66-та Седница на Владатa

Седницата се одржа на: 
02.05.2018 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (507.73 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за барање на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) за чистење на критични места од поплави, со Акциски план на критични места по подружници, со Предлог-одлука
2 Информација за заеднички утврдени предлог мерки поврзани со Индикаторот Регистрирање на имот од Извештајот „Doing Business 2018“ на Светска банка
3 Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година, Годишнен извештај за работата на Фондот за осигурување на депозити за 2017 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за годината што завршува на 31.12.2017 година и Извештај на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити, со предлог-одлуки
4 Информација за ликвидноста на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2018 година
5 Барање за одобрување на парични средства за усогласување на платата согласно Законот за административни службеници
6 Информација за давање на движни ствари на трајно користење на Град Скопје
7 Информација за одржан координативен состанок за изнаоѓање начин за обезбедување финансиски средства потребни за реализација на единствениот комуникациско информативен систем со единствениот Европски број за итни повици Е-112 во Република Македонија
8 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплеменатацијата на системот за итни повици Е-112 во Република Македонија
9 Информација за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија и Агенцијата за радијационата заштита и нуклеарна сигурност на Република Косово за соработка во полето на радијационата заштита и нуклеарна безбедност
10 Предлог-одлука за продажба на движна ствар-моторно возило (Предлагач: ЈЗУ Здравствен дом Железничар - Скопје)
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за градежните производи
12 Предлог-платформа за одржување на Единаесеттата седница на Мешовитата комисија по Спогодбата за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија
13 Информација во врска со иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот “Русова Лака“ с.Мелница, општина Чашка
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта (магацин со изложбен салон) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Врбјани општина, Кривогаштани, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица КO Метежево, oпштина Крива Паланка, со Предлог-одлука
18 Информација во врска со реализираните и планираните активности за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд (октомври 2017 - март 2018)
19 Информација во врска со активностите на Работната група задолжена за испитување на можноста за воведување на алтернативни горива во термо-енергетските објекти (постројки) во Република Македонија со посебен акцент на РДФ горива (refuse-deliver fuel)
20 Предлог-закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција
21 Предлог за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Турција, со седиште во Едрене, со Предлог-одлука
22 Предлог за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Турција, со седиште во Едрене, со Предлог-решение
23 Предлог за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Казакстан, со седиште во Алмати, со Предлог-одлука
24 Предлог за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Казакстан, со седиште во Алмати, со Предлог-решение
25 Информација за организирање на Летниот камп ,,Ја сакам Македонија” - 2018
26 Информација за подготовка на четиринаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу помеѓу Република Македонија и Европската Унија, што ќе се одржи на 15.05.2018 година во Скопје
27 Предлог-закон за приватните агенции за вработување
28 Предлог-закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци
30 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево
31 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино
32 Предлог–одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство ПРИМА ГРАДБА ДОО Штип на локалитетот “Долно поле“ с.Прибачево, општина Кочани
33 Предлог-одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот “с.Коњско” општина Гевгелија и општина Кавадарци на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
34 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот “Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци
35 Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2019 година
36 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (КП број 2077 КО Тетово 1)
37 Барање на Созер Елиф Ече, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија - Скопје
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија
47 Предлог- одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип
49 Предлог -одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за македонска литература
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа-Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за културно и духовно наследство на Албанците
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство
62 Предлог- одлука за престанок и за давања на трајно користење на движни ствари на Педагошкиот факултет „Св.Климент Охридски“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
66 Предлог- одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа-Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението библиотека „АЛ-БИ“ с.Бабино – Демир Хисар
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков
84 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен
86 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш
89 Предлог-одлука за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година и Предлог - одлука за утврдување на бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие родителското право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите, во учебната 2018/2019 година
90 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2018/2019 година
91 Предлог-одлука за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2018/2019 година
92 Предлог-одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припрадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година
93 Барање за давање на автентично толкување на член 17 и член 26 од Законот за јавните претпријатија, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
94 Барање за давање на автентично толкување на член 41 ставови (1) и (4) од Законот за заштита и спречување од дискриминација, („Службен весник на Република Македонија бр. 50/10, 127,10, 44/14, 150/15, 31/16 и 21/18“), поднесено од пратеникот Самка Ибраимоски
95 Посебен извештај за состојбата во Прифатниот транзитен центар „Винојуг“- Гевгелија
96 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.19/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012)
97 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр бр.43154 за КО Центар 1 на КП бр.3101/0
98 Известување од Извршител Антончо Коштанов за усна јавна продажба со И.бр.653/17 и Известувањето И.бр.653/17
99 Известување од извршител Благојче Кипровски, за заклучок за усна јавна продажба со И.бр.497/2008
100 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Налог за извршување врз недвижност под И. бр.141/18 за КО Бутел
101 Записник од 7-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија (Предлагач: Управувачки комитет за координација и управување во системот за управување со кризи)
102 Кадровски прашања /66/
103 Прашања и предлози /66/
104 Информација за проект “Авто патека Илинден“
105 Информација за cash-flow за 2018 година, на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
106 Информација за можноста за наплата на пенали за непочитување на роковите од страна на изведувачот согласно Договорот, како и за причините поради кои е настанато доцнењето во реализација на Проектот
107 Извештај за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјодeлството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2017 година
108 Годишна програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Македонија за 2018 година
109 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2018 година
110 Информација со Годишна сметка за 2017 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните – Скопје
111 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за иницијативи за склучување на билатерални спогодби, меморандуми за разбирање и соработка во воздушниот транспорт со воздухопловните власти на земјите од ЕУ и светот
112 Информација за реализација на проектот „Формирање и поддршка на земјоделски задруги“
113 Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје за 2017 година
114 Извештај за работата на Советот за македонски јазик (август 2017 година - декември 2017 година)
115 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми за 2016 година и интеграција на ромите 2020 (за период 2016-2017)
116 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
117 Информација за потпишување на договор за заедничка контрибуција помеѓу Владата на Република Македонија и УНФПА за имплементирање на дел од мерките за намалување на мајчина и новороденечка смртност
118 Информација за потребата од отпочнување на постапка за Набавка на Реконбинантен фактор на коагулација FVIII- turoctocog alfa, наменет за 5 деца со тешка форма на хемофилија, а со најмалку трета генерација реконбинантен фактор