 Информација за зголемување на фискалната транспарентност поврзана со кризата КОВИД - 19
29 Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба
30 Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои вршат дејности и други активности во областа на културата за време на вонредна состојба
31 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба
32 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.7/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста и начинот на користење на информацискиот систем за градежно земјиште бр.42-7874/1 од 26.10.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/2016)
33 Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано место/улица Бунариште
34 Понуда од Нотар Анита Цветановска од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2019 за КО Младо Нагоричане
35 Кадровски прашања /57/
36 Прашања и предлози /57/
37 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за финансии за сметка на основен буџет (637), сметка на основен буџет (631) и сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)
38 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на институционални капацитети на единките корисници на судска власт за реализација на надлежностите, за период 2016-2018 година
39 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, за јануари - март 2020 година
40 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за април 2020 година
41 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија за 2017 година
42 Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2019 година
43 Информација во врска со примената на Законот за прекршоците
44 Годишен извештај за 2019 година на Национален координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал–Биро за јавна безбедност
45

Информација за вработување во следниве институции:

1. НУ Охридско лето -Охрид
2. НУ Центар за култура - Битола
3. ЈУ Универзална сала - Скопје
4. ОУ Дом на културата Злетовски рудар - Пробиштип
5. ЈОУ Градска библиотека Борка Талески - Прилеп

46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130