77-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.07.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (386.87 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 72-та седница на Владата, одржана на 12.6.2018 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 75-та седница на Владата, одржана на 19.6.2018 година
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Информација за напредокот во процесот на изработка на Стратегискиот одбранбен преглед 2018
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Информација за Стратегијата, бизнис планот, акцискиот план и апликацијата за ИПА фондови за изградба на регионални дистрибутивни центри во РМ на Јавното претпријатие за берзански работење АГРО-Берза Скопје
2 Барање за донесување на одлука за отстапување на 200.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје
3 Барање согласност за нови вработувања во МЖ Транспорт АД Скопје за 2018 година
4 Информација во врска со одржување на редовното Генерално собрание на акционери на Претпријатието за нафтовод Солун-Скопје- Вардакс АД за 2017 година закажана за 06.07.2018 година
5 Информација по Барање на Владата на Република Македонија бр.49-5525/2 од 01.06.2018 година, со предлог-одлука
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности. ДП.Бр.03-901/16
7 Предлог-закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност
8 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
9 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
10 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година
11 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
12 Информација за Програмската рамка на организација за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) за Република Македонија 2018 – 2020
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрана МХЕ Шеличе 91 КО Вешала и КО Бродец општина Тетово, со предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена 84 КО Бозовце - вон г.р., Општина Тетово, со предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Идризово, општина Гази Баба
16 Информација за задолжување на Општина Пробиштип кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
17 Информација за задолжување на Општина Делчево кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Делчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
18 Информација со Предлог-oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за KП бр.583/1 во КО Никуштак
19 Информација за изградба на пруга Бељаковце-Крива Паланка, за период до 15.05.2018 година
20 Информација за прогресот на проектот „Бизнис сегментација во МЖ Транспорт АД-Скопје“
21 Информација за реализација на проектот „Изградба на пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во oпштина Тетово“
22 Информација за предлог договор за доделување на државна помош на друштво за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители
24 Информација за состојбата во Основниот суд Скопје 2 - Скопје во врска со преземањето и чувањето на списите и нотарските деловни книги во случај на престанок на нотарската служба на нотарите
25 Информација за учество на македонска делегација на 7-от Самит на шефови на Влади на процесот на соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа
26 Информација за подготовките за учество на делегација на Република Македонија на Конференцијата на високо ниво за Западен Балкан, на 9-ти и 10-ти јули 2018 година во Лондон, со предлог платформа за настап на делегацијата
27 Информација за учество на Република Македонија во мисијата на НАТО во Косово – КФОР
28 Информација во врска со спроведување на препораките на Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби содржани во Извештајот на Народниот правобранител, од страна на органите на државната управа опфатени во истиот
29 Информација во врска со преземените активности од страна на Националниот совет за ИКТ, заклучно со 30.05.2018 година, со Предлог-решение за формирање на оперативно тело (Национален совет за ИКТ)
30 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
31 Информација за изградба на дневен центар за деца со аутизам
32 Предлог-одлука за формирање Национална комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот и Акциониот план 2018-2020
33 Предлог-решение за назначување претседател, заменик - претседател, членови, заменици - членови и секретар на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот и Акциониот план 2018-2020
34 Барање на Мартин Манолев, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
35 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница-Гостивар
36 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад
37 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период јанаури - март 2018), со
1.Предлог-одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 
2.Предлог-решение за престанување на важењето на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на Националните Акциони планови од Декадата на Ромите и 
3.Предлог-решение за назначување на членови и заменици членови на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020
38 Предлог-закон за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабловски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште
39 Барање за давање на автентично толкување на член 6 став 1, алинеа 1 од Законот за екпропријација, поднесено од градоначалникот на опшитина Чешиново-Облешево
40 Иницијатива поднесена од Златко Николовски, Верица Синадиновска и Ристо Папазов, сите од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.29/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 104 став 2 во делот: „доколку со закон поинаку не е утврдено“ од Законот за работните односи и член 18 став 1 точка б) во делот: „или наврши 64 години возраст“ од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
41 Понуда од нотар Љиљана Трпковска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101742 за КО Челопек на КП бр.3491 викано место/улица Караманица
42 Кадровски прашања /77/
43 Прашања и предлози /77/
44 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за култура
45 Извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот Јануари - Март 2018 година
46 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јануари-март 2018 година
47 Информација за целокупниот имот со кој управува АД Славија извоз - увоз Скопје (начинот на управување, како се издава имотот, на кого, под кои услови, по која цена, колку средства се остварени од приходи), со дополнување кон материјалот
48 Известување во врска со Записникот за давање дар на Република Македонија од лицето Методија Цветановски од Битола
49 Информација во врска со можноста за намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за топлинска енергија
50 Информација за реконструкција на железничката пруга Ногаевци-Неготино, за период до 15.05.2018 година
51 Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2017 година
52 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, по скратена постапка
53 Информација за потребата од потпишување на Договор за финансирање на Програмата за водовод и канализација фаза 1 чекор 2, SECO финансиска помош 2016 и на Договор за дополнување и измена на Посебниот договор кон Договорот за заем и финансирање 2009 во врска со Договорот за финансирање на Програмата за водовод и канализација фаза 1 чекор 2, SECO финансиска помош 2016
54 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
55 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар
56 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (фитнес)
57 Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар (куглана)
58 Предлог-решение за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште