125-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.12.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (783.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто и дваесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 ноември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од Сто дваесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 ноември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од Сто дваесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 декември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од Сто дваесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 декември 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Информација за доставување на ИПА III стратешкиот одговор 2021-2027 и Акциските документи за 2022 до Европска Комисија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со трансформација на заем во влогови преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда, со Предлог-одлука
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на наедвижности Арх.бр. 03-436/1 КП бр.511 КО Ростуше
3 Предлог-уредба за обезбедувањe од дејствија на незаконско постапување (AVIATION SECURITY)
4 Информација за донесување на Одлука за давање на право на стопанисување со недвижна ствар на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлуки
5 Статут на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви, со Предлог-одлука
6 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на локалитетот „Билбил Камен“, Општина Битола
7 Информација за подготовка на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што ќе се одржи на 16 декември 2021 година
8 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Биологија-Молекуларна биологија“ на Природно математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „ Биологија-Молекуларна биологија “ на Природно математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
9 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Биологија-Биохемија и Физиологија “ на Природно математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Биологија-Биохемија и Физиологија “ на Природно математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
10 Иницијатива поднесена од Лила Лазевска од Скопје, преку адвокат Благоја Пандовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.107/2021, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 ставови 3 и 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021)
11 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2020 година и ИПАРД Програмата
12 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
13 Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2021 година, со Предлог-одлука
14 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Национални шуми“ на подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и шумско-полициски станици за грејна сезона 2021/2022 година, со Предлог-одлука
15 Предлог-уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење
16 Предлог-уредба за организацијата и користењето на воздушниот простор
17 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2021
18 Информација за поставување/изградба на 15 фитнес зони на територијата на Република Северна Македонија
19 Информација за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на територијата на Република Северна Македонија
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 2x110kv далековод со пресекување на постоечкиот 110kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана 400/110kv - општина Дебрца до м.в. Чешо Глава - општина Охрид, со Предлог-одлука
21 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ) 2021/1005 на Советот од 21 јуни 2021 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 2016/44 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
22 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права М.Д. против Северна Македонија А.бр.46504/18
23 Информација за изготвена Стратегија за здравство на Република Северна Македонија 2021-2030 година, со Стратегија за здравство на Република Северна Македонија 2021-2030 година со Акциски план
24 Иницијатива поднесена од адвокатите Христијан Георгиевски и Христина Георгиевска од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.112/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 38 став 3 од Законот за заштита на децата
25 Понуда за нотар Маја Колева од Кратово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.4667, за КО Кратово, на КП бр. 1073, Викано место/улица Јосиф Даскалов бр.23/1
26 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2520, за КО Сингелиќ 1, на КП бр. 5005, Викано место/улица Маџари
27 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5238 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5788, Викано место/улица В.Ѓуровиќ 59
28 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 3935 за КО Варош, на КП бр.5735, Викано место/улица Точила 10739
29 Понуда од нотар Јорданка Димчева од Свети Николе за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3597 за КО Свети Николе, на КП бр.1155, Викано место/улица Длги Рид
30 Понуда од нотар Симон Зафироски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2917, за КО Глуво Бразда, на КП бр. 2958, Викано место/улица Железно
31 Понуда од нотар Димитар Петров од Кочани за продажба на недвижни имоти со Имотен Лист бр.957 за КО Полаки, на КП бр.1197, Имотен лист бр.960 за КО Полаки на КП бр.1212, Имотен лист бр.958 за КО Полаки на КП бр.1054 и Имотен лист бр.959 за КО Полаки на КП бр.1065 сите на Викано место/улица Полаки
32 Информација за текот на реализацијата на Националната стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората, 2019-2023 г. за периодот од 1 јуни 2020 до 1 август 2021 година
33 Акциски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за имплементација на препораките од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеноста за 2020 година на Агенцијата (Сметка за редовно работење)
34 Информација за напредокот за организирање и спроведување на NATO EADRCC вежба „Северна Македонија 2021“, за период од 20 април 2021 година до 30 септември 2021 година
35 Информацијата за изготвување на проценка/анализа на влијанието на регулативата за заштитата на личните податоци во однос на обработката на личните податоци на субјектите на лични податоци преку видео и аудио запис при превземање на службени дејствија од страна на царинските службеници согласно Законот за Царинската управа и даночните инспектори и даночните контролори согласно Законот за Управата за јавни приходи
36 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
37 Информација за измена на Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за 2021 година
38 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
39 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2021 година
40 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со Ревизијата на усогласеноста за 2019 година во Јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје (ЈЗУ Институт по белодробни заболување кај децата КОЗЛЕ)
41 Информација за постапката за денационализација на објектите во состав на Споменичката целина Старата Скопска чаршија
42 Предлог-одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово (плата)
43 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги АТА-ФАРМ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
44 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ПЈУРЕЛИ ПЛАНТ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
45 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија ЕУРО КАНН увоз-извоз ДОО Демир Хисар за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
46 Информација во врска со потребата од доделување на станови во објект во Струмица на ул.Ѓорѓи Василев бр.44 изграден согласно Одлука за распределба на социјални станови, услови за нивно користење и критериуми за распределба на социјалните станови изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија
47 Предлог-програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
48 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
49 Предлог-одлука аа утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за производство, трговија и услуги „РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје"
50 Информација во врска барање со издвојување на средства од КОВИД програмата за поддршката на компании во имплементација на современи дигитални софтверски решенија, со цел реализирање на заедничка акција на јавниот и приватниот сектор
51 Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот равој за 2021 година
52 Информацијa за статусот на активностите поврзани со инсталацијата на ставката 27 Оптички кабел (27. Fiber Cable) предмет на Договорот бр.12-6069/1 ,,Набавка на опрема за имплементација на Системот за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата и модернизација на ИТ инфраструктурата во седиштето на Министерството за внатрешни работи - Лот 1, финансиран во рамките на ИПА, ТАИБ 2014, со Предлог-заклучоци
53 Предлог-одлука аа утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за производство, трговија и услуги „ХЕК СОЛАР МК ДООЕЛ Скопје"
54 Информација за отпочнување постапка за експропријација на површината што ја зафаќа акумулацијата (водно огледало) на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип