122-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.11.2021 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (942.9 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 119-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 ноември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 121-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 ноември 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција заклучно со 9.11.2021 година
1 Записник од Седумнаесеттата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 22 ноември 2021 година и Записникот од Осмата седница на Групата за процена, одржана на 10.11.2021 година (Предлагач: Управувачки комитет за координација и управување во Системот за управување со кризи)
2 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година
3 Информација за побарувања спрема Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 4 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје, со предлог-одлуки
5 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Дојран (Имотен лист бр.1896, КО Сретеново, КП бр. 1091)
6 Информација за потреба од итна еднократна финансиска помош за ЖРСМ Транспорт АД - Скопје
7 Предлог на Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот КОВИД-19 врз производството и откуп на земјоделски производи
8 Информација за предлог промена во режимот на транзитирање низ резерватот Јасен
9 Информација за завршени преговори за Одлуката за олеснување на електронската трговија во рамките на Централно европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006)
10 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2021 година
11 Програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2021 година
12 Предлог-одлука за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
13 Предлог-одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
14 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права за предметите Милчин против Северна Македонија А.бр. 17607/15 и Псалтиров против Северна Македонија, А.бр. 32576/15
15 Информација за потребата од утврдување на платата на директорите на Центрите за развој на планските региони, со Предлог-одлука за утврдување на плата и вредност на коефициент за плата за директорите на Центрите за развој на планските региони
16 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Економија“ на Факултет за економски и администартивни науки, при Меѓународен балкански универзитет - Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Економија“ на Факултет за економски и администартивни науки , при Меѓународен балкански универзитет - Скопје
17 Информација во врска со реализација на договорот бр.52-9179/1 од 5.10.2018 година склучен врз основа на Одлука на Влада бр.44-7631/1 од 4.9.2018 година со Предлог-одлука
18 Годишен извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2020/21 година
19 Понуда од нотар Магдалена Ордева од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.23422 за КО Велес, на КП бр.16957, Викано место/улица Раштански пат
20 Информација за Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020 година, со Годишен извештај, Предлог-одлука за давање согласност на Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020 година и Дополнување кон Информацијата
21 Информација за Завршен извештај за Среднорочна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018-2020 година, со Завршен извештај и Дополнување кон Информацијата
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво - Свети Николе (моторно возило)
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојуз на извидници на Македонија - Чаир (разна опрема)
24 Предлог-одлуки за продажба на движни ствари (автомобили, мебел и останата опрема)
25 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (разна стока)
26 Информација за давање согласност за продажба на акциите на АД Славија во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на трајно користење на опрема и материјали без надомест за потребите на АД ТЕЦ Неготино, со Предлог-одлука
28 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
29 Барање за доделување на објект во трајна сопственост, со Предлог-одлука
30 Информација за плаќање на обврските од членството на Република Северна Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД
31 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во случајот Техно-Интерекспорт Душко ДООЕЛ против Република Северна Македонија, А.бр. 22078/17 и 22530/17, со Предлог-одлука
32 Информација за зголемување на придонесот на Република Северна Македонија во ЕУ операцијата „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина во 2022 година, со Предлог-одлука
33 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/613 на Советот од 15 април 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти што се поврзани со нив
34 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Компјутерско инженерство“ на Факултетот за инженерство, при Меѓународен балкански универзитет - Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Компјутерско инженерство“ на Факултетот за инженерство, при Меѓународен балкански универзитет - Скопје
35 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавните здравствени установи: Општа болница Велес, Општа болница Струга, Општа болница Куманово, Општа болница ,,Д-р Ферид Мурад”- Гостивар, Општа болница со проширена дејност – Дебар, Општа болница Кичево, Клиничка болница Тетово, Здравствен дом ,,Д-р Хаим Абраванел”- Битола, Здравствен дом Тетово и Здравствен дом ,,Д-р Панче Караѓозов”- Штип
36 Иницијатива поднесена од Државната комисија за спречување на корупцијата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.113/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/2014 и 219/2015)
37 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4426, за КО Бутел, на КП бр. 1726, Викано место/улица Шуто Оризари
38 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.115305 и Имотен лист бр. 627 за КО Центар 1 на КП бр.6571
