98-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.10.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (395.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија 
2 Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2017 година на АД за поштенски сообраќај “Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост
3 Информација за изменување на Одлуката за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје за 2017 година
4 Информација за потребата од фазно финансирање и реализирање на изградбата и инсталацијата на електронскиот систем за наплата на патарини во Република Македонија
5 Информација за преземање иницијатива и напредок во процес на усогласување на текст на Договор за научна и техничка соработка помеѓу Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија и Генералниот директорот за здравствена заштита на животните и ветеринарно медицински препарати и Генералниот директорот за хигиена,безбедност на храна и исхрана при Минисерство за здравство на Република Италија од областа на ветеринарното јавно здравство
6 Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата
7 Информација за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општина Велес, со Предлог-одлука
8 Информација за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општина Куманово, со Предлог - одлука
9 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации
10 Информација за донесување на Решение за изменување на Решението за именување на членови на Групата за процена
11 Информација за донесување Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Центарот за управување со кризи
12 Одлука за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција, бр. 02-4251/1 од 26.09.2018 година, со Предлог-одлука за давање согласност
13 Одлука за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција, бр. 02-4252/1 од 26.09.2018 година, со Предлог-одлука за давање согласност
14 Информација за Барањето на Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на трговските друштва за превоз на патници на Република Македонија „ИСТОК“ Асоцијација Исток - Скопје за добивање статус на организација од јавен интерес, со Предлог -решение
15 Предлог-уредба за изменување на уредбата за висината на цената на градежното земјиштеште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведувањее на постапките за отуѓување, давање под закуп и засновање на право на стварна службеност
16 Информација во врска со Оперативниот буџет на ТАВ Македонија за 2018 година
17 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот за економска соработка помеѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина
18 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Костени Врвој“ општина Охрид, со Предлог-одлука
19 Информација во врска со активирање на банкарските гаранции за изведба за малите хидроелектрани за локациите бр.158 Кадина река, 351 Зрновска река и 353 Зрновска река на Концесионерот ИМПГ ДОО
20 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга со Предлог Решение
21 Информација за обезбедување на финансиски средства за подготовка на тендерска документација за за издавање на управувањето со комунален отпад во Југозападен, Пелагониски, Вардарски и Југоисточен плански регион под концесии
22 Информација за Акцискиот план за Регионална економска област и за формирање на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан, со предлог–одлука и предлог–решение
23 Информација за правосилност на следните одлуки на Европскиот суд за човекови права против Република Македонија: Ќатоски против РМ (А.бр.6214/15), Ушлиновски против РМ (А.бр.35242/16), Миленковски против РМ (А.бр.51787/16), Мушаревски против РМ (А.бр.33783/17), Димитриева и други против РМ (А.бр.25338/17) и Арсовска против РМ (А.бр.2107/15)
24 Информација за воспоставување на развиена кохерентна институционална поставеност на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт со предлог акциски план
25 Информација за потребата од доставување на шестмесечна законодавна агенда од страна на Владата на Република Македонија до Собранието на Република Македонија
26 Информација за потребата од пристапување кон изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права
27 Предлог-закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
28 Информација за извршените преговори за склучување на План за соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Бугарија
29 Информација за ревидиран оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година
30 Информација за потребата за основање на нова национална установа „Гостиварски театар“-Гостивар, со Предлог-одлука за основање на национална установа „Гостиварски театар“-Гостивар
31 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Автопат A2, делница Кичево-Охрид на минерална суровина – дијабаз на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот “Врбјани“, општина Дебарца
32 Предлог–одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Трите Дола”, општина Велес
33 Предлог - oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје
34 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за управување со одземен имот
35 Барање за давање на автентично толкување на член 5, став 3 од Законот за правосудниот испит, поднесено од пратеникот Ивана Туфегџиќ
36 Иницијатива поднесена од Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр. 103/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 5 став 1 од Законот за финансиска дисциплина ( „Службен весник на Република Македонија“ број 187/2013, 201/2014 и 215/2015)
37 Иницијатива поднесена од Томе Тодоровски адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлука за распишување на референдум од 30.07.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2018)
38 Иницијатива поднесена од Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.104/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 35 став 1 точка 5 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018)
39 Иницијатива поднесена од Влатко Илиевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.105/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 34 став 3 од Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010)
40 Понуда од Нотар Зафир Хаџи Зафиров од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.44693 за КО Трубарево на КП бр.248
41 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот во сопственост на Ерон Фејзула со Имотен лист бр.100094 за КО Бутел
42 Предлог од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје, за размена на недвижни ствари сопственост на Република Македонија со недвижни ствари – приватна сопственост со Имотен лист бр. 389 за КО Бујковци, пописен лист бр. 97 за КО Бујковци, пописен лист бр.98 КО Бујковци, пописен лист бр. 232 за КО Бујковци, Имотен лист бр. 54 за КО Бунарџик, Имотен лист бр. 129 за КО Миладиновци, Имотен лист бр.5371 за КО Миладиновци, Имотен лист бр. 5378 за КО Миладиновци, Имотен лист бр. 5452 за КО Миладиновци и пописен лист бр. 137 за КО Мршевци
43 Кадровски прашања /98/
44 Прашања и предлози /98/
45 Полугодишен извештај за работа на Агенцијата за филм на Република Македонија за 2018 година (за период 01.01.2018 година -30.06.2018 година)
46 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јули до 30-ти септември 2018 година
47 Годишна програма со финансиски план на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за 2018 година
48 Извештај за финансиското работење за периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија
49 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за втор квартал од 2018 година
50 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за трет квартал од 2018 година
51 Информација за Ажурирање на Акциски план за Проект: Воведување на информациски систем за управување со енергијата ЕМИС, за период 01.01-30.08.2018 година
52 Информација за можноста за вршење на периодични здравствени прегледи од страна на здравствени работници ангажирани од Министерство за здравство на корисниците во Дневните центри за деца и лица со пречки во развојот
53 Програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година
54 Информација за потребата од именување на членови од Република Македонија во мешовитата работна група за воведување на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и Република Србија на патниот граничен премин Табановце-Прешево
55 Информација за потребата од изнаоѓање Решение за стопанисување и управување со Комплексот Македонско село во Нерези-Скопје