91-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.10.2018 - 13:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (314.6 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1

Информација за имотот кој припаѓал на должникот Тутунски комбинат „Боро Петрушевски Папучар“ АД од Куманово (Министерство за финансии-Управа за јавни приходи)

2

Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Царинска управа)

3

Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Босилово, Лозово, Охрид, Свети Николе и Струмичко

4

Барање за овластување на изработка на одликувања, со Предлог-одлука (Друштво за производство и промет на стоки и услуги „Дијаг“ ДОО Скопје)

5

Информација за продажба на движни ствари, со Предлог-одлука

6

Информација со предлог за поведување на постапка за формирање на работна група за имплементација на Договор за соработка во областа на туризмот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора

7

Информацијата за одржување на Втората седница на Мешовитата комисија по Меморандумот за економска соработка меѓу министерствата за економија на Република Македонија и Словачката Република

8

Информација во врска со извршената евалуација по Jавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минералнa суровинa – мермер на локалитетот “Дебриште“, општина Росоман по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина- мермер на локалитетот “Дебриште“, општина Росоман бр. 44-4187/1 од 19.12.2017 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.189/2017), со Предлог-одлука

9

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Дулица за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Дулица, општина Македонска Каменица, со Предлог-одлука

10

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија КО Лешок, општина Теарце, со Предлог-одлука

11

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Измена и дополна на Проект за инфраструктура за водоснабдителен систем со потребни хидротехнички објекти на потег од бунарско подрачје до приоклучок со водоснабдителен систем на стационажа 0+800,00 за ТИРЗ Прилеп

12

Информација во врска со активностите кои ги презема Република Македонија за имплементација на Националната стратегија за одржлив развој и Имплементација на Целите за одржлив развој на Обединетите нации, со Предлог-одлука

13

Барање за автентично толкување на член 25 став 1 точка 10 од законот за даноците на имот (Службен весник на РМ бр. 61/2004; 92/2007;102/2008; 35/2011;53/2011;84/2012;188/2013; 154/2015;192/2015;23/2016

14

Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/901 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Венецуела, со Предлог-одлука.

15

Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Реџепи против РМ, А.бр.16632/15

16

Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување развој на дејноста во студенскиот стандард за 2018 година

17

Информација за прогрес на активностите во процесот на изработка на Стратегијата за паметна специјализација за истражување и иновации за период јануари-јуни 2018 година

18

Информација за потпишување на Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за научна и технолошка соработка, со текст на Спогодба

19

Информација со платформа за учеството на македонската делегација на Осмата Конференција на земјите договорни страни на Рамковната конвенција за контрола на тутунот на Светската здравствена организација (Женева, Швајцарија од 1 до 6 октомври 2018 година)

20

Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија на локалитетот “Смоквица” , општина Гевгелија

21

Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, промет и услуги ВЕСТ БАЛКАН СТОНЕ увоз-извоз ДОО Скопје на локалитетот “Питран“ с.Дворци, општина Пласница

22

Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Климештани“ с.Климештани, општина Дебарца и општина Струга

23

Предлог-решенија за формирање комисија за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за вршење стопански риболов

24

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје

25

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда - Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права

26

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда - Управа за водење на матичните книги

27

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите

28

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина

29

Барање за давање на автентично толкување на член 112 од Законот за градежно земјиште, поднесено од градоначалникот на Општина Охрид

30

Понуда од нотар Васил Кузманоски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1812 за КО Велестово на КП бр.2686/1 на м.в. „Рача“

31

Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставени под И бр.813/18

32

Известување од извршител Кети Арсова од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став 1, 181 став 1 и 182 став 1 од Законот за извршување) доставено под И.бр.326/2018

33

Кадровски прашања /91/

34

Прашања и предлози /91/

35

Тримесечен извештај за работата на М-НАВ А.Д. Скопје за период април - јуни 2018 година

36

Информација за целосна отплата на синдициран кредит, НЛБ и Комерцијална банка во износ од 9.800.000 евра

37

Информација за 2018 година за реализација на проектите: „Бесплатен викенд за млади лица до 27 години за превоз во железнички сообраќај“, „50% попуст за ученици и студенти“, „Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај“, „Средношколска среда“ и Бесплатен викенд за стари лица во железнички патнички сообраќај“

38

Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2017 година

39

Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“

40

Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2018 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија

41

Информација со Акциски План по конечен извештај на Државен Завод за Ревизија

42

Информација за статус за користење на Твининг инструментот

43

Информација за потребата од формирање на Меѓуресорска работна група која ќе предложи модел на реформа на безбедносно - разузнавачкиот систем во Република Македонија со План за негово воспоставување

44

Информација за потребата од потпишување на Шести дополнителен протокол кон Договорот за Мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа (ММСЈИЕ)

45

Предлог - одлука за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана

46

Информација за Рамковна соработка (Country Partnership Framework) помеѓу Република Македонија и групацијата Светска банка за периодот 2019-2023 година

47

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

48

Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Ада” с.Мрзенци, општина Гевгелија

49

Информација од Третиот состанок на македонско-хрватската Меѓувладина мешовита комисија за национални малцинства