89-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.09.2018 - 14:45
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (398.59 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат и Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
2 Информацијата за фискални импликации и за дополнителни средства од буџетот на Институтит за стандардизација на Република Македонија за 2018 година и потребни средства за 2019 година, со цел реализација на Акциски план за зголемување на приходите на Институтит за стандардизација на Република Македонија и очекувани зголемувања на приходите
3 Барање за добивање на согласност за спроведување на постапка за продажба на движни ствари, со Предлог-одлука 
4 Информација за испраќање на републички сили за заштита и спасување на меѓународна вежбовна активност за спасување од урнатини и поплави „СРБИЈА 2018“, која, под покровителство на NATO – Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC), ќе се одржи од 7 до 12 октомври 2018 година, во Младеновац, Република Србија, со Предлог-одлука
5 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-568/18
6 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-564/18
7 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-563/18
8 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-565/18
9 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-573/18
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-569/18
11 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-567/18
12 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (вкупно 9 моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки на државни органи
13 Информација за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
14 Информација за потребата од воспоставување на меѓу-министерска работна група за координација на Регионалната инвестициска реформска Агенда, со Предлог - решение
15 Информација за задолжување на Општина Старо Нагоричане кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Старо Нагоричане со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
16 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесиjа за детални геолошки истражувања на минерални суровини 5/2018 (Службен весник на Република Македонија бр. 100/18), со предлог - одлуки
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Алданци, општина Крушево со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги “СТЕНЛЕЈ“ ДООЕЛ Свети Николе со седиште Плоштад Илинден бр.21 Свети Николе, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари од Република Македонија на Федерација на планинарски сојуз на Република Македонија, со Предлог-одлука
20 Предлог за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген, со Предлог-одлука
21 Предлог за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралстото Холандија, со седиште во Уберген, со Предлог-решение
22 Информација за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки согласно член 20 од Законот за рестриктивни мерки, (“Службен весник на Република Македонија“ број 190 од 25.12.2017 година) со Предлог-одлука за формирање на Координативно тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки и Предлог – решение за именување на претседател и членови на Координативното тело за координација и следење на спроведувањето на рестриктивните мерки
23 Информација за можноста за обезбедување на обука на симулатор на хеликоптер тип Ми-24В на пилоти од Република Полска во Центарот за обука на пилоти на Министерството за одбрана
24 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година
25 Информација за зголемување на коефициентите на сложеност на работите во јавните установи за деца-детски градинки во 2018 година
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Министерство за финансии - Царинска управа
27 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SWORD 18“, во Република Бугарија
28 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 18“, во Република Литванија
29 Барање на Шерифија Далиповиќ за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
30 Барање на Нехат Ќуфта за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Крива Паланка
32 Предлог-одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела" во времето од 1 до 7.10.2018 година
33 Статут на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид (I фаза)
34 Статут на Меѓународен универзитет Визион-Гостивар (Меѓународен универзитет Визион-Гостивар)
35 Статут на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ (Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“)
36 Статут на „Универзитетот Евро-Балкан“ Скопје (Универзитет Евро-Балкан“ Скопје)
37 Статут на Приватна високообразовна установа - Висока стручна школа Факултет за бизнис економија Скопје (Приватна високообразовна установа - Висока стручна школа Факултет за бизнис економија Скопје)
38 Статут на Бизнис академија Смилевски - БАС (Бизнис академија Смилевски - БАС)
39 Статут на Првиот приватен универзитет -Фон (Прв приватен Универзитет -Фон)
40 Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.55791 за КО Кисела вода 1 на КП бр.1174
41 Барање од нотар Катерина Митревска од Скопје, за размена на недвижен имот
42 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
43 Повик за презакажано Собрание на акционери на Македонски Телеком АД – Скопје, за 25.09.2018 година, со почеток во 11.00 часот
44 Кадровски прашања /89/
45 Прашања и предлози /89/
46 Информација за текот на постапката за основање на ТИРЗ Липково
47 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 001.2018 година до 31.03.2018 година
48 Полугодишен извештај за работењето на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам за периодот 01.01-2018 - 01.07.2018 година (Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
49 Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2017 година
50 Информација за примена на Законот за медијација во делот на надлежностите на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата
51 Информација за можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услугите за пребарување и спасување (SAR) чија цел е подобрување на животниот стандард и безбедноста на сите граѓани на Република Македонија и сите нејзини посетители
52 Информација за активностите на проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на средни и основни училишта во Република Македонија, продолжување на рокот за реализација на склучениот договор за изведување на градежни работи за изградба на училишни спортски сали и продолжување на рокот за реализација на склучениот договор за стручно - технички надзор за доизградба на училишни спортски сали
53 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетите “Долно Поле“ с.Прибачево општина Кочани, “Орловец“ општина Куманово, “Самаци“ општина Брвеница, “с.Раборци“ општина Струмица, “Ширината“ с.Лаки општина Виница, “Жван“ општина Демир Хисар и “Мерите“ општина Штип
54 Предлог - одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Оперативно-техничката агенција - ОТА