50-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.01.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (520.37 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2018 година, со Предлог-одлука
2 Годишна инвестициона програма за 2018 година, со Предлог-одлука
3 Годишна инвестициона програма и Финансиски план за 2018 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
4 Програма за работа на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица" Кичево за 2018 година, Финансиски план и Инвестициона програма за 2018 година, со Предлог-одлука
5 Програма за работа 2018 и финансиски план за 2018 година, со Предлог-одлука
6 Програма за работа за 2018 година на Агенција за енергетика на Република Македонија, со Предлог-одлука
7 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2018 година
8 Предлог-програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2018 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија
9 Предлог-програма за користење на средства за ветеринарно јавно здравство за 2018 година
10 Предлог-програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2018
11 Предлог-програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2018 година
12 Предлог-програма за мониториг на безбедност на храната во Република Македонија за 2018 година
13 Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2018 година
14 Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2018 година
15 Годишна програма за работа за 2018 година на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, со Предлог-одлука
16 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, со Предлог-одлука
17 Информација oд Координативното тело во врска со избор на правни застапници на Република Македонија по повод поведени арбитражни постапки
18 Предлог-програма за работа на Владата на Република Македонија во 2018 година
19 Информација за Програмата на Економски Реформи 2018-2020 година
20 Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2016 година
21 Информација во врска со донесување на Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година, со Предлог-програма
22 Предлог-програма за развој на туризмот на Република Македонија за 2018 година
23 Предлог-програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година
24 Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2018 година
25 Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година
26 Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
27 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
28 Предлог-програма за семе и саден материјал во 2018 година
29 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година
30 Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2018 година
31 Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2018 година
32 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2018 година
33 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2018 година
34 Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2018 година
35 Предлог-методологија за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство
36 Информација за распишување на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање и утвдување на дополнителни услови во јавниот оглас
37 Предлог-програма за унапредување на животната средина за 2018 година
38 Предлог-програма за инвестиции во животната средина за 2018 година
39 Годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на Република Македонија за 2018 година
40 Предлог-програма за управување со водите за 2018 година
41 Предлог-програма за инвестирање во животната средина за 2018 година
42 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година
43 Предлог-програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2018 година
44 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 година
45 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2018 година
46 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година
47 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2018 година
48 Предлог-програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2018 година
49 Предлог Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2018 година
50 Предлог-програма ,,Здравје за сите“ за 2018 година
51 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година
52 Предлог-програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2018 година
53 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година
54 Предлог-програма за трансплантација во Република Македонија за 2018 година
55 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година
56 Предлог-програма за организирање и унапредување на крводарителство во Република Македонија за 2018 година
57 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2018 година
58 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година
59 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година
60 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2018 година
61 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година
62 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година
63 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2018 година
64 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година
65 Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2018 година
66 Предлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2018 година
67 Предлог-програма зa рамномерен регионален развој во 2018 година-БРР
68 Предлог-програма за рамномерен регионален развој во 2018 година-МЛС
69 Информација за спроведувањето на активностите за подршка на приватниот сектор од страна на Центрите за развој на планските региони-Регионални бизнис центри за периодот јуни 2017 година до декември 2017 година
70 Годишен финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година
71 Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година со Предлог-одлука за давање на согласност
72 Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2018 година и Предлог-одлука за одобрување
73  
74 Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2018 година и Предлог-одлука за одобрување
75 Барање за давање на автентично толкување на член 51 став 1 од Законот за данокот на додадена вредност, поднесено од пратеникот Реџаиљ Исмаили
76 Кадровски прашања /50/
77 Прашања и предлози /50/
78 Годишна програма за стопанисување со пасишта и Финансиски план за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2018 година
79 Финансиски план на ЈП Стрежево Битола-2018 година
80 Тримесечен финансиски извештај за периодот април-јуни 2017 година, со дополнувања кон материјалот
81 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за јавни набавки на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година
82 Годишна програма за работа, Финансиски план и Годишна инвестициона програма на МЕР АД Скопје за 2018 година
83 Информација за усвојување на Финансиски план на АД „Аеродроми на Македонија“ Скопје за 2018 година
84 Финансиски план за користење на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија за 2018 година
85 Годишна програма за работа на Центарот за стручно образование и обука за 2018 година со финансиски план
86 Програма за работа на Инспекциски совет за 2018 година, со Акциски план
87 Годишен финансиски план на ЈУ Центар за образование на возрасните за 2018 година
88 Годишна програма за работа на Државен просветен инспекторат за 2018 година
89 Годишна програма за работа на Државниот испитен центар за 2018 година
90 Информација за износот на даночните олеснувања во однос на бројот на млади работници што се вработени преку ослободување на член 98 на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Управа за јавни приходи)
91 Информација за статусот на реализација на Акцискиот план за скратување на времето на плаќање на даноци од постојните 119 часа на помалку од 90 часови односно намалување за 25 проценти (по примерот на Република Ирска и Сингапур) (Управа за јавни приходи)
92 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец ноември 2017 година
93 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование, по скратена постапка
94 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр. 01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
95 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
96 Информација за прогресот на активностите во однос на состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион-Добро впишано на листата на светско наследство, со Акциски план
97 Информација за превземени активности и предлог мерки за надминување на проблемот на лицата кои не поседуваат лична документација
98 Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги Џагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден