95-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.10.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (348.47 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за Програмите на Унијата за 2017 година (Предлагач: Секретаријат за европски прашања)
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Информација за потреба од итна санација на армирано-бетонски мост на пругата Велес - Гевгелија (км. 532+442)
2 Информација за реализација на договор за признавање и плаќање на долг склучен помеѓу Град Скопје и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
3 Барање од ООУ „Страшо Пинџур“ од Вевчани за обезбедување нафта за греење на училиштето и непречено одвивање на наставата, со Предлог - одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Вевчани
4 Барање согласност за расходување и отпишување на канцелариска опрема - столици, со Предлог-одлука
5 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
6 Информација за реализација на меѓународната изложба со наслов „100 Години Требениште“
7 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
8 Информација за пренамена на средства од Програмата за енергетска ефикасност и обновливи енергии за финансирање на проекти од областа за наводнување
9 Информација за постапката на ликвидација на Водостопанското претпријатие „Струмички слив“ - Струмица, во ликвидација, со предлог за разрешување на ликвидаторот и назначување на нов ликвидатор
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на основна класа на намена А1-домување во стамбени куќи КО Кочани, општина Кочани, со Предлог-одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Озормиште и КО Oзормиште-вон г.р., општина Желино, со Предлог-одлука
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Породин, општина Битола, со Предлог-одлука
13 Информација за членството на Република Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД
14 Информација во врска со формирање на работна група за Национален акциски план за енергија и клима
15 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот „Забрдо“ општина Новаци
16 Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КИКО ТЕР ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на локалитетот „с.Доброшинци“, општина Василево, со Предлог-одлука
17 Информација во врска со Барањето на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП ДОО Скопје за измена на условите во Договорот за пренос на концесијата за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на локалитетот „Баш Колиби“, општина Велес
18 Информација за работата на работната група за „зелени работни места“
19 Информација за учеството на Република Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јануари - 30 јуни 2018 година
20 Информација за обезбедување деловен простор за проектот за отворање на Инфо-центар за евроатлантски интеграции, со Предлог-одлука
21 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност, со Предлог-одлука (Вооружени сили на Република Полска)
22 Информација за постојната состојба во процесот на подготовка на Граѓанскиот законик на Република Македонија
23 Информација за усвојување на меѓународната Повелба за отворени податоци
24 Информација за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ - Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија
25 Информација за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ - Универзитетска клиника за Кардиологија
26 Информација за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ - Универзитетска клиника за дигестивна хирургија
27 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип на минерална суровина - песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Широка Падина 1“, општина Свети Николе
28 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - минерала вода на локалитетот „Горица“ с.Белчишта, општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЕЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје
29 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство ПРИМА ГРАДБА ДОО Штип на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, општина Кочани
30 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан
31 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина
32 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје
33 Предлог-одлука за висината на надоместокот на претседателот и членовите за работата во Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации
34 Иницијатива поднесена од адвокат Маја Лазаревиќ од Скопје, доставена до Уставен суд на Република Македонија под У.бр.101/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 15 став 1 точка 2, став 3 и 4 од Законот за здравственото осигурување
35 Иницијатива поднесена од Новица Наков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.83/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 17 од Законот за следење на комуникацииите (Службен весник на Република Македонија бр.71/2018)
36 Иницијатива поднесена од Еленко Миланов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.106/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 196 од Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/2004) и член 100 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2009)
37 Иницијатива поднесена од Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.105/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 34 став 3 од Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010)
38 Кадровски прашања /95/
39 Прашања и предлози /95/
40 Полугодишен финансиски извештај на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје (сметано од 001.2018 година до 30.06.2018 година)
41 Извештај за извршувањето на потставките 412110 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Македонија за периодот 01 Јануари до 30 Јуни 2018 година
42 Информација за одржаниот Четиринаесетти состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, Брисел, 13 јули 2018 година
43 Информација за прогрес на активности во врска со реализација на проектот „Формирање на национална канцеларија за трансфер на технологии“ (за период јануари-јуни 2018 година)
44 Предлог-закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година, по скратена постапка
45 Информација со предлог Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица
46 Информација со Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада” с.Мрзенци, општина Гевгелија