68-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.05.2018 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (399.55 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на утврдувањето, наплатата и користењето на надоместоците кои со должни да ги подмируваат отераторите на инсталации кои имаат влијание на животната средина кај Министерството за животна средина и просторно планирање од 2015 до 2017 година
2 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна здравствена установа Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје, Сметка за средства од Фондот (737) и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
3 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македoнија – Скопје, Сметка за средства на Фондот (737), Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531) и Сметка за донации (487)
4 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
5 Информација во врска со спроведување на постапка за јавна набавка на услуги на ревидирање на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година со состојба 31.12.2017 година и за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година со состојба 31.12.2018 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, со Предлог-одлука
6 Годишна сметка за работењето на МЖ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.-31.12.2016 год; - Финансиски извештај на МЖ Трансопорт АД – Скопје за период 01.01.-31.12.2016 година; - Годишен извештај за работењето на МЖ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.-31.12.2016 година со извешај на независен ревизор, со предлог-одлуки и Спогодба за регулирање на должничко-доверителски односи со Министерството за транспорт и врски
7 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенција за храна и ветеринарство
8 Информација за реализација на Акционен план за категоризација на одгледувалиштата на молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на сировото млеко
9 Годишен извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2017 година, со Предлог-одлука
10 Информација за прогресот и хронологијата на реализација на Проектот „Изградба на 35 спортски сали“ од програмата на Владата на Република Македонија за Капитални инвестиции во спортската инфраструктура – во период од декември 2006 до декември 2017 година
11 Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија, со Предлог - одлука
12 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес и Предлог-одлука за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар на Општина Велес
13 Информација во врска со поднесено барање – Иницијатива за донесување на Одлука за престанок и давање на трајно користење без надомест на објект Бањолошки центар во с.Бања на општина Чешиново – Облешево, со Предлог-одлука
14 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Основното јавно обвинителство Крива Паланка и Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Крива Паланка
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Лoкална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица СТП 6094 за мобилна телефонија КО Радање, општина Карбинци, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фарма за кокошки) КО Корошишта Џепин, општина Струга, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г-производство,дистрибуција и сервиси КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни намени KO Серменин, општина Гевгелија, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на производен погон со магацин КО Мислешево-вон.г.р., општина Струга, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за подобрување на водоснабдувањето на населба Ѓорче Петров КО Ѓорче Петров 3-Дексион, општина Ѓорче Петров, со Предлог-одлука
22 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Хит – Стар Дојран, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
23 Информација за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Канада за меѓувладини трансакции вклучувајќи набавка на безбедносна и сигурносна опрема, обуки и услуги
24 Информација за отворање на Канцeларија за соработка со дијаспората во општина Штип
25 Информација за одржувањето на четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, кој се одржа на 17 октомври 2017 година во Скопје
26 Инфомација за Барањето на комитетот за заштита на правата и сродните здруженија на граѓани кои се залагаат за преиспитување на политички мотивираните случаи
27 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година
28 Информација за обезбедување вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации за потребите на населението за период јуни 2018 – јуни 2020 година со повеќе годишна јавна набавка
29 Информација за Владата на Република Македонија за доделување на стипендии од областа на филмската и музичката уметност на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка
30 Информацијата за користење на вишокот на средства во износ од 59,3 милиони денари од блок дотацијата за средно образование на Градот Скопје од 2017 година во 2018 година
31 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци
32 Предлог–oдлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот “Извор“, општина Кичево од Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци, Кичево
33 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина - Сектор за води - одделение за управување со сливното подрачје на реката Црн Дрим
34 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во 12-та ротација во мировната операција на Обединетите Нации „UNIFIL“ во Либан
35 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2018/2019 година
36 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година
37 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација за 2017 година
38 Годишен извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за примени пријави од укажувачи за 2016 година
39 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017 година
40 Барање за давање на автентично толкување на член 25 став 1 точка 10 од Законот за даноците на имот, поднесено од градоначалникот на Општина Штип
41 Барање за давање на автентично толкување на член 21 став 1 од Законот за платниот промет, поднесено од пратеникот Самка Ибраимовски
42 Кадровски прашања /68/
43 Прашања и предлози /68/
44 Информација за прогресот и реализацијата на Проектот-Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Република Македонија
45 Извештај за работата на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за периодот од 01.10.2017 година до 31.12.2017 година
46 Извештај за реализација на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година
47 Информација за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2017 година
48 Годишен извештај на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2017 година
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
50 Информацијата за потребата од подобрување на состојбата на општинската патна мрежа
51 Информација за потреба од ревитализирање и рестартирање на музичката продукција на Македонската радио телевизија
52 Информација за формирање на комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем
53 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определни гранични премини
54 Информација по доставено барање за одложено плаќање на главница од МСИП, поднесено од општина Чашка бр.11-3443/1 од 11.05.2018 година
55 Информација во врска со транспонирањето на Регулативата 347/2013 за трансевропска енергетска инфраструктура