71-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.06.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (425.03 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 1) Предлог - договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје; и 2) Предлог - одлука за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје
2 Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог - Одлука за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
3 Нацрт - одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште; Нацрт – Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште
4 Нацрт - одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; Нацрт – договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште; Нацрт – одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ПРОДУЦТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
5 1) Нацрт - одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината. 2) Нацрт – Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија – Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, заведен кај закуподавачот под број 09-536/1 од 19.03.2018 година; 3) Нацрт – одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија – Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, заведен кај закуподавачот под број 09-536/1 од 19.03.2018 година
6 Информација за потреба од спроведување на постапка за доделување на повеќегодишен Договор за јавна набавка за избор на независен надзорен орган при изградба на внатрешната инфраструктура во ТИРЗ Тетово
7 Предлог-одлука за прогласување на Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис”, во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица
9 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.У-12/18
10 Информација со барање согласност за спроведување постапка за отуѓување на електронски отпад, со Предлог-одлука
11 Информација во врска со потребата за обезбедување дополнителни средства за финансирање на надзорот на работите на проектот за реконструкција на железичката пруга од источна делница на коридор 8, делница Куманово - Бељаковце
12 Предлог–одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (вкупно 32 моторни возила и беспилотни летала) со правосилни пресуди/одлуки на единиците на локалната самоуправа и други државни органи
13 Предлог-одлуки за престанување на важењето на Одлуките за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди / одлуки
14 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на трајно одземени предмети (мотори и други предмети) во управна постапка на единиците на локалната самоуправа и други државни органи
15 Преддлог-одлука за престанок и давање на трано користење на движна ствар на Министерство за финансии - Царинска управа
16 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за локална самоуправа
17 Информација за спроведување на активностите за анализа на дискреционите овластувања на носителите на јавни функции
18 Годишен извештај за работата на Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации за 2017 година (Национален одбор за Македонска рамка на квалификации)
19 Барање согласност за отуѓување на движни ствари во државна сопственост, со Предлог-одлука (Општинско основно училиште Никола Вапцаров Струмица) економски систем и тековна политика
20 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa - глина на локалитетот „с.Раборци“ општина Струмица, со Предлог - одлука
21 Информација во врска со Jавен повик и Тендерска документација за доделување на концесии за експлоатација на минералнa суровинa – мермер на локалитетот „Дебриште“, општина Росоман по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина- мермер на локалитетот „Дебриште“, општина Росоман бр. 44-4187/1 од 19.12.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.189/2017)
22 Информација за активностите за изработка на среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија
23 Информација за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка на инвестиции
24 Информација со Предлог-oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за КП бр.35, КО Бардовци
25 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2017 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
26 Информација за потреба од набавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрасни форми на комарци и против ларви од комарци
27 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за оргaнизирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони, со предлог- одлуки
28 Информацијаза давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Бајрамовци, општина Центар Жупа, со Предлог-одлука
29 Информација за примена на Законот за медијација во делот на надлежностите на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата
30 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот за статус меѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија, за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија
31 Информација со акциски план за проектот „Зајакнување на дневните болници“
32 Информација за прогресот во врска со отстапувањето на канцеларии од страна на општините на месно надлежните центри за социјална работа за администрирање на правата од областа на социјална заштита и заштита на децата
33 Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
34 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на дејности од пошироко значење и интерес за кои што ќе може да се издвојат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка
35 Предлог-одлука за давање на согласност на договорот за закуп во ТИРЗ Тетово и Предлог-Одлука за давање на согласност за вршење на дејност во ТИРЗ Тетово, помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ Скопје
36 Предлог- одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци
37 Предлог - одлука за давање во закуп на недвижна ствар (КО Центар 1)
38 Предлог-решение за назначување на Претседавач и членови на Национално координативно тело за имплементација на конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија
39 Иницијатива поднесена од Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.23/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 21 и член 36 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2009, 17/2011, 47/2011, 136/2011, 6/2012, 39/2012, 163/2013, 146/2015 и 39/2016)
40 Известувањето од Извршител Весна Деловска за налог за извршување врз недвижност под И бр.981/2017
41 Кадровски прашања (71)
42 Прашања и предлози (71)
43 Информација за степенот на реализација на проектите и нивната функционалност т.е. отстапена опрема преку ИПА Компонента IV
44 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП "Македонски шуми" - Скопје за период од 01-03 месец 2018 година
45 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија за период јануари-март 2018 година
46 Извештај за работењето на ЈП Стрежево-Битола за период 01.10.2017-31.12.2017 година
47 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП Студенчица Кичево за четврт квартал на 2017 година, согласно член 5 став 3 од ЗЈП
48 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево за првиот квартал на 2018 година, согласно член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија
49 Информација за степенот на реализација на Проектот - Изградба на „Стариот театар“ во Струмица 
50 Информација за напредокот на реализацијата на активностите за функционирање на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства
51

Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за склучување на Анекс на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу АД ЕЛЕМ-Скопје и Комерцијална банка АД, Скопје, во врска со купопродажбата на деловно производниот објект – когенеративна гасна електрана

52

Информација за 155-тата седница на Одборот на директори на претпријатието за нафтовод СОЛУН – СКОПЈЕ – ВАРДАКС АД, закажана за 11.06.2018 година

53

Информација за утврдениот план на активности, динамика на реализација и обезбедените средства за промоција на Република Македонија како земја-партнер на 56-тото издание на саемот АГРА 2018, Словенија

54

Информација за исполнување на бaрањата за извоз на меркантилен и семенски компир од Република Македонија на пазарите во Европската Унија

55

Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година

56

Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период јанаури - март 2018), со Предлог - одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 и донесување на Предлог - решение за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 и Предлог - решение за престанување на важењето на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на Националните Акциони планови од Декадата на Ромите

57

Информација за формирање на ДИГИТАЛЕН ФОРУМ ЗА ИКТ, со Предлог-одлука