67-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.05.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (459.7 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Предлог-одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДИС Доо експорт импорт, заведен кај закуподавачот под број 07-607/1 од 18.08.2011 година
2 Информација на Управата за јавни приходи за престанок и давање на трајно користење на движни ствари - опрема за дигитална форензика од Управата за јавни приходи на Управата за финансиска полиција, со Предлог-одлука (Управа за јавни приходи)
3 Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија, со Предлог-одлука
4 Извештај за извршените преговори за текстот на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна заштита на класифицирани информации
5 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште-сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО -Скопје за изградба на мала хидроелектрична централа КОНСКА, со реф.бр. 184 и придружни објекти на река КОНСКА, општина Гевгелија
6 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Основното јавно обвинителство Крива Паланка и Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Крива Паланка
7 Предлог листа за определување имиња на улици, плоштади мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Делчево, за добивање на согласност
8 Предлог-закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
11 Предлог-уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските
12 Информација за наплата на долг од должникот Урбан Инвест ДОО од с. Возарци, Кавадарци, со вонсудска спогодба
13 Информација за задолжување на Општина Конче кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог-одлука за задолжување на Општина Конче со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
14 Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог - решение
15 Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог - решение
16 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Долче Ресорт - Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
17 Информација за продолжување на крајниот рок на достапност на средствата обезбедени од заем од Европска инвестициона банка за проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
18 Извештај за моменталната состојба на железничка делница Бељаковце - Крива Паланка железнички Коридор 8, фаза 2
19 Информацијата во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производтсво на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за локациите со референтни броеви 143, 144 и 145 на Маркова Река
20 Информација во врска со предложениот Директен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Охридска банка АД Скопје за финансирање на малите хидроелектрични централи на концесионерот МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје
21 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи на Концесионерот Актуел Енерџи Груп ДОО Скопје
22 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локацијата со реден број 51 на река Ехлоечка на концесионерот МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО СКОПЈЕ
23 Информација за потпишување на Рамковен договор помеѓу Фондот за природа Преспа-Охрид (ПОНТ) и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
24 Предлог-уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици и Д3-спорт и рекреација КО Доброште-вон г.р., општина Теарце, со Предлог-одлука
26 Информација за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б2-големи трговски единици КО Кавадарци 2, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г3- сервиси КО Стајковци општина Гази Баба, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична цетрала со намена Е1-инфраструктура и Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Бошава, општина Кавадарци, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтаични панели со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Слепче, општина Демир Хисар, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена хотелски комплекс Б5 КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортски центар со намена Д3-спорт и рекреација КО Пехчево, општина Пехчево, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги „ТЕМОВ ФРУИТ“ ДООЕЛ, Кавадарци, со Предлог-oдлука
33 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Никола Милков ул.Партизанска бр.2 Росоман, со Предлог-oдлука
34 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука за спроведување (ЗНБП) 2018/284 на Советот од 26 февруари 2018 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, со Предлог-одлука
35 Информација за подготовката на тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Европската унија и Република Македонија кој ќе се одржи на 30 мај 2018 година во Брисел
36 Информација со предлози за подобрување на работењето на Секторските работни групи
37 Извештај за спроведувањето на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015 - 2020 (за периодот 2015-2017 година)
38 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
39 Информација за утврдување на мерки за времено згрижување на затекнатите лица под Кале
40 Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца - центар за ран детски развој „Волшебно Сонце“ во Битола, со Предлог-одлука
41 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Мајор Чеде Филиповски” бб. Гостивар, КП 5906 КО Гостивар- Општина Гостивар, со Предлог-одлука
42 Предлог-oдлука за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација
43 Предлог-oдлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
44 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип
45 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
46 Предлог-oдлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод
47 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес
48 Предлог-одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Дебар и Општа болница Дебар во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Дебар
49 Предлог-одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Вруток“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (44-3881/1)
52 Предлог-одлука за престанок и за давње на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (44-3882/1)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (44-3883/1)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ( 44-3884/1)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ( 44-3885/1)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ( 44-3895/1)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (44-3897/1)
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар
59 Предлог-одлука за престанок и за давње на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино
61 Годишен извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година
62 Годишен извештај за работата на Државна комисија за жалби по јавни набавки за 2017 година
63 Финансиски план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2018 година
64 Годишна програма на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2018 година
65 Стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2018 година
66 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за периодот 16 септември 2016 - 15 септември 2017 година
67 Барање за давање на автентично толкување на член 5 од Законот за даноците на имот, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
68 Барање за давање на автентично толкување на членовите 29-а, 29-б, 29-в и 29-г од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, поднесено од градоначалникот на Општина Шуто Оризари и претседателот на Советот на Општина Шуто Оризари, Фатима Османовска
69 Барање за давање на автентично толкување на член 5 од Законот за Државно правобранителство, поднесено од пратеникот Реџаиљ Исмаили
70 Барање за давање на автентично толкување на член 13 од Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, („Службен весник на РМ бр. 132/17“), поднесено од Народниот правобранител Иџет Мемети
71 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.19/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012)
72 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8456 за КО Сарај на КП бр.11271
73 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.105358 за КО Бутел на КП бр.6072
74 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр бр.43154 за КО Центар 1 на КП бр.3101/0
75 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Налог за извршување врз недвижност под И. бр.141/18 за КО Бутел
76 Кадровски прашања /67/
77 Прашања и предлози /67/
78 Годишен извештај на 2017 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија
79 Информација за прогресот на реализација на Проектот “Откуп на дворно место 1 евро за 1 м2” (Управа за имотно-правни работи)
80 Информација во врска со можноста за поврзување на ТИРЗ „Тетово“ со автопатот А2 (Е-65)
81 Годишен извештај за работата на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2017 година
82 Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2017 година
83 Програма за работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2018 година
84 Информација со Извештај за тековниот статус на болниците во процесот на акредитација за периодот Јануари - Март 2018 година
85 Годишен извештај за работата на Државниот инспекторат за локална самоуправа за период јануари - декември 2017 година
86 Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2017 година
87 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права и Анализа на предметите и постапките пред Европскиот суд за човекови права за 2017 година
88 Информација за имплементација на Акциониот план за периодот 1 јануари - 31 декември 2017 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана - Прогрес за периодот 1 јануари - 15 декември 2017 година
89 Информација за можноста за вршење на периодични здравствени прегледи од страна на здравствени работници ангажирани од Министерство за здравство на корисниците во Дневните центри за деца и лица со пречки во развојот
90 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CWIX 2018“, во Република Полска
91 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER STRIKE 18“, во Република Полска
92 Програма за одбележување на јубилеј „1000 години од формирање Охридска архиепископија“ од страна на државата
93 Информација за давање на позајмица на 11 октомври Еурокомпозит АД Прилеп
94 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за давање на заем на 11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД - Прилеп
95 Информација за потребата од склучување на договор за вршење на рударски работи и експоатација на минерални суровини - базалт помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и изведувачот на работите на изградба на експресен пат А3, делница Штип - Кочани, дел 1 од 0+000 км до 14+300 км, на локалитетот ЕЖЕВО БРДО општина Карбинци
96 Информација за потребата од склучување на договор за вршење на рударски работи и експоатација на минерални суровини - песок и чакал помеѓу Јавното претпријатие за дрзавни патишта и изведувачот на работите на изградба на експресен пат А3, делница Штип - Кочани, дел 1 од 0+000 км до 14+ 300 км, на локалитетот КРУПИШТЕ Општина Карбинци
97 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
98 Предлог одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
99 Информација за потребата од од алтернативно финансирање за реализација на изградбата на дистрибутивната мрежа во Република Македонија
100 Информација во врска со потпишувањето на заедничка декларацијата за намери од страна на шефовите на владите на Република Бугарија и Република Македонија за овозможување на спојување на ден однапред пазарите на електрична енергија во Бугарија и Македонија, како и Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија, со нацрт - текст на Меморандумот