39 Информација за подготвен Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на следење на препораките содржани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор бр. 22-2454/3 од 14.06.2021 година за извршена ревизија на успешност на тема „ Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б-интегрираните еколошки дозволи“
40 Извештајот за финансиското работење на ЈП „Стрежево”- Битола за III – то тромесечие за 2021 година од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
41 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за период јули-септември 2021 година
42 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита по скратена постапка
43 Одлука за дополнување на одлуката за видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на евалуација врз основа на реално направени трошоци, како и надоместоците на членовите на одборот за евалуација на високото образование врз основа на присуство на седница и обем на извршена работа
44 Информација за задачи кои произлегуваат од работниот состанок на ниво на експертски групи во Ниш, 12.11.2021-14.11.2021, како дел од иницијативата Отворен Балкан
45 Барање на Мислење за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот на југоисточна Европа
46 Информацијата за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и греење на ООУ Абдил Фрашери, село Раковец општина Боговиње, како и Услуги за вршење на стручно – технички надзор над реконструкција на фасада и греење на ООУ Абдил Фрашери, село Раковец општина Боговиње
47 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Баница, Општина Струмица
48 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција за изведба на водоводна и канализациона инсталација во ООУ „Блаже Конески“ општина Аеродром
49 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на подови и фасада во ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп
50 Информацијата за промена на информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, Општина Прилеп, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, Општина Прилеп
51 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи зареконструкција на санитарии, подови и електрика во ООУ „Димката Ангелов - Габерот“ с. Сопот, општина Кавадарци како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на санитарии, подови и електрика во ООУ „Димката Ангелов - Габерот“ с. Сопот, општина Кавадарци
52 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“ населба Хром, о.Ѓорче Петров
53 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Добрејци, Општина Струмица
54 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода
55 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фасада во ООУ „Коле Канински“ Општина Битола
56 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и пристапни патеки околу училиште во ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, општина Радовиш
57 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ с.Добромири, општина Новацикако и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ с.Добромири, општина Новаци
58 Информација за промена на информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ Општина Кавадарци, како и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ Општина Кавадарци
59 Информација за промена на информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Возарци, општина Кавадарцикако и Услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Возарци, општина Кавадарци
60 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров
61 Информација за промена на информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и ѕидови на ООУ Фаик Коница , село Дебреше општина Гостивар
62 Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
63 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција во шест училишта во Република Северна Македонија
64 Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изработка на урбанистички проект за инфраструктурен приклучок (водовод и канализација)за потребите на студентиски дом во комплекс на државниот универзитет во Тетово, Oпштина Тетово
65 Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите
66 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со техничко вештачење во арбитражниот предмет кој се води пред Меѓународниот арбитражен суд при Меѓународната трговска комора (ICC) во Париз, заведен под број 24112/ГР на ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна Македонија како тужена страна
67 Информација за постоење на законско решение да се овозможи добивање на два слободни денови за вработените (во државна администрација и приватен сектор) кои ќе се вакцинираат против КОВИД-19
68 Информација за потребата од донесување на ИЗМЕНА на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2021 година со Предлог-измена на годишен план
69 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Дворце на концесионерот БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје
70 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот КОВИД-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија
71 Информација во врска со хидросистемот “Дојранско Езеро“ и реализацијата на Договорот за јавно приватно партнерство за МХЕЦ Топлец, со предлог за раскинување
72 Информација во врска со барањето на Концесионерот Гравис Хидро ДОО Гостивар за склучување на Анекс кон Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91
73 Информација во врска со активностите за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија со Предлог измена на решение за формирање на Комисија и Предлог-одлука за продолжување на рокот во постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
74 Информација во врска со реализација на малите хидроелектрични централи лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Национален парк Шар Планина
75 Информација со Предлог-одлуката за внатрешно распоредување и за давање на времено користење на движната ствар ма Државниот Инспекторат за локална самоуправа