78-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.07.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (308.75 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 76-та седница на Владата, одржана на 26.6.2018 година
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Годишна сметка за 2017 година, Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2017 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука
2 Информација за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година, со дополнувања и Предлог-одлука
3 Информација за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2017 година
4 Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акцонерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2017 година, со предлог-одлуки
5 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
6 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
7 Информација за потребата од обезбедување на административно - деловен простор за Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
8 Одлука за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од СТЕЛ-ЕР АД, Штип, Број 02-1818/1 од 13.04.2018 година, со Предлог-одлука
9 Барање за донесување на Одлука за согласност за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад, за движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не ги користи Универзитетот и истите не можат да се продадат или разменат
10 Информација за давање на трајно користење движни ствари на општини, со предлог-одлуки
11 нформација за давање движни ствари на трајно користење на Јавно претпријатије за стопанисување со државните шуми-Македонски шуми, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари без надоместок во сопственост на Град Скопје
13 Информација за продажба на недвижни ствари во Охрид сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог одлука за продажба на недвижни ствари во Охрид
14 Информација за продажба на недвижни ствари во Прилеп сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп 44-6013/1
15 Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, со Предлог-програма
16 Информација во врска со склучување на Анекс на Договори за концесија со Концесионерот ИМПГ ДООЕЛ Скопје
17 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини 2/2018 (Службен весник на Република Македонија бр. 65/18), со Предлог-одлука
18 Информацијата во врска со потпишувањето на Mеморандум за разбирање во енергетскиот сектор помеѓу Mинистерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика и рударство на Република Косово
19 Информација за потпишување на Спогодба помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија за фитосанитарна соработка
20 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги МАГАН-МАК ДОО експорт-импорт Скопје, со Предлог-одлука
21 Предлог-упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа
22 Предлог-упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување на спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа
23 Информација за проблемите во функционирањето на противпожарната заштита во територијалните противпожарни единици на територијата на Република Македонија од аспект на надлежностите на Министерството за внатрешни работи
24 Информација за напредокот на под-проектот Изградба на Воспитно поправен дом за малолетници „Тетово“ општина Брвеница
25 Информација за спроведена постапка по објавен оглас за избор на Национален координатор за трансплантација на Република Македонија, со Предлог-решение 
26 Предлог-одлука за утврдување на листа на стоки и технологии со двојна употреба
27 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и јагленороден двооксид CO2 на локалитетот „Попојци”, во близина на с.Долно Оризари, општина Битола
28 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „С.Извор”, општина Чашка
29 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот „Поле” с.Бешиште, општина Прилеп
30 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „Белутраци”, с.Крива Круша, општина Чашка
31 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Виничко Поле”, општина Виница
32 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Идризово”, општина Гази Баба
33 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на локалитетот „Бадар Летевци”, општина Петровец
34 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за трговија, производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица
35 Предлог-решенија за формирање комисија за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
36 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2018/2019 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на општина Росоман (за потребите на Јавна општинска установа - Детска градинка „ПРАСКИЧКА“ Росоман)
39 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница Струмица
40 Понуда од нотар Олга Димовска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1836 и Имотен лист бр.26787 за КО Јурумлери на КП бр.435
41 Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93497 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.12665 и КП бр.12666 и КП бр.12662 викано место Лака
42 Кадровски прашања /78/
43 Прашања и предлози /78/
44 Извештај за извршувањето на судскиот буџет за 2017 година
45 Извештај за работата на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за периодот 01.01.2018 година до 31.03.2018 година
46 Годишен извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2017 година, со дополнување кон материјалот
47 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.1.2018 година до 31.3.2018 година
48 Извештај за реализација на Оперативниот план на активностите за имплементација на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност за 2017 година
49 Информација за склучување на нови договори за користење на капацитетите за сместување и исхрана на студенти со Приватната установа Студентски дом „Хилјадников“ во Штип , Приватната установа Студентски дом „ОАЗА“ во Штип и со Приватната установа Студентски дом „Логос“ во Штип
50 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец мај 2018 година
51 Информација за 14-от состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Унија, Брисел, 13 јули 2018 година, со платформа за настап на македонската делегација
52 Информација за можноста за барање за упатување на предметот Бекташиска заедница и др. против Република Македонија, А.бр. 48044/10, 75722/12 и 25176/13, пресуда на ЕСЧП од 12.04.2018 година до Големиот судски совет на ЕСЧП
53 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SUMMER 18“, во Република Бугарија
54 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мисијата на НАТО „КФОР“ во Република Косово
55 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан
56 Информација за потребата од формирање на Работна група за координација и следење на имплементацијата на мерките содржани во Извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесена на неговата 41. сесија (Краков, Полска 2017) за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион - добро впишано на Листата на светското наследство на УНЕСКО
57 Информација за доставување на книги од проектите „Светско книжевно налседство" и „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа" со Прилог-листи за достава на книгите од проектите
58 Информацијата за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр. 04/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
59 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за давање на заем на 11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД - Прилеп