85-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.08.2018 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (376.19 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишен извештај за работењето на ЈП ,,Македонијапат"-Скопје за 2017 година, Финансов план за 2018 година, Годишна сметка за 2017 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
 
2 Информација за Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2017 година, со предлог-одлуки за давање согласност
 
3 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
 
4 Информација со Меморандум за разбирање меѓу МЕР АД Скопје и АЛБГАС АД Тирана за изградба на интерконективен вод за пренос на природен гас помеѓу Република Македонија и Република Албанија
 
5 Информација за воведувањето на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и Република Албанија на патниот граничен премин Ќафасан-Кафтане (Царинска управа)
 
6 Предлог - Национална програма за олеснување во воздухопловството
 
7 Правилник за условите кои треба да ги исполни националната референтна лабораторија, со Предлог-одлука
 
8 Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, со Предлог-одлука
 
9 Правилник за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода, со Предлог-одлука
 
10 Информација за Правилник за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода, со Предлог-одлука
 
11 Информација за Предлог-правилник за изменување и дополнување на правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, со Предлог-одлука
 
12 Информација за Предлог-правилник за изменување на правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти, со Предлог-одлука
 
13 Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
 
14 Тарифник за изменување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ, со Предлог-одлука
 
15 Информација за можноста за утврдување на македонскиот рубин - јувелирски камен како заштитена минерална суровина со географско потекло од Република Македонија
 
16 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.Бр.44/17
 
17 Предлог – одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (вкупно 10 моторни возила и разна стока) со правосилни пресуди/одлуки на единиците на локалната самоуправа и други државни органи
 
18 Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија, со Предлог - одлука
 
19 Информација за потребата од отстапување на објектот (МОТЕЛ) НА КП 625,КО-Градско од страна на Република Македонија (пренесување на сопственост) во сопственост на општина Градско
 
20 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за Државната статистика
 
21 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
 
22 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
 
23 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
 
24 Предлог - уредба за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока
 
25 Информација за напредок во имплементацијата на Проектот за подобрување на општинските услуги заклучно со јули 2018 година
 
26 Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2018 година, со Предлог – програма
 
27 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Договорот за економска соработка меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина
 
28 Информација во врска со проблемите со месното население со кои се соочуваат Концесионерите при изградбата на мали хидроелектрични централи
 
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Вилиџ – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Монтенегро –Струга со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Томче Софка - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Меркур - Тетово со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Цара - Скопје со Предлог -решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Диор – Ресен со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
 
35 Информација за напредокот во спроведување на ЕУ-ИПА проектот „Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп“
 
36 Информација за правосилноста на пресудата на ЕСЧП, Сејдији против Република Македонија, А.бр.8784/11, со Предлог-одлука
 
37 Информација за правосилноста на пресудата на ЕСЧП, Смичковски против Република Македонија, А.бр. 15477/14
 
38 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во април,мај и јуни 2018 година
 
39 Предлог-закон за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра
 
40 Предлог - закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта
 
41 Предлог - закон за изменување на Законот за Академија за наставници
 
42 Предлог - програма за изменување на Програмата за остварување развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година
 
43 Информација за активностите во насока на имплементација на клучните мерки под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
 
44 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЛИФЕ ДОО с.Јосифово, Валандово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
 
45 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАНАБИС-ПРО ДОО увоз-извоз Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
 
46 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци (44-7401/1)
 
47 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци (44-7425/1)
 
48 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 18“, во Република Грција
 
49 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XI“, во Сојузна Република Германија
 
50 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „EADRCC-Srbija 2018“, во Република Србија
 
51 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CAMBRION PATROL 2018“, во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
 
52 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 18“, во Република Србија
 
53 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „KFOR 25“, во Сојузна Република Германија
 
54 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество на обука на лесен против ракетен систем „Игла“ со симулација, во Република Словенија
 
55 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година
 
56 Предлог-одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија
 
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново
 
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово
 
59 Предлог - Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок
 
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес
 
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Гостивар
 
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје
 
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле
 
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје – (Поликлиника Бит Пазар)
 
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово
 
66 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за виното
 
67 Предлог-закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, по скратена постапка
 
68 Барање за давање на автентично толкување на членот 29 став 2 точка 4 од Законот за трговските друштва, поднесено од пратеникот Горан Мисовски
 
69 Барање за давање на автентично толкување на член 42-а став 2 од Законот за управните спорови, поднесено од пратеникот Кети Смилеска
 
70 Понуда од нотар Ристо Папазов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.283 за КО Визбегово, на КП бр.557,викано место/ улица Село
 
71 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.20301 за КО Штип на КП бр.8777
 
72 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.44693 за КО Трубарево на КП бр.248
 
73 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување), доставен под И бр.762/17
 
74 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на чл.166 од Законот за извршување), доставен под И.бр.622/17
 
75 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
 
76 Известување од извршител Зоран Петревски од Скопје, за усна јавна продажба под И бр.37/2018
 
77 Предлог - одговор на пратеничко прашање од пратеникот Магдалена Манаскова, поставено до Владата на Република Македонија на 55 седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 26.07.2018 година
 
78 Кадровски прашања /85/
 
79 Прашања и предлози /85/
 
80 Финансиски извештај за работењето на ЈП „Македонијапат“ - Скопје, за период од 1.01 до 31.03.2018 година
 
81 Информација во врска со потребата за јавна набавка на механизација во прва фаза за нормално функционирање и зајакнување на ЈП Македонијапат-Скопје
 
82 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, за Април-Јуни 2017 година
 
83 Извештај за работата на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за периодот од 01.04.2018 година до 30.06.2018 година
 
84 Информација и дополнување на Бизнис план, Инвестициона програма за 2018, 2019 и 2020 година и Финансиска програма за 2018 година на Македонски железници Транспорт АД - Скопје
 
85 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУЛИ 2018 година
 
86 Информација со гантограм на финансиските и техничките аспекти за изградба на магистралните гасоводи, делница Неготино-Битола и делница Скопје-Тетово-Гостивар
 
87 Информација за реализација на планот за подобрување на продуктивноста во Tутунски Комбинат АД Прилеп, преку Програмата за доброволно заминување на вработени
 
88 Информација за мерки што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Македонија (за период од 26.12.2017 до 30.06.2018 година)
 
89 Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2017 година
 
90 Информација за работата на Советот за развој на пазарот на капитал во периодот декември 2017 – јули 2018 година
 
91 Информација за реализација на акцискиот план за изработка на проектна документација и имплементација на Проектот интелигентен транспортен систем на патиштата
 
92 Информација за учество на Република Македонија во мисијата на НАТО во Косово-КФОР
 
93 Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија за 2017 година со препораки за 2019 година
 
94 Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на мажите и жените за 2017 година
 
95 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
 
96 Предлог - програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
 
97 Информација за потребата од изменување на Одлуката за основање на Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“-Скопје, со Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за основање на Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“-Скопје (Усогласен текст)
 
98 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
 
99 Информација за склучување Спогодба за утврдување на најниската плата за најнискиот степен на сложеност за вработените во дејноста на основното и средното образование