86-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.09.2018 - 14:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (379.35 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за воведувањето на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и Република Албанија на патниот граничен премин Ќафасан-Кафтане (Царинска управа)
 
2 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
 
3 Информација за Годишната програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2018 година
 
4 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности
 
5 Барање за добивање согласност за основање на авто камп во општина Петровец, со Предлог-одлука
 
6 Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми”– Скопје, со Предлог-одлука
 
7 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со Предлог-одлука
 
8 Нацрт - Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.
 
9 Нацрт – Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште.
 
10 Нацрт – Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште
 
11 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
12 Годишната сметка, Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на АД ЕЛЕМ – Скопје за 2016 година, Извештај од Надзорниот одбор на АД ЕЛЕМ - Скопје за извршената контрола и Извештај од независниот ревизор, со предлог-одлуки и дополнувања кон материјалот
13 Консолидирана годишна сметка и Консолидиран финансиски извештај на АД ЕЛЕМ-Скопје за 2016 година, со Извештај од Независен ревизор, Предлог-одлука и дополнувања кон материјалот
14 Информација за текот и активностите за проектот ХЕ Чебрен
Предлагач: АД ЕЛЕМ Електрани на Македонија во државна сопственост, Ск.
15 Предлог-Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за склучување на Анекс број 2 на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу АД ЕЛЕМ-Скопје и Комерцијална банка АД, Скопје, во врска со купопродажбата на деловно производниот објект – когенеративна гасна електрана
16 Информација со предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор во Св.Наум
17 Информација за донесување на Одлука за намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, Одлука за изменување на Изјавата за основање и Одлука за покривање на загубите на Нафтовод ДООЕЛ Скопје за 2016 година, со предлог-одлуки
18 Информација за донесување на Решение за изменување на Решението за именување на членови на Групата за процена, со Предлог - решение
19 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-551/18
20 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-549/18
21 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.Бр.361/18
22 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-553/18
23 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Свети Николе
24 Информација за настанатото свлечиште на локалниот пат од град Кавадарци до село Мрежичко, Општина Кавадарци
25 Предлог - закон за јавните набавки
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно- медицински препарати
27 Предлог-програма за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година
28 Информацијата за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште врз кое има изграден бесправен објект оранжерија со непосредна спогодба со ДПТУ „ ЗЕЛЕНА КУЌА“ ДОО с. Горни Подлог Кочани, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација (полетувалиште за параглајдери и придружни содржини) KO Крушево-вон г.р., општина Крушево, со Предлог-одлука
30 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
31 Предлог–oдлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на техногена минералната суровина (троска) на локалитетот “Баш Колиби“, општина Велес од Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз – увоз ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП ДОО Скопје
32 Информација за потребата за определување на државен регионален пат Р2240, делница: врска со Р1201-Вевчани-Октиси-врска со А2, по барање на Јавното претпријатие за државни патишта, а врз основа на одлука на општината Вевчани за прекатегоризација на дел од транзитен пат низ населено место во општинска улица, со Предлог-одлука
33 Информација за прогрес на активностите за реализација на проектот „Изградба на патна делница Градско – Клучка Дреново, како дел од коридор Х-d“, по заклучок бр.1, точка 6 од нацрт записникот од 99 тематска седница на Владата на Република Македонија, одржана на 10.03.2017 година
34 Информација во врска со утврдување на потребата за изработка на нов Закон за стратешки инвестиции во Република Македонија
35 Информација за потребата од подобрување на состојбата на општинската патна мрежа
36 Информација за потребата за поврат на финансиски средства од општина Дојран поради констатирани неправилности при спроведување на проект финансиран од ИПА Прекугранична Програма помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007-2013
37 Информација за подготовката на 15-тиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, кој ќе се одржи на 4 октомври 2018 година во Скопје
38 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2019 година
39 Предлог-програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018 година
40 Информација со Национална стратегија за унапредување на менталното здравје во Република Македонија септември 2018 - 2025 година со Акциски план (септември 2018 – 2025)
41 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЛИФЕ ДОО с.Јосифово, Валандово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
42 Извештај за извршените преговори за склучување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт во областа на културата и уметноста, со усогласен текст на Спогодбата
43 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
44 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување на игри на среќа „КАЗИНО МИЛИОНЕР“ ДОО Тетово во деловната просторија која се наоѓа на ул.„121“ бр.1 локал 1 во Тетово
45 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот Суд Скопје I Скопје
46 Предлог-одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување
47 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари - книги од Проектот „Светско книжевно богатство“ (68 одлуки)
48 Предлог -одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Битола
49 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри
50 Информација со предлог за преземање мерки во врска со проблемот со кој се соочуваат невработените лица поради примената на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
51 Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител (44-7703/1)
52 Понуда од нотар Кристина Костова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1176
53 Понуда од нотар Ристо Папазов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.283 за КО Визбегово, на КП бр.557,викано место/ улица Село
54 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.20301 за КО Штип на КП бр.8777
55 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.44693 за КО Трубарево на КП бр.248
56 Предлог од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје, за размена на недвижни ствари сопственост на Република Македонија со недвижни ствари – приватна сопственост со Имотен лист бр. 389 за КО Бујковци, пописен лист бр. 97 за КО Бујковци, пописен лист бр.98 КО Бујковци, пописен лист бр. 232 за КО Бујковци, Имотен лист бр. 54 за КО Бунарџик, Имотен лист бр. 129 за КО Миладиновци, Имотен лист бр.5371 за КО Миладиновци, Имотен лист бр. 5378 за КО Миладиновци, Имотен лист бр. 5452 за КО Миладиновци и пописен лист бр. 137 за КО Мршевци
57 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување), доставен под И бр.762/17
58 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
59 Кадровски прашања /86/
60 Прашања и предлози /86/
61 Тромесечен извештај за финансико работење на ЈПВ Лисиче-Велес за Април-Јуни 2018 година
62 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево за вториот квартал на 2018 година
63 Извештај за финансиското работење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 001.2018 година до 31.03.2018 година
64 Полугодишен извештај за работа на Агенција за енергетика за 2018 година
65 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари - јуни 2018 година
66 Тримесечeн финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. - Скопје за период од 04-06 месец 2018 година
67 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период од јануари - јуни 2018 година
68 Извештај за работата на Националното координативно тело за превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали во 2017 година, како и имплементацијата на Националниот акционен план за спроведување на Резолуцијата 1540 на Советот на безбедност на ОН за периодот 2014-2017 година
69 Информација за актуелната состојба на Бирото за регионален развој, проблемите со кои се соочува и потребата од зголемување и унапредување на капацитетите на Бирото за регионален развој, со цел функционирање на Бирото