117-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.11.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (724.94 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 115-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 октомври 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за клучните наоди и препораки од Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2021 година
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
    Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
    Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
    Пред точка     Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
    Пред точка     Агенда за дигитална трансформација
1 Извештај од Работната група за изнаоѓање начин за регулирање на јазичното покривање со официјален јазик на спортските канали кои се реемитуваат на територијата на Република Северна Македонија
2 Информација во врска со Физибилити студијата за АД ТЕЦ Неготино за оправданост за доделување на Договор за јавно приватно партерство или евентуална продажба
3 Информација во врска со барањето на Концесионерот „МХЕЦ Ехлоец” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Ехлоец со реф.бр. 51
4 Информација за активностите за воведување и сертификација со систем за управување со енергија ISO 50001:2018 во Владата на Република Северна Македонија
5 Информација за склучување на анекс број 1 на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Мостот Карпош во Град Скопје
6 Предлог-закон за ратификација на Меморандумот за разбирање за олеснување на патниот транспорт на стоки во регионот на Организацијата за црноморска економска соработка
7 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија за воспоставување на заеднички гранични премини меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
8 Предлог-закон за ратификација на Договорот за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција
9 Национална стратегија за вработување 2021-2027 година, со Акциски план за вработување 2021-2023 година
10 Предлог-резолуција на миграциската политика на Република Северна Македонија 2021-2025 година, со Акциски план
11 Информација за учество на државната делегација на 44-та сесија на комитетот за светско наследство/УНЕСКО и Одлуката за Природното и културното наследство на Охридскиот регион
12 Известувањето од извршител Снежана Андреевска од Скопје за Заклучок за втора усна јавна продажба која ќе се одржи на 11 ноември 2021 година, доставен под И.бр.1536/21, за недвижен имот запишан на ИЛ бр.144, за КО Суви Дол
13 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со Предлог-одлуки
14 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности Арх.бр.03-395/1 КП бр..15717 КО Куманово
15 Информација за напредок во имплементацијата на Вториот проект за подобрување на општинските услуги заклучно со септември 2021 година
16 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „Говедарник“ с.Крстец, Општина Прилеп, со Предлог – одлука
17 Предлог-Уредба за координација на работата, односите и организацијата на дипломатското претставништво на Република Северна Македонија во НАТО со седиште во Брисел
18 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/672 на Советот од 23 април 2021 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
19 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Регулативата за спроведување (ЕУ) 2021/667 на Советот од 23 април 2021 година за спроведување на член 21 (2) од Регулативата (ЕУ) 2016/44 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
20 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/908 на Советот од 4 јуни 2021 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
21 Предлог-решение за назначување ко-претседавач и членови на меѓувладината Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за заштита на македонското национално малцинство во Србија и Црна Гора и заштита на српското и црногорското национално малцинство во Република Македонија
22 Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст во органите на државната и локалната власт и во други државни органи за 2022 година
23 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Golden Fleece 21“, во Република Грција, со Предлог-одлука
24 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во предметот Мишковски против Северна Македонија А.бр.70176/17 и 3 други апликации
25 Понудите од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.83095 за КО Куманово, на КП бр.19554 дел 10, Викано место/улица Моша Пијаде
26 Понуда од нотар Јорданка Димчева од Свети Николе за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3597 за КО Свети Николе, на КП бр.1155, Викано место/улица Длги Рид
27 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 1344 за КО Злокуќани, на КП бр.671, Викано место/улица Гумења
28 Понуда од нотар Анастасија Петреска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.81954, за КО Карпош, на КП бр.542
29 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.52371 за КО Ѓорче Петров 5 - Петров 5 - Лепенец, на КП бр.41, Викано место/улица Мери
30 Информација за текот на активностите при реализација на процесот за акредитација на Централната лабораторија за животна средина и Калибрационата лабораторија за квалитет на воздух
31 Тримесечен финансиски извештај на Јавно Претпријатие за берзарско работење Агро-Берза Скопје, за период јули-септември 2021 година
32 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје, за трет квартал 2021 година
33 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, за периодот од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
34 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за трет квартал на 2021 година
35 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје, во период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
36 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Статистички методи за бизнис и економија“ на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Статистички методи за бизнис и економија“ на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
37 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии (180 ЕКТС ) по „Казнено право и кривична правда“ на Правен факултет „ Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии (180 ЕКТС) по „ Казнено право и кривична правда “ на Правен факултет „Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски “ во Битола
38 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Стоматолошки науки“ на Стоматолошки факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Стоматолошки науки“ на Стоматолошки факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
39 Информација за вклучување на Република Северна Македонија во ЕУ програмите „Еразмус+” и „Европски корпус на солидарност” во новиот програмски циклус, за периодот (2021-2027) со склучување Спогодба помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија за учество на Северна Македонија во програмата „Еразмус+” и Спогодба помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија за учество на Северна Македонија во програмата„Европскиот корпус на солидарност”, со текст на спогодби
40 Извештај за завршени преговори и за склучување на Меѓународен договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за учество на Република Северна Македонија во програмата на Унијата Хоризонт Европа-Рамковна програма за истражување и иновации, со усогласен текст на Меѓународен договор
41 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
42 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Растителна биотехнологија“ на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Растителна биотехнологија“ на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје
43 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Квалитет и безбедност на земјоделски производи“ на Факултет за земјоделски науки и храна, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „ Квалитет и безбедност на земјоделски производи“ на Факултет за земјоделски науки и храна, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
44 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Заштита на растенија-фитомедицина“ на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Заштита на растенија-фитомедицина“ на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје
45 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Анимална биотехнологија“ на Факултет за земјоделски науки и храна, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Анимална биотехнологија“ на Факултет за земјоделски науки и храна, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
46 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности“ на Факултет драмски уметности при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии „Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности“ на Факултет драмски уметности при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
47 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Јавна управа и администрација“ на Факултет за современи и општествени науки при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Јавна управа и администрација“ на Факултет за современи и општествени науки при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
48 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Метрологија“ на Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии „Метрологија“ на Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
49 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Економија“ на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии на англиски јазик по „Економија“ на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
50 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии на англиски јазик по „Политички науки “ на Факултет за современи општествени науки при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии на англиски јазик по „Политички науки“ на Факултет за современи општествени науки при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
51 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Водство и управување во образованието“ на Факултетот за јазици, култура и комуникација, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Водство и управување во образованието“ на Факултетот за јазици, култура и комуникација, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово
52 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Агроекономика“ на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Агроекономика“ на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
53 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Музички науки“ на Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Музички науки“ на Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
54 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по ,,Музичка интерпретација и композиција“ на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по ,,Музичка интерпретација и композиција“ на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
55 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Фолклористика“ на Институт за фоклор „Марко Цепенков“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Фолклористика“ на Институт за фоклор „Марко Цепенков“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
56 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството“ на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството“ на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
57 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Ветеринарна медицина“ на Факултет за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Ветеринарна медицина“ на Факултет за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
58 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Политички науки“ на Факултетот за современи општествени науки, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Политички науки“ на Факултетот за современи општествени науки, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово
59 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Кривично право“ на Правниот факултет, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог - решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Кривично право“ на Правниот факултет, при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово
60 Информација за постапување по претходно утврдена состојба по извршен преглед и контрола на предмети избрани на Годишните конкурси за финансирање проекти од нациoнaлен интерес од областа на фолклорот, музичко-сценската дејност, културно-уметничките манифестации и интердисциплинарните проекти за 2020 